OdznakaOdznaka „Miłośnik Twierdzy Grudziądz”, zwaną dalej odznaką, ustanowiona została przez Oddział PTTK im. ks. dr ppłk Władysława Łęgi w Grudziądzu (Uchwała Zarządu Oddziału z dnia 13 maja 2004 r.).

§ 1

Odznaka została ustanowiona w celu popularyzacji walorów krajoznawczych Grudziądza i jego okolic, w szczególności obiektów fortyfikacyjnych dawniej Twierdzy Grudziądz. Odznaka jest jednostopniowa.

§ 2

Odznakę zdobywać mogą osoby powyżej 7 roku życia spełniające warunki objęte niniejszym regulaminem.

Warunkiem zdobycia odznaki jest:

  1. Udokumentowane zwiedzenie cytadeli grudziądzkiej podczas dni otwartych lub indywidualnie z przewodnikiem,

  2. Udokumentowanie zwiedzanie co najmniej 5 fortów wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia umocnień Twierdzy Grudziądz,

  3. Wzięcie udziału w dwóch rajdach (wycieczkach) organizowanych przez Oddział PTTK w Grudziądzu, na których trasie znajduje się co najmniej po 1 obiekcie Twierdzy Grudziądz.

Potwierdzeniem zwiedzanie jest pieczątka obiektu lub imienna pieczątka przewodnika, przodownika lub instruktora PTTK wraz z jego podpisem w dzienniczku-kronice a wyjątkowo także własne zdjęcia.

Potwierdzeniem udziału w wycieczce jest pieczątka imprezy lub organizatora.

§ 3

Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

§ 4

Kolejność zaliczania zadań i zwiedzania poszczególnych obiektów jest w pełni dowolna.

§ 5

Podstawą do weryfikacji odznaki jest dostarczony do Oddziału PTTK dzienniczek lub samodzielnie wykonana kronika zdobywcy odznaki.

§ 6

Dzienniczki-kroniki weryfikuje i odznaki przyznaje Referat Weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK, która prowadzi rejestr odznak.

§ 7

Odznakę będzie można nabywać w siedzibie oddziału PTTK, na podstawie zweryfikowanego dzienniczka-kroniki.

Odznakę krajoznawczą „Miłośnik Twierdzy Grudziądz” można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi, obowiązuje jednak prowadzenie odrębnej kroniki.

§ 8

Interpretacja Regulaminu odznaki należy wyłącznie do Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Grudziądzu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu
ul. gen. Józefa Hallera 32, 86-300 Grudziądz
tel. (+48) 691951010
http://www.grudziadz.pttk.pl
e-mail: pttkgrudziadz@gmail.com