Odznaka ''Miłośnik Twierdzy Toruń''Odznaka „Miłośnik Twierdzy Toruń”, zwana dalej Odznaką, została ustanowiona przez Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa.

§ 1

Celem ustanowionej Odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych miasta, szczególnie obiektów fortyfikacyjnych dawnej twierdzy Toruń. Odznaka ma zachęcić szerokie grono turystów, krajoznawców i miłośników fortyfikacji do przyjazdu i poznania doskonale zachowanego pierścienia fortów usytuowanych wokół Torunia.

§ 2

Odznakę zdobywać może osoba powyżej 8 roku życia dysponująca dzienniczkiem Odznaki oraz spełniająca wszystkie wymagane warunki.

§ 3

Odznaka jest jednostopniowa; jej wymiary, wygląd oraz materiał, z jakiego jest wykonana określa – Oddział Miejski PTTK w Toruniu.

§ 4

Odznakę zdobywa się przez:

1.      Uzyskanie potwierdzeń okolicznościową pieczęcią oraz wpisów dat dziennych w zwiedzanych obiektach.

2.      Podanie dokładnych adresów określonych obiektów twierdzy.

3.      Określenie znaczenia podanych terminów.

4.      Wzięcie udziału w 2-ch specjalistycznych wycieczkach z cyklu: „Zwiedzamy Twierdzę Toruń” organizowanych przez Oddział Miejski PTTK w Toruniu.

§ 5

Czas zdobywania Odznaki jest ściśle określony i wynosi od 6 m-cy do 24 miesięcy a liczony jest od daty rozpoczęcia jej zdobywania.

§ 6

Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów oraz spełnienia warunków jest całkowicie dowolna.

§ 7

Podstawą do zweryfikowania Odznaki jest dostarczenie do Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu potwierdzonego i wypełnionego dzienniczka Odznaki. Osoby z poza Torunia załączają do przesłanego dzienniczka kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym i adresem.

§ 8

Dzienniczki weryfikuje i Odznakę przyznaje Referat Weryfikacyjny Oddziału Miejskiego PTTK, który jednocześnie prowadzi rejestr zdobytych Odznak.

§ 9

Dzienniczki i Odznaki będzie można uzyskać w siedzibie Oddziału Miejskiego PTTK przy ul. Piekary 41 w Toruniu, tel. (0-56) 622-29-21.

§ 10

Odznakę krajoznawczą „Miłośnik Twierdzy Toruń” można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi. Za szczególne dokonania na rzecz fortyfikacji Twierdzy Toruń osobom lub instytucjom może być przyznana Odznaka – honorowo.

§ 11

Interpretacja Regulaminu Odznaki należy tylko i wyłącznie do Oddziału Miejskiego PTTK. Autorem projektu odznaki krajoznawczej „Miłośnik Twierdzy Toruń” jest Barbara Jaskuła-Kowalska.

WARUNKI

·        Zdobywając odznakę w dzienniczku z regulaminem odznaki uzyskać należy potwierdzenie zwiedzenia poszczególnych fortów:

1.      Fort I

2.      Fort II

3.      Fort IV

4.      Fort VI

5.      Fort VI

6.      Fort IX

7.      Fort XI

8.      Fort XII

9.      Fort XV

·        Należy uzupełnić adresy n/w obiektów:

1.      Zespół grodzy V, VI

2.      Tradytor

3.      Długa bateria

4.      Bateria pancerna (A.B.IV)

5.      Schrony międzypola - zespół

6.      Bateria eksperymentalna

7.      Wał osłonowy

8.      Bateria półpancerna

9.      Brama kolejowa

·        Należy także określić znaczenie terminów:

1.      Reduta

2.      Rawelin

3.      Poterna

4.      Kaponiera

5.      Kleszcze

6.      Tradytor

7.      Grodza

8.      Mur Carnota

9.      Płot forteczny

10. Droga rokadowa

·        Wycieczki z cyklu „Zwiedzamy Twierdzę Toruń”, które należy potwierdzić.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Miejski PTTK
im. Mariana Sydowa
ul. Piekary 41, 87-100 Toruń
tel. (0-56) 622-29-21
http://www.pttk.torun.pl
e-mail: biuro.om@pttk.torun.pl