OInO - popularna OInO - brązowa OInO - srebrna OInO - złota OInO - duża brązowa OInO - duża srebrna OInO - duża złota
OInO - Za wytrwałość I stopnia OInO - Za wytrwałość II stopnia OInO - Za wytrwałość III stopniaI. Postanowienia ogólne.

1.   Odznaka Imprez na Orientację, zwana w skrócie OInO jest odznaką ustanowioną i nadawaną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w celu zachęcenia społeczeństwa, turystów różnych dyscyplin turystyki kwalifikowanej do udziału w imprezach na orientację, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

2.   OInO może zdobywać każdy, bez względu na wiek uczestnika, kto spełni warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.

3.   OInO jest ustanowiona w pięciu kategoriach:

I.    popularnej OInO (bez stopni),

II.   małej OInO w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,

III.  dużej OInO w stopniu brązowym, srebrnym i złotym,

IV. „Za Wytrwałość” (trzy stopnie: I, II, III),

V.  „Dla Najwytrwalszych” (trzy stopnie: I, II, III).

4.   OInO zdobywa się sukcesywnie począwszy od stopnia popularnego. Na każdy stopień odznaki zalicza się ogólną ilość punktów zdobytych w dowolnym okresie. Nadwyżka zdobytych punktów zaliczana jest do odznaki wyższego stopnia.

5.   Warunkiem nadania OInO jest zdobycie określonej w rozdz. II ilości punktów przyznawanych za udział w imprezach na orientację.

6.   Punkty na OInO można zdobywać uczestnicząc w InO w zależności od kategorii wiekowych:

·    indywidualnie,

·    w zespołach 2-3 osobowych,

·    w zespołach 2-5 osobowych w kat. dla początkujących oraz imprezach szkoleniowych.

II. Warunki zdobywania OInO.

1.   OInO przyznaje się za zdobycie następującej ilości punktów:

Kategoria

Stopień odznaki

Ilość
punktów

Min. ilość pkt.
w imprezach
ogólnopolskich

Uwagi

I

popularna

5 imprez

w tym InO
szkoleniowe

II

mała brązowa
mała srebrna
mała złota

20
50
100

łącznie
50


III

duża brązowa
duża srebrna
duża złota

150
200
250

łącznie
200


IV

za wytrwałość
I stopnia
II stopnia
III stopnia


100
300
500zielony
niebieski
czerwony

V

dla najwytrwalszych
I stopnia
II stopnia
III stopnia


750
1000
1500zielony
niebieski
czerwony

2.   Podstawą do nadania OInO jest starannie wypełniona książeczka OInO (wg wzoru ustalonego przez Komisję Imprez na Orientację ZG PTTK).

3.   Udział w imprezach szkoleniowych zalicza się tylko do OInO w stopniu popularnym.

4.   Potwierdzeniem udziału w InO jest zapis w książeczce OInO dokonany przez organizatora zawierający:

a)   datę, nazwę i miejsce imprezy,

b)   podział na etapy (jako oddzielne imprezy) z ilością zdobytych punktów,

c)   pieczątkę i podpis organizatora.

5.   Potwierdzenia w książeczce OInO może dokonać Przodownik InO obecny na imprezie, a jeśli był nieobecny – na podstawie protokołu z imprezy (podpis z podanie numeru legitymacji przodownika).

6.   Przodownicy InO są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń, o których mowa w rozdz. II, p. 4 c i 5.

7.   Przy weryfikacji kolejnych stopni odznaki należy przedłożyć książeczki OInO z ostatnio przyznaną odznaką.

8.   Odznaki w kategorii „dużej”, „Za Wytrwałość” i „Dla Najwytrwalszych” przyznaje Główny Referat Weryfikacyjny (GRW) KInO ZG PTTK. Odznaki w pozostałych weryfikują i przyznają regionalne, oddziałowe i klubowe referaty weryfikacyjne (RW) – zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez KInO ZG PTTK.

9.   Przyznanie odznaki wpisuje się do książeczki OInO potwierdzając pieczątką RW.

10. Udział w InO można zaliczyć równocześnie do innych odznak turystyki kwalifikowanej.

III. Zasady przyznawania punktów na OInO.

1.   Punkty na OInO przyznaje się w zależności od zasięgu terytorialnego InO na podstawie ogólnopolskich i regionalnych kalendarzy:

·    5 pkt. – imprezy ogólnopolskie rangi Mistrzostw Polski,

·    4 pkt. – imprezy ogólnopolskie rangi Pucharu Polski,

·    3 pkt. – pozostałe imprezy ogólnopolskie oraz imprezy finałowe reprezentantów środowisk (na podstawie kalendarza KInO ZG PTTK),

·    2 pkt. – imprezy regionalne,

·    1 pkt. – imprezy lokalne, szkoleniowe i sportowe, bez klasyfikacji i inne,

·    0 pkt. – imprezy nieukończone.

2.   Rangę imprezy ogólnopolskiej nadaje KInO ZG PTTK na wniosek organizatora lub regionalnej KInO. Pozostałym imprezom rangę nadaje regionalna KInO, a w przypadku jej braku KInO ZG PTTK na wniosek organizatora.

IV. Postanowienia końcowe.

1.   Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje KInO ZG PTTK.

2.   Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01.01.2002 r. zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG PTTK z dn. 11.11.2001 r. Anuluje się poprzednio wydane regulaminy!

3.   Uczestnicy, którzy przed w/w terminem rozpoczęli potwierdzanie pkt. na OInO mogą kontynuować zdobywanie odznaki wg poprzednich zasad.

Komisja Imprez na Orientację
Zarządu Głównego PTTK
ul. Senatorska 11
00-075 WARSZAWA


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF