ROK ''Miłośnik Ziemi Jaworznickiej'' - brązowa ROK ''Miłośnik Ziemi Jaworznickiej'' - srebrna ROK ''Miłośnik Ziemi Jaworznickiej'' - złota ROK ''Miłośnik Ziemi Jaworznickiej'' - honorowa§ 1

W celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznania piękna Ziemi Jaworznickiej i okolicy, jej historii, zabytków kultury, pomników, przyrody i miejsc martyrologii Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie ustanawia Regionalną Odznakę Krajoznawczą „Miłośnik Ziemi Jaworznickiej”, zwanej dalej odznaką MZJ.

§ 2

Odznakę MZJ może zdobywać każdy, kto ukończył 6 lat i spełnił warunki niniejszego regulaminu.

§ 3

Odznaka MZJ posiada trzy stopnie turystyczne: brązowy, srebrny, złoty oraz Odznaka Honorowa. Zdobywanie odznaki odbywa się w kolejności stopni. Odznakę MZJ można zdobywać w dowolnym czasie.

§ 4

1.      Dla zdobycia poszczególnych stopni odznaki należy, w trakcie wycieczek, spełnić warunki wymienione w tabeli:

Lp.

Grupy obiektów krajoznawczych

Stopień odznaki

Brązowa

Srebrna

Złota

1.

Pomniki, obeliski i tablice (wg zał. nr 1)

4

8

12

2.

Muzea i izby regionalne

Muzeum

Izba Pamięci
Jaworznickiego
Więzienia

3.

Zabytki (wg zał. nr 2)

4

8

12

4.

Pomniki przyrody (wg zał. nr 3)

3

6

9

5.

Rezerwaty, parki krajobrazowe

Rezerwat „Żabnik”

Obszar Chronionego
Krajobrazu „Dobra-
Wilkoszyn”

6.

Ciekawe miejsca

1. Grodzisko,
2. Ośrodek Jeździecki
w Ciężkowicach,
3. Rudna Góra

1. Równa Górka,
2. Sosina,
3. Góra Wielkanoc

1. Sodowa Góra,
2. Góra Bielany,
3. Centrum Nurkowe
„Orka”

7.

Uczestnictwo w rajdach po Jaworznie
lub przebycie znakowanych szlaków

1

2

3

10 km

20 km

30 km

2.      Odznaka Honorowa
Odznakę Honorową „Miłośnik Ziemi Jaworznickiej” przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie na wniosek jednostek organizacyjnych PTTK, innych organizacji lub jednostek administracji samorządowej za wybitne osiągnięcia w turystyce i krajoznawstwie po Ziemi Jaworznickiej. Odznaka Honorowa przyznawana jest z okazji Jubileuszu O/PTTK Jaworzno lub „Dni Jaworzna”. Odznaczony otrzymuje odznakę i dyplom.

§ 5

Odznaka MZJ przyznawana jest na podstawie przedłożonych książeczek wycieczek pieszych, narciarskich lub kolarskich z odpowiednio dokonanymi wpisami i potwierdzeniami lub na podstawie specjalnie prowadzonej kroniki indywidualnej.

§ 6

Dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej (klasa, drużyna harcerska) zdobywających odznakę MZJ dopuszcza się prowadzenie jednej kroniki, pod warunkiem sporządzenia każdorazowo listy uczestników wycieczki oraz załączenia zdjęcia, rysunków lub szczegółowego opisu.

§ 7

Wykonanie zadań regulaminowych potwierdzają przodownicy turystyki pieszej PTTK, przodownicy turystyki kolarskiej PTTK, instruktorzy krajoznawstwa PTTK oraz organizatorzy imprez zbiorowych. W przypadku braku możliwości potwierdzenia pobytu lub wykonania zadania należy załączyć zdjęcia, rysunki lub opis szczegółowy. Pieczątki potwierdzające można uzyskiwać również w sklepach, szkołach, kościołach itp.

§ 8

Odznakę MZJ przyznaje Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie poprzez Referat Weryfikacyjny.

§ 9

Po zweryfikowaniu któregokolwiek stopnia odznaki MZJ jej zdobywca otrzymuje legitymację, która upoważnia Go do wykupienia odznaki w siedzibie Oddziału PTTK Jaworzno. Posiadanie odznaki MZJ daje możliwość automatycznego zweryfikowania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej w stopniu brązowym (IV. pkt. 22 regulaminu Odznaki Krajoznawczej).

§ 10

Udział w imprezach odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział PTTK w Jaworznie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać w trakcie zdobywania odznaki MZJ, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę MZJ osobom trzecim.

§ 11

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2007 r. Równocześnie traci moc poprzednia wersja Regulaminu odznaki MZJ z 1998 r. Osoby, które zaczęły zdobywać odznakę MZJ przed dniem 01.01.2007 r., mogą dokończyć jej zdobywanie według regulaminu z 1998 r. z wyłączeniem wymogów § 4 ust. 1 pkt. 6 i 10.

§ 12

Wyłączne prawo interpretacji Regulaminu odznaki MZJ posiada Zarząd Oddziału PTTK w Jaworznie w porozumieniu z Referatem Weryfikacyjnym.

Załącznik nr 1

WYKAZ POMNIKÓW, OBELISKÓW I TABLIC

 1. Pomnik-mogiła żołnierzy AK – ul. Grunwaldzka (Cm. Pechnicki)

 2. Cmentarz wojenny żołnierzy Armii Radzieckiej – ul. Grunwaldzka (Cm. Pechnicki)
 3. Mogiła żołnierzy niemieckich – ul. Grunwaldzka (Cm. Pechnicki)
 4. Pomnik „Bojownikom Polskiego Ruchu Oporu poległym w latach 1846-1945 o wyzwolenie narodowe i społeczne” – ul. Grunwaldzka (Śródmieście)

 5. Pomnik ks. Stanisława Stojałowskiego – ul. Św. Wojciecha (Śródmieście)
 6. Tablica pamiątkowa ku czci mjr pil. Karola Pniaka – ul. Mickiewicza (Śródmieście-MCK)
 7. Tablica poświęcona pomordowanym nauczycielom Jaworzna – ul. Matejki (SP-1)
 8. Pomnik ofiar strajku 1931 r. – ul. Krakowska
 9. Pomnik w Byczynie – ul. Krakowska
 10. Pomnik Gwardzistów z Byczyny – ul. T. Baranowskiego
 11. Mogiła „Nieznanego żołnierza WP z września 1939 r.” – cmentarz w Byczynie
 12. Pomnik żołnierzy AK-AL. – ul. Turystyczna (Jeziorki) d. Leśniczówka
 13. Pomnik „Nieujarzmionym” – Cmentarz Komunalny (Wilkoszyn)
 14. Pomnik ofiar Ciężkowic z 1939-1945 – ul. Ks. A. Mroczka (SP-18)
 15. Pomnik zamordowanych kolejarzy – ul. Jagiellońska (Szczakowa)
 16. Pomnik „Grunwaldu” – ul. Jagiellońska (Szczakowa)
 17. Obelisk Tadeusza Kościuszki – ul. T. Kościuszki (Szczakowa)
 18. Pomnik „Ofiarom Faszyzmu” – ul. Strażacka (Dąbrowa Narodowa)
 19. Obelisk gwardzistów na zalewie w Łęgu – Zalew Łęg (El. Jaworzno III)
 20. Obelisk – Młodocianym Więźniom Politycznym 1951-1956 – Os. Stałe (Szkoła Muzyczna)
 21. Pomnik „Ofiarom Faszyzmu” z 1939-1945 r. – ul. Katowicka (Os. Stałe)
 22. Pomnik ofiar akcji „Wisła” – Las Podłęże
 23. Pomnik-obelisk Jana Martyniaka – ul. Ławczana (Podłęże)
 24. Pomnik Bohaterów Jelenia 1939-1945 – Jeleń-Rynek
 25. Pomnik 700-lecia Jelenia – Jeleń-Rynek
 26. Pomnik-nagrobek radzieckiego gwardzisty – Sielec
 27. Pomnik w miejscu katastrofy górniczej – Dąbrowa Narodowa
 28. Pomnik „Ostatnia tona z KWK Jan Kanty” – ul. Wiejska (kościół p.w. św. Jana Kantego)
 29. Pomnik Św. Barbary – ul. I. Krasickiego
 30. Tablica Stefana Dwornickiego – ul. Dwornickiego 2
 31. Tablica Młodych Żołnierzy Polski Podziemnej, Kaplica „Jaworzniaków”, Kaplica Lotników Polskich – Os. Stałe (Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy)

 32. Tablica na budynku Sądu Rejonowego – ul. Grunwaldzka

Załącznik nr 2

WYKAZ ZABYTKÓW

 1. Kaplica z figurą św. Jana Nepomucena – Plac św. Jana

 2. Zespół willowo-parkowy (dyrekcja PKW S.A.) – ul. Grunwaldzka 37
 3. Kapliczka przydrożna – ul. Krakowska, Rapackiego
 4. Kapliczka przydrożna – ul. Krakowska 119
 5. Kapliczka przydrożna słupowa – ul. Krakowska (Pietrusowa)
 6. Kapliczka przydrożna słupowa – ul. Zelwerowicza
 7. Kaplica słupowa – ul. Grabańka, Zdrojowa
 8. Kapliczka przydrożna słupowa – ul. Ciężkowicka (Górka)
 9. Kapliczka słupowa – ul. Luszowicka
 10. Kapliczka przydrożna słupowa – ul. Dąb 80
 11. Kaplica p.w. św. Barbary – ul. Dąbrowska
 12. Kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego – Jeleń
 13. Kaplica barokowa – ul. Zwycięstwa 100
 14. Kaplica przydrożna słupowa – ul. Zwycięstwa 48
 15. Kapliczka – ul. Jesienna 20
 16. Studnia – Jeleń-Rynek
 17. Budynek dawnej rzeźni – ul. Ks. A. Mroczka (Skotnica)
 18. Kolegiata św. Wojciecha i Katarzyny – Rynek Główny
 19. Dawna siedziba Towarzystwa gimnastycznego „Sokół” – ul. Mickiewicza 2 (MCKiS)
 20. Kościół św. Elżbiety Węgierskiej – Szczakowa
 21. Zabudowa dawnej huty szkła – Dąbrowa Narodowa
 22. Zabudowa Jerozolimy – ul. Lipowa, Cyprysowa
 23. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Byczyna
 24. Kościół p.w. MB Nieustającej Pomocy – Ciężkowice
 25. Osiedle domków „fińskich” – ul. Rodziewiczówny, 1. Maja, Pstrowskiego
 26. Słup graniczny – ul. Celników
 27. Słupy graniczne – nad rzeką Przemszą, za oczyszczalnią ścieków
 28. Cmentarz żydowski – Al. Piłsudskiego

Załącznik nr 3

WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY

 1. 4 dęby szypułkowe – ul. Luszowicka

 2. 4 dęby szypułkowe – ul. Luszowicka
 3. Dąb szypułkowy – ul. Dąb 64
 4. Wiąz szypułkowy – ul. Dąb 99
 5. Dąb szypułkowy – ul. Dąb 99
 6. Lipa drobnolistna – ul. Tulipanowa 1
 7. Dąb szypułkowy – ul. Wiosny Ludów 178
 8. Brzoza brodawkowata – ul. Pocztowa
 9. Dąb szypułkowy – ul. Bobrowa Górka
 10. Dąb szypułkowy – ul. Pocztowa (park)
 11. 2 buki pospolite, grab pospolity – ul. Dąbrowska 7a
 12. 2 jarząb szwedzki – ul. Celników
 13. Lipa drobnolistna – ul. Pocztowa (park)
 14. Klon jawor – ul. Pocztowa (park)
 15. Głóg jednoszyjkowy – ul. Sportowa
 16. Lipa drobnolistna – ul. Jodłowa (osada leśna)
 17. 2 lipy drobnolistne – ul. Skalna 25
 18. Lipa drobnolistna – ul. Wilcza 1
 19. Aleja drzew: 6 dębów szypułkowych, 2 jesiony – ul. Moniuszki
 20. Dąb szypułkowy – ul. Skalna 10
 21. Dąb szypułkowy – ul. Grabańka
 22. Sasanka otwarta, dziewięćsił bezłodygowy – Sodowa Góra

Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK Jaworzno
ul. Grunwaldzka 35, 43-600 Jaworzno
tel. (0-32) 616-39-52, fax: 715-38-94
mobile: (+48-0) 603 275 115
http://www.pttk-jaworzno.prv.pl
e-mail: jurekzj@op.pl (Jerzy Zięba)