Odznaka§ 1

Odznaka „Korona Beskidów” jest odznaką regionalną ustanowioną w 2012 roku przez Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie. Nadzór nad nią sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki jest propagowanie uprawiania turystyki górskiej w Beskidach, poznawanie ich walorów krajobrazowych i przyrodniczych w szczególności w rejonach na nowo odkrywanych dla turystyki kwalifikowanej.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa.

§ 4

Warunkiem uzyskania odznaki jest zdobycie najwyższych szczytów pasm w Beskidach na terenie Czech, Słowacji, Polski i Ukrainy wg załączonego wykazu począwszy od 1.04.2012 r. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony a kolejność zdobywania szczytów dowolna.

§ 5

Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka Odznaki „Korona Beskidów” z potwierdzeniami zdobycia poszczególnych szczytów.

W książeczce na odpowiednich stronach należy wpisać datę wejścia na dany szczyt, trasę wycieczki oraz przybić pieczątkę najbliższego obiektu turystycznego. W przypadku obecności na wycieczce przodownika turystyki górskiej PTTK lub przewodnika, wystarczające jest uzyskanie jego potwierdzenia wraz z podaniem numeru legitymacji. Z uwagi na skromną bazę turystyczną w niektórych rejonach, dopuszcza się udokumentowanie zdobycia szczytu w formie fotografii z datą, dołączonej do książeczki. Weryfikujący ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu zdobycia danego szczytu przez tę osobę.

§ 6

Ubiegający się o Odznakę „Korona Beskidów” po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK, 31-751 Kraków, ul. Bulwarowa 37. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

§ 7

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki, przyznanie Odznaki „Korona Beskidów” potwierdza się pieczątką Komisji Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK wraz z podpisem przewodniczącego Komisji.

§ 8

Zweryfikowana książeczka stanowi legitymację Odznaki „Korona Beskidów” i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

Odznakę można nabyć w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK w Krakowie. Fakt nabycia zostanie potwierdzony w książeczce.

§ 9

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie.

§ 10

Wszelkie materiały (w tym książeczki) i informacje związane z Odznaką „Korona Beskidów” można uzyskać w Hutniczo-Miejskim Oddziale PTTK, 31-751 Kraków ul. Bulwarowa 37.

§ 11

Powyższy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Prezydium Zarządu Hutniczo-Miejskiego Oddziału PTTK w Krakowie w dniu 23.02.2012 r.

Wykaz najwyższych szczytów pasm w Beskidach1)

Kraj/Pasmo

Szczyt

Wysokość
w m n.p.m.

Czechy

Moravskoslezské Beskydy

Lysá Hora

1324

Polska

Beskid Śląski

Skrzyczne

1257

Beskid Mały

Czupel

933

Beskid Żywiecki (Oravské Beskydy)

Babia Góra (Babia hora)

1725

Beskid Makowski

Lubomir

904

Beskid Wyspowy

Mogielica

1170

Gorce

Turbacz

1310

Beskid Sądecki

Radziejowa

1262

Bieszczady Zachodnie

Tarnica

1346

Słowacja

Kysucké Beskydy2)

Vél’ka Rača

1236

Kysucka vrchovina

Pupov

1096

Oravska Magura

Minčol

1394

Nizke Beskydy (Beskid Niski)

Bušov

1002

Čergov (Góry Czerchowskie)

Minčol

1157

Ondavská vrchovina

Stebnická Magura

900

Ukraina3)

Góry Sanocko-Turczańskie

Magura Łomniańska

1024

Bieszczady Wschodnie

Pikuj

1405

Beskidy Brzeżne

Ciuchowy Dział

942

Gorgany

Sywula

1836

Połonyna Ri??a (Połonina Równa)

Riwna

1482

Połonyna Borżawa (Połonina Borżawa)

Stij

1677

Połonyna Krasna (Połonina Czerwona)

Sigłanski

1563

Swydiwec (Świdowiec)

Bliźnica

1883

Czornohora (Czarnohora)

Howerla

2061

Hryniaws'kyj chrebet (Połoniny Hryniawskie)

Baba Ludowa

1586

Góry Pokuckie

Rotyło

1483

Karpaty Bukowińskie

Jarowica

1574

Uwagi:

1)  Wykaz szczytów opracowano w oparciu o podział Beskidów prof. Jerzego Kondrackiego z niewielkimi modyfikacjami (jak w punkcie 2 i 3).

2)  Wydzielono Beskydy Kysucke jako samodzielne pasmo wg podziału stosowanego na Słowacji.

3)  Rozdzielono Beskidy Pokucko-Bukowińskie (wg Kondrackiego) na Góry Pokuckie i Karpaty Bukowińskie zgodnie z sugestią portalu Karpaccy.pl


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Hutniczo-Miejski Oddział PTTK w Krakowie
ul. Bulwarowa 37, 31-751 Kraków
tel. (12) 680-48-20, fax (12) 644-08-63
http://www.pttkhts.hg.pl
e-mail: pttkhts@pttkhts.hg.pl