Odznaka 1. Zarząd Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK w Warszawie, zwanego dalej MFO PTTK, z okazji 25-lecia istnienia MFO PTTK, ustanawia odznakę okolicznościową „25 lat Mazowieckiego Forum Oddziałów PTTK”, zwaną dalej Odznaką.

 2. Oznakę można zdobywać od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 3. Odznaka jest jednostopniowa.

 4. Warunkiem przyznania Odznaki jest spełnienie, w terminie wyznaczonym w pkt. 2, warunków wymaganych do zdobycia jednej z niżej wymienionych odznak krajoznawczych, na terenie województwa mazowieckiego, ustanowionych przez Oddziały PTTK zrzeszone w MFO PTTK. Są to:

 5. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną Odznakę.

 6. Odznakę przyznają i prowadzą jej ewidencję Zespoły Weryfikacyjne Odznak Krajoznawczych i Terenowe Referaty Weryfikacyjne Odznaki Turystyki Pieszej przy Oddziałach zrzeszonych w MFO PTTK uprawnione do weryfikacji zdobywanej przez uczestnika odznaki krajoznawczej.

 7. Zespół (Terenowy Referat) Weryfikacyjny wpisuje do książeczki (kroniki), obok wpisu o przyznaniu Odznaki krajoznawczej, numer weryfikacji Odznaki oraz datę jej przyznania.

 8. Weryfikacja Odznaki odbywa się do 31 stycznia 2024 r.

 9. Odznaka przyznawana przez Terenowe Referaty Weryfikacyjne jest odpłatna.

 10. Dystrybucję odznaki prowadzi MFO PTTK na podstawie wpisów dokonanych przez Zespoły (Terenowe Referaty) Weryfikacyjne. Odznakę można odebrać osobiście w siedzibie MFO PTTK, ul. Senatorska 11, Warszawa (koszt odznaki: 20 zł) lub drogą korespondencyjną (koszt odznaki + koszt wysyłki: 30 zł) płatne na konto MFO PTTK nr 95-1240-59-76-1111-0000-4745-7883 z podaniem w tytule przelewu „działalność statutowa – 25 lat MFO oraz imienia i nazwiska zdobywcy odznaki”.

 11. Podstawą do wydania odznaki jest przedłożony osobiście wpis o przyznaniu Odznaki przez uprawniony do tego Zespół (Terenowy Referat) Weryfikacyjny lub jego skan przesłany na adres mailowy MFO PTTK – a href="mailto:poczta@mfo.pttk.pl">poczta@mfo.pttk.pl.

 12. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu MFO PTTK w Warszawie.

 13. MFO PTTK nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe podczas zdobywania Odznaki.

 14. Zarząd MFO PTTK może przyznać Odznakę z pominięciem zasad niniejszego regulaminu osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa oraz działalności MFO PTTK.

 15. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd MFO PTTK w Warszawie, w dniu 10 lutego 2023 r.

Autor odznaki – kol. Janusz Ptasiński.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
tel. (22) 875-10-17
http://mfo.pttk.pl
e-mail: poczta@mfo.pttk.pl