„Krajoznawca poznaje kraj
nie tylko rozumem, miarą i liczbą,
ale wzruszeniem i zachwytem,
zdziwieniem i radością,
smutkiem i oburzeniem.”RMOTK ''Miłośnik Ziemi Olkuskiej''Koło Opiekunów SKKT przy Oddziale PTTK w Olkuszu i Zarząd Oddziału PTTK w Olkuszu ustanawiają Regionalną Młodzieżową Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą „Miłośnik Ziemi Olkuskiej”.

1.      Celem ustanowienia tej odznaki jest:

·        Zachęcanie do uprawiania turystyki

·        Poznanie piękna Ziemi Olkuskiej

·        Poznanie historii, zabytków kultury, pomników przyrody i miejsc pamięci narodowej.

2.      Ustanawiasię następujące stopnie odznaki:

·        Mały Miłośnik Ziemi Olkuskiej

·        Brązową

·        Srebrną

·        Złotą

·        Honorową

3.      Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył:

·        6 lat – Mały Miłośnik Ziemi Olkuskiej

·        7 lat – pozostałe stopnie

4.      Zdobywanie odznaki odbywa się w kolejności stopni, ale aby uzyskać odznakę brązową nie musi się zdobyć wcześniej odznaki „Mały Miłośnik Ziemi Olkuskiej”. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie, jednak nie więcej jak jeden stopień w roku. Za początek roku uważa się dzień pierwszej wycieczki.

5.      Dla zdobycia poszczególnych stopni odznaki wymagane jest zapoznanie się z określoną liczbą miejsc – obiektów i udział w imprezach wg poniższego zestawienia:

 

MMZO

Brązowa

Srebrna

Złota

Zapoznać się z zabytkami: kościoły, klasztory, kamienice, dworki, pałace, zamki (także ich wnętrza, detale)

2

4

6

8

Zapoznać się z pomnikami przyrody ożywionej i nieożywionej, rezerwatami, parkami narodowymi i krajobrazowymi

1

4

6

8

Zapoznać się z miejscami pamięci narodowej (płyty, pomniki itp.)

1

3

4

5

Odwiedzić muzea i izby pamięci narodowej

1

3

4

5

Odwiedzić inne ciekawe obiekty (jaskinie, ostańce, schroniska skalne, stanowiska roślinności chronionej oraz interesujące formy amropogeniczne: wyrobiska, sztolnie, zakłady przemysłowe

1

4

6

8

Wziąć udział w imprezach zorganizowanych przez Koło Opiekunów SKKT i Oddział PTTK w Olkuszu

1

2

3

*Punkty wpisane w tabeli oznaczają obowiązkową liczbę odwiedzonych miejsc – obiektów. Za każde miejsce – obiekt po zweryfikowaniu otrzymuje się 5 punktów.

*Do regulaminu dołączony jest wykaz miejsc – obiektów i literatura.

·    Wymagana ilość punktów na odznakę:

-     Mały Miłośnik Ziemi Olkuskiej – 30 pkt,

-     Brązowa – 100 pkt,

-     Srebrna – 150 pkt,

-     Złota – 200 pkt.

·     W ciągu jednej wycieczki nie można zaliczyć więcej niż po jednym miejscu – obiekcie z danej kategorii,

·     Przy zdobywaniu odznaki złotej osobno będą punktowane detale w obiektach wraz z ich bliższą znajomością,

·     Punktowanie obiektów może podlegać zmianie,

·     Odznaka honorowa.

Odznakę honorową „Miłośnik Ziemi Olkuskiej” przyznaje Koło Opiekunów SKKT i Zarząd Oddziału PTTK w Olkuszu na wniosek jednostek organizacyjnych PTTK, innych organizacji lub jednostek administracji samorządowej za wybitne osiągnięcia w turystyce i krajoznawstwie Ziemi Olkuskiej, Odznaka honorowa jest bezpłatna i wręczana jest wraz ze specjalnym dyplomem,

6.      Nadanie odznak następuje po weryfikacji książeczek turystycznych, samodzielnie wykonanej kroniki-dzienniczka lub karty potwierdzeń. Okres weryfikacji wynosi 30 dni od złożenia dokumentacji w komisji.

7.      Potwierdzeniem zwiedzania poszczególnych obiektów może być: uzyskanie pieczątki, dokładny opis lub zdjęcie z wpisaniem daty zwiedzania. Potwierdzenia może też dokonać przewodnik lub instruktor krajoznawstwa oraz organizatorzy imprez zbiorowych.

8.      Odznakę przyznaje komisja składająca się z przedstawicieli Koła Opiekunów SKKT i Zarządu Oddziału PTTK w Olkuszu.

9.      Po zweryfikowaniu któregokolwiek stopnia odznaki jej zdobywca otrzymuje legitymację, która upoważnia go do wykupienia odznaki w siedzibie Oddziału PTTK w Olkuszu.

10. Uwagi końcowe:

·     Nakazuje się stosowanie Karty Turysty.

·     Wchodzenie na teren obiektów nie udostępnionych do ruchu turystycznego – tylko pod opieką osób dorosłych.

·     Proponuje się, aby wręczanie odznak odbywało się w sposób uroczysty, a złotej i honorowej – szczególnie uroczyście na terenie Oddziału PTTK lub w innym miejscu na stosownej imprezie masowej np. z okazji zakończenia rajdu, Dni Olkusza itp.

·     Udział w imprezach odbywa się na własny koszt i ryzyko; organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

·     Osoby z innych regionów są zwolnione z obowiązku udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Kolo Opiekunów SKKT i Oddział PTTK w Olkuszu.

11. Ostateczna interpretacja Regulaminu Odznaki należy do Koła Opiekunów SKKT i Zarządu Oddziału PTTK w Olkuszu.

12. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Olkuszu w dniu 29.03.2003 i wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 29.03.2003 r.

Życzymy przyjemnego wędrowania i miłych wrażeń

W regulaminie Odznaki za Ziemię Olkuską uważa się tereny położone na obszarze powiatu olkuskiego (gminy: Olkusz, Bolesław, Bukowno, Klucze, Sławków, Trzyciąż, Wolbrom) oraz gmin: Jerzmanowice, Pilica, Przeginia, Skała, Sułoszowa, Żarnowiec, czyli dawnego powiatu olkuskiego nadal powiązanych historycznie i gospodarczo z Olkuszem.

Regulamin został opracowany przez członków Koła SKKT przy Oddziale PTTK w Olkuszu: Ewę Ciuraszkiewicz, Barbarę Dąbek, Olgę Gawron, Marię Trzaskę, Andrzeja Feliksika.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Aleksandra Janowskiego
Rynek 20, 32-300 Olkusz
tel./fax (0-32) 643-42-27, 641-41-85