OFK   OFK   OFK   OFK   OFKI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Odznaka Fotografii Krajoznawczej, zwana w skrócie OFK, jest ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w celu zachęcenia:

1.      turystów do lepszego poznawania za pomocą fotografii, kraju ojczystego, jego krajobrazu i przyrody, zabytków sztuki, kultury, folkloru, współczesnego życia i dorobku we wszystkich dziedzinach;

2.      fotografujących do rozwijania swojej wiedzy krajoznawczej i wykorzystywania jej w działalności fotograficznej, a tym samym do wzbogacania swoim dorobkiem dokumentalnym i artystycznym ogólnych osiągnięć społecznego ruchu krajoznawczego w Polsce;

3.      działaczy ruchu fotograficznego i krajoznawczego do udziału w krzewieniu wiedzy o kraju za pomocą fotografii oraz upowszechnienia umiejętności fotografowania wśród turystów, do zaangażowania w dokumentowaniu pamiątek przeszłości i wszelkich dziedzin współczesności oraz w rejestrowaniu zachodzących w nich przemian.

§ 2

OFK jest wyróżnieniem i może być noszona jedynie przez osobę, która posiada potwierdzenie przyznania odznaki.

§ 3

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego sprawuje nadzór nad OFK za pośrednictwem Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, która uchwaliła regulamin OFK i wzór Dzienniczka Odznaki Fotografii Krajoznawczej. Mianuje instruktorów fotografii PTTK i powołuje Główny Referat ds. Instruktorów i OFK. Zatwierdza ogniwa terenowe, uprawnione do przeprowadzania weryfikacji OFK i jej popularyzacji, oraz ustala kierunki działania w tym zakresie.

§ 4

1.      Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu popularnym – (POFK) i brązowym – (BOFK), weryfikują Instruktorzy Fotografii Krajoznawczej.

2.      Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu srebrnym – (SOFK), weryfikują Zespoły Instruktorów Fotografii Krajoznawczej.

3.      Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu złotym – (ZOFK) i dużym złotym – (DZOFK), weryfikuje Główny Referat Weryfikacyjny.

4.      Odznakę Fotografii Krajoznawczej w stopniu honorowym – (OFK HON) weryfikuje Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK.

§ 5

O Przyznanie OFK ubiegać się może każdy, kto spełnił warunki określone niniejszym regulaminem OFK.

§ 6

OFK zdobywana jest w oparciu o system punktów zgodnie z tabelą, stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu Przyznaje się ja za aktywność:

1.      w uprawianiu fotografii krajoznawczej,

2.      w podnoszeniu wiedzy i kwalifikacji fotograficznych i krajoznawczych,

3.      w pracach organizacyjnych ruchu fotograficznego i krajoznawczego.

§ 7

OFK przyznawana jest w stopniach:

1.      Popularnym – (POFK), wymagającym uzyskania 60 pkt.

2.      Brązowym – (BOFK), wymagających uzyskania dalszych 100 pkt.

3.      Srebrnym – (SOFK), wymagających uzyskania dalszych 500 pkt.

4.      Złotym – (ZOFK), wymagających uzyskania dalszych 1000 pkt.

5.      Dużym Złotym – (DZOFK), wymagającym uzyskania dalszych 4000 pkt.

6.      Honorowym – (OFK HON) – przyznawanym wg zasad określonych w § 15 niniejszego regulaminu

(skróty nazw stopni odznaki dotyczą tabeli punktacji).

§ 8

OFK w stopniu popularnym – (POFK), przeznaczona jest dla szerokich rzesz turystów zainteresowanych fotografią znajdujący się na początku swojej fotograficznej drogi. OFK w stopniu popularnym – (POFK) weryfikują i przyznają instruktorzy fotografii PTTK, działający w tym zakresie samodzielnie.

§ 9

OFK w stopniu brązowym – (BOFK), przeznaczona jest dla fotografów nieco zaawansowanych. Wymagania, jakie powinien spełnić starający się o nią maja zainteresować go swoim regionem. BOFK weryfikują i przyznają instruktorzy fotografii PTTK, działający w tym zakresie samodzielnie.

§ 10

OFK w stopniu srebrnym – (SOFK), przeznaczona jest dla zaawansowanych fotoamatorów. Starający się o nią winien wykazać się podstawowymi umiejętnościami technicznymi i teoretycznymi w zakresie fotografii oraz doświadczeniem organizacyjnym i wiedzą krajoznawczą. Odznakę w stopniu srebrnym – (SOFK) weryfikują i przyznają zespoły instruktorów fotografii PTTK i Główny Referat.

§ 11

OFK w stopniu złotym – (ZOFK), przeznaczona jest dla fotografujących o dużych kwalifikacjach, posiadających znaczne doświadczenie krajoznawcze i organizacyjne. Weryfikowana jest i przyznawana wyłącznie przez Główny Referat. Odznaka ta może być powtarzana m. in. w celu uzyskania potrzebnej liczby punktów do OFK w stopniu dużym – (DOFK), ale w zakresach obowiązujących dla DOFK (kol. 8 tabeli)

§ 12

OFK w stopniu dużym – (DOFK), przeznaczona jest dla wysoko kwalifikowanych fotografów krajoznawców posiadających znaczny dorobek w tej dziedzinie i wysokie kwalifikacje organizacyjne oraz krajoznawcze, uczestniczących w realizacji programu fotografii krajoznawczej. OFK w stopniu dużym – (DOFK), przyznaje Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK na wniosek Głównego Referatu ds. Instruktorów i OFK. Wręczana jest uroczyście na forum Fotografów Krajoznawców lub na równorzędnych imprezach organizowanych przez KFK. Wielokrotne jej uzyskanie honorowane jest dodatkowo wg. oddzielnych kryteriów.

§ 13

OFK honorowa – (OFK HON), stanowi wysokie wyróżnienie za wybitne osiągnięcia na polu fotografii krajoznawczej lub za wybitną działalność w szeregach kadry fotograficznej. Przyznawana jest przez Forum Fotografów Krajoznawców na wniosek KFK ZG PTTK, opracowany wg odrębnych kryteriów, ustalonych przez KFK ZG PTTK. Wręczana jest uroczyście wyłącznie na Forum Fotografów Krajoznawców wraz z dyplomem.

§ 14

OFK winna być zdobywana i przyznawana w kolejności stopni.

§ 15

Czynności, wydarzenia i osiągnięcia zaliczone do OFK stopnia niższego nie mogą być ponownie wpisane i zaliczone do OFK stopnia wyższego lub do kolejnych powtórzeń odznak w stopniach: złotym – (ZOFK) i dużym (DOFK.)

§ 16

Uznana przy weryfikacji danego stopnia OFK nadwyżka punktów może być zaliczona przy następnej weryfikacji na poczet OFK stopnia wyższego, o ile nie jest to sprzeczne z tabelą punktacji tego stopnia.

§ 17

KFK ZG PTTK może odmówić przyznania OFK lub pozbawić osobę posiadająca OFK prawa jej posiadania – za naruszenie zasad dobrego koleżeństwa, za działanie na szkodę PTTK lub za działalność uznaną przez Władze Rzeczypospolitej Polskiej za niezgodne z zasadami obowiązującego prawa.

§ 18

Spełnienie warunków regulaminowych winno być udokumentowane w Dzienniczku Odznaki Fotografii Krajoznawczej wydanym przez PTTK.

§ 19

Dzienniczek OFK jest podstawowym dokumentem umożliwiającym przyznanie OFK danego stopnia w oparciu o przeprowadzoną weryfikację dokonanych w nim zapisów. Jeżeli nie ma dostępnych dzienniczków OFK, zapisy mogą być prowadzone w notesach lub zeszytach formatu A5 (16 lub 32 kartkowych).

§ 20

Dzienniczek OFK powinien stanowić kronikę wydarzeń i osiągnięć jego posiadacza w zakresie fotografii. Pożądane jest, więc, by obok zapisów niezbędnych w celu zgromadzenia wymagającej ilości punktów do uzyskania weryfikacji danego stopnia OFK, posiadacz dzienniczka notował w nim również wszystkie godne uwagi i zapamiętana wydarzenia, czynności oraz osiągnięcia z dziedziny fotografii nawet te, które nie polegają punktowaniu wg tabeli OFK.

§ 21

Zapisy w dzienniczku OFK powinny być dokonywane zgodnie z jego układem i tabela punktacji, w kolejności zdarzeń i osiągnięć w formie jasnej, zwięzłej i jednoznacznej.

§ 22

Poszczególne zapisy dokonań w dzienniczkach OFK, za które przysługują punkty do odznaki, winny być potwierdzone przez Instruktora Fotografii PTTK, po przeprowadzeniu przez niego weryfikacji tych zapisów w oparciu o przedłożone mu dowody ich wiarygodności. Wyjątkowych przypadkach, gdy na danym terenie brak jest Instruktora Fotografii PTTK – prawidłowo wypełniony i udokumentowany dzienniczek OFK można przedłożyć wraz z dowodami wiarygodności naniesionych zapisów w najbliższym Zespole Instruktorów Fotografii PTTK. Gdy zaś i to jest niemożliwe, z uwagi na brak zespołu w danym regionie, można powyższe dokumenty przedłożyć lub przesłać do Głównego Referatu ds. Instruktorów i OFK.

§ 23

Weryfikacja zapisów w dzienniczku OFK polega na badaniu ich zgodności ze stanem faktycznym, przedłożonymi dowodami im potwierdzeniami oraz na sprawdzeniu prawidłowości wyliczeń przysługujących punktów, w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązująca tabele punktacji jak i na ewentualnej korekcie tych wyliczeń oraz zapisów.

§ 24

Dowodem przeprowadzonej weryfikacji i przyznania OFK danego stopnia jest odpowiedni wpis w „Protokole przyznania OFK”, dokonanym przez Instruktora Fotografii PTTK przy OFK w stopniach: popularnym (POFK) i brązowym – (BOFK), przez Zespół Instruktorów Fotografii PTTK (przy SOFK), lub przez Główny Referat ds. Instruktorów i OFK (przy ZOFK) i pozostałych stopniach. Wpis taki winien zawierać podpisy instruktorów fotografii PTTK dokonujących weryfikacji oraz pieczęcie funkcyjne, właściwe dla danej jednostki weryfikującej.

§ 25

Do interpretacji postanowień niniejszego regulaminu, rozstrzygania o prawidłowości dokonanych zapisów i przeprowadzonych weryfikacji upoważniony jest Główny referat ds. Instruktorów i OFK.

§ 26

Główny Referat ds. Instruktorów OFK opracowuje i wnioskuje do Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK potrzebne zmiany regulaminu OFK w całości lub w jego części.

§ 27

Dzienniczki, regulaminy i odznaki OFK są rozprowadzane przez biura oddziałów PTTK na zasadach ogólnie obowiązujących.

Regulamin niniejszy został przyjęty przez KFK ZG PTTK dnia 31.03.2001 r. i zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 41/2002 z dnia 24.11.2002 r.

Komisja Fotografii Krajoznawczej
Zarząd Główny PTTK
Warszawa-Łódź

II. TABELA PUNKTACJI DO ODZNAKI FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ PTTK

Zakres I – uprawianie fotografii Krajoznawczej

Zakres II – podnoszenie wiedzy i kwalifikacji krajoznawczych i fotograficznych

Zakres III – działalność organizacyjna w zakresie fotografii krajoznawczej

Zakres

Pozycja

Treść zadania

Punktacja

POFK

BOFK

SOFK

ZOFK

DOFK

I

1

Każde zdjęcie wykorzystanie w kronice jednostki PTTK – obozu wędrownego w gablocie propagandowej, gazecie ściennej itp.

1

1

I

2

Każde zdjęcie lub przezrocze przyjęte na wystawę lub konkurs organizowane przez lub przy współudziale PTTK, albo na imprezie zaakceptowanej przez KFK ZG PTTK:

1.  o charakterze lokalnym

2

2

2.  o charakterze wojewódzkim

3

3

3.  o charakterze ogólnopolskim

4

4

4

4.  o charakterze centralnym lub wiodącym

5

5

5.  za zdobycie nagród i wyróżnień plus 100 % punktów uzyskanych jak wyżej (cykle liczą się jak jedna praca).

I

3

Za zdjęcia krajoznawcze reprodukowane w:

1.  prasie lokalnej

10

10

10

2.  prasie centralnej, wydawnictwach i telewizji

20

20

20

I

4

Każde zdjęcie lub przezrocze przyjęte do archiwum PTTK:

1.  Oddziału

2

2

2.  Regionalnej Pracowni Krajoznawczej

3

3

3

3.  Centralnego – ZG PTTK

5

5

I

5

Za każde przezrocze zestawu, który uzyskał:

1.  Atest I stopnia *

2

2

2

2.  Atest II stopnia *

3

3

3.  Atest III stopnia *

5

5

* do zaliczenia jedynie liczba przezroczy uznana w ateście

4.  dodatkowa premia za wyróżnienie i nagrody uzyskane na konkursach organizowanych przez PTTK, plus 20 % punktów przyznanych wg atestu.

5.  za każdą dodatkową (kolejną ekspozycję, zalicza się jedynie 10 % punktów wg atestu).

6.  Film video z komentarzem ustnym bez montażu, za każdą minutę (5-10 min) *

2

2

2

7. Film video, udźwiękowiony i montowany (do 15 minut) – za każdą minutę *

5

5

5

* wymaga opinii instruktora fotografii PTTK

I

6

Posiadanie własnego archiwum zdjęć krajoznawczych lub przezroczy*, zawierającego:

1.  minimum 50 zdjęć lub przezroczy

10

2.  minimum 100 zdjęć lub przezroczy

25

3.  minimum 500 zdjęć lub przezroczy dotyczących własnego regionu

100

4.  minimum 1000 zdjęć lub przezroczy dotyczących różnych regionów Polski lub wybranych zagadnień krajoznawczych

350

350

5.  minimum 3000 zdjęć lub przezroczy dotyczących różnych regionów Polski lub wybranych zagadnień krajoznawczych

1000

* nośnikiem traktowanym równorzędnie może być też taśma magnetowidowa i płyta CD

I

7

Indywidualne i grupowe wystawy tematyczne:

1.  eksponowane w środowisku a liczącym minimum 15 zdjąć formatu 18 x 24 cm i zaopiniowane pozytywnie przez instruktora fotografii PTTK – za każde zdjęcie

2

2

2.  eksponowane w miejscach publicznych i ogólnodostępnych a liczące minimum 25 prac formatu 24 x 30 i zaopiniowanie pozytywnie przez instruktora fotografii PTTK – za każde zdjęcie

3

3

3.  jak wyżej, lecz posiadająca atest KFK ZG PTTK – za każde zdjęcie

10

10

4.  za każdą kolejną ekspozycję wystawy zalicza się jedynie 10% punktów przyznanych jak wyżej (p. 1., 2., 3.)

5.  zdjęcia na stronach internetowych – grupowe – za każde zdjęcie

2

2

2

2

6.  indywidualna strona internetowa – za każde zdjęcie*

2

2

* wymaga potwierdzenia przez instruktora Fotografii Krajoznawczej PTTK

I

8

Wyróżnienia specjalne za działalność i osiągnięcia na polu fotografii Krajoznawczej:

1.  dyplom KFK ZG PTTK, ZPAF, itp.

100

100

2.  dyplom i medal im. Jana Bułchaka

200

200

3.  nagroda im. Fryderyka Kremsera

200

200

4.  udział w wystawie zaproszonych twórców, zorganizowanej przez KFK ZG PTTK

100

100

II

1

Ukończenie kursu fotograficznego

1.  stopnia podstawowego

10

10

2.  wyższego stopnia

25

25

II

2

Przynależność do klubu lub sekcji fotograficznej PTTK

10

10

10

II

3

Udział w imprezach programowych i szkoleniowych, organizowanych przez lub przy współudziale PTTK albo zaakceptowanych przez KFK ZG PTTK:

1.  lokalnych, jak spotkania autorskie, projekcje, wykłady, pokazy, wystawy fotograficzne, plenery itp. – za każdy dzień

2

2

2.  wojewódzkich – jak wyżej, za każdy dzień

3

3

3.  ogólnopolskie – jak wyżej, za każdy dzień

4

4

4.  centralnych lub wiodących organizowanych przez KFK ZG PTTK, lub na jej zlecenie, za każdy dzień

10

10

II

4

Posiadane kwalifikacje fotograficzne, krajoznawcze i turystyczne:

1.  Organizatora turystyki

5

2.  Przodownika turystyki kwalifikowanej, Instruktora krajoznawstwa regionu, Instruktora fotografii

10

3.  Przewodnika turystycznego, Instruktora krajoznawstwa Polski, kwalifikacje zawodowe fotograficzne.

20

II

5

Odznaki turystyki kwalifikowanej w dowolnej dyscyplinie w stopniu:

1.  Brązowym

5

2.  Srebrnym

10

3.  Złotym

15

III

1

Pełnienie funkcji organizacyjnej (np. członka prezydium)

1.  w klubie fotograficznym, zespole, sekcji, kole itp. – za każdą kadencję

25

25

25

25

2.  w zespole Instruktorów Fotografii PTTK – za każdą kadencję

50

50

3.  w Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK – za każdą kadencję

100

100

III

2

Za udział w organizacji imprez szkoleniowych i programowych, organizowanych przez lub przy współudziale PTTK albo zaakceptowanych przez KFK ZG PTTK:

1.  prelekcji, pokazów przezroczy, spotkań autorskich, wykładów itp.

5

5

5

5

2.  kursów, seminariów, plenerów, itp.

20

20

20

3.  kursów, seminariów, plenerów i innych imprez dla centralnego aktywu KFK ZG PTTK.

50

50

4.  za pełnienie funkcji kierowniczej w zespole organizacyjnym imprezy, dolicza się 100 % punktów przyznanych jak wyżej.

III

3

Za udział w organizacji wystaw lub konkursów fotograficznych i zestawów przezroczy organizowanych przez lub przy współudziale PTTK, albo na zlecenie KFK ZG PTTK:

1.  środowiskowych (szkoła, zakład, uczelnia, klub)

10

10

10

10

2.  lokalnych (miasto, gmina)

20

20

20

20

3.  wojewódzkich i międzywojewódzkich

50

50

4.  ogólnopolskich*

100

100

100

5.  centralnych pod patronatem KFK ZG PTTK*

200

200

*wymagane jest potwierdzenie przez KFK ZG PTTK

6.  za pełnienie funkcji kierownika imprezy, dolicza się 100% punktów przyznanych jak wyżej

III

4

Za prowadzenie wykładów lub zajęć praktycznych dotyczących fotografii:

1.  na kursach stopnia podstawowego, organizowanych przez lub przy współudziale PTTK, albo zaakceptowanych przez KFK ZG PTTK – za każdy dzień

2

2

2

2.  na seminariach, plenerach i kursach dla zaawansowanych, organizowanych jak wyżej – za każdy dzień

5

5

5

5

3.  na seminariach, plenerach i szkoleniach organizowanych przez KFK ZG PTTK lub na jej zlecenie – za każdy dzień

10

10

10

10

III

5

Za działalność koncepcyjną i teoretyczną:

1.  opracowanie nowej koncepcji organizacyjnej, programowej, metodycznej, skryptu lub innych materiałów o dużym znaczeniu dla fotografii krajoznawczej x/xx
x – wymagana jest akceptacja KFK ZG PTTK
xx – liczbę punktów ustala każdorazowo Komisja Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK

500

500

2.  ogłoszenia opracowania, jak wyżej, drukiem dolicza się 100 punktów przyznanych jak w p. 1

3.  opublikowany artykuł, recenzja itp. Dotyczące fotografii krajoznawczej, wystawy, imprezy fotograficznej i inne.

100

100Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF