OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznakę „Miłośnik Przyrody Opolskiej”, ustanowił Zarząd Oddziału PTTK w Opolu w celu:

  • popularyzacji Opolszczyzny,

  • zachęcenia turystów do poznawania walorów przyrodniczych miasta Opola i województwa opolskiego.

 2. Utworzenie regionalnej odznaki przyrodniczej zainicjowała Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody i Zabytków PTTK w Opolu, z okazji jubileuszu 55-lecia działalności Oddziału PTTK.

 3. Odznaka „Miłośnik Przyrody Opolskiej” jest trzystopniowa:

  • brązowa,

  • srebrna,

  • złota.

II. Warunki zdobywania odznaki

 1. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły przynajmniej 6 rok życia.

 2. Odznakę można zdobywać w czasie wycieczek indywidualnych lub grupowych.

 3. Obowiązuje kolejność zdobywania odznaki.

 4. W jednym roku kalendarzowych można zdobyć tylko jedną odznakę.

 5. Zwiedzany obiekt może być zaliczony tylko raz, niezależnie od stopnia odznaki.

 6. Rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe wchodzące w skład innych form ochrony przyrody mogą być zaliczane oddzielnie.

 7. Nadwyżkę zwiedzanych obiektów przyrodniczych w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia, jednak nie więcej niż 50% tej normy.

 8. Czas zdobywania odznak jest dowolny (bezterminowy).

 9. Ubiegający się o odznakę zobowiązany jest do samodzielnego prowadzenia książeczki (dzienniczka), w której zawarte zostaną następujące dane:

  • dane osobowe ubiegającego się o odznakę: nazwisko i imię, data urodzenia (PESEL), adres zamieszkania, czy jest członkiem PTTK (tak – nie) oraz jeżeli tak, to gdzie (miejscowość – Oddział), podpis właściciela,

  • nazwa zwiedzanego obiektu, miejscowość, krótka informacja identyfikująca obiekt,

  • data zwiedzania obiektu,

  • potwierdzenie zwiedzania obiektu – ze zwiedzanego obiektu lub miejscowości gdzie się znajduje lub przez prowadzących – uczestniczących w zwiedzaniu: instruktora PTTK, przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, opiekuna SKKT PTTK, względnie organizatora wycieczki, rajdu, zlotu lub inne uwiarygodnienie (np. fotografia obiektu z osobą ubiegającą się o odznakę).

 10. Zdobywając odznakę „Miłośnik Przyrody Opolskiej” można jednocześnie zdobywać normy do innych odznak turystycznych.

III. Wymogi do zdobycia odznaki

 1. Pobyt, udział, zwiedzanie:

  • dla stopnia brązowego

   1. Pomniki przyrody, grupa pomników, aleja – szt. 10 w tym obowiązkowo 5 z terenu miasta Opola

   2. Zabytkowe parki dworskie, pałacowe, zamkowe – szt. 3

   3. Rezerwaty przyrody – szt. 3

   4. Park Nadodrzański w Opolu

   5. Park miejski „Wyspa Bolko” z Ogrodem Zoologicznym w Opolu

  • dla stopnia srebrnego

   1. Pomniki przyrody, grupa pomników, aleje – 20

   2. Zabytkowe parki dworskie, pałacowe, zamkowe – szt. 6

   3. Rezerwaty przyrody – szt. 5

   4. Park Arboretum „Pomologia” w Prószkowie

   5. Stobrawski Park Krajobrazowy

  • dla stopnia złotego

   1. Pomniki przyrody, grupa pomników, aleje – szt. 30, w tym obowiązkowo: dąb szypułkowy rosnący w Szydłowcu Śląskim k/Niemodlina, sosna wejmutka rosnąca w parku w Pokoju, cis pospolity w Łubnianach, dąb bezszypułkowy w Turawie oraz lipa drobnolistna w Proślicach

   2. Użytek ekologiczny lub stanowisko dokumentacyjne – szt. 1

   3. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy lub obszar chronionego krajobrazu – szt. 1

   4. Zabytkowe parki dworskie, pałacowe, zamkowe – szt. 10

   5. Rezerwaty przyrody – szt. 10

   6. Arboretum w Lipnie k/Niemodlina

   7. Park Krajobrazowy Góra św. Anny

   8. Park Krajobrazowy Gór Opawskich

   9. Udział w jednej wycieczce przyrodniczej na terenie Opolszczyzny, prowadzonej przez przyrodnika-leśnika.

IV. Zasady przyznawania odznaki

 1. Po spełnieniu warunków Regulaminu, książeczkę (dzienniczek) dostarczyć należy do Referatu Weryfikacyjnego Odznaki w Oddziale PTTK w Opolu przy ul. Krakowskiej 15-17, kod pocztowy 45-017.

 2. Do książeczki przesyłanej do weryfikacji pocztą, należy dodatkowo załączyć zaadresowaną kopertę zwrotną z znaczkiem o nominale umożliwiającym jej odesłanie po weryfikacji.

V. Postanowienia końcowe

 1. Odznaki są odpłatne i do nabycia w Oddziale PTTK w Opolu (na miejscu lub drogą pocztową po uiszczenia stosownej kwoty za odznakę i jej wysyłkę).

 2. Ustanawia się Honorową odznakę złotą, która może być nadana łącznie z dyplomem, dla osób i instytucji za wybitne zasługi i osiągnięcia w popularyzacji przyrody opolskiej oraz działań na rzecz jej ochrony.

 3. Honorową odznakę przyznaje Oddziałowa Komisja Odznaczeń PTTK w Opolu, po otrzymaniu pozytywnej opinii Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody i Zabytków PTTK.

Regulamin odznaki został uchwalony przez Zarząd Oddziału PTTK w Opolu w dniu 19.10.2009 r., Uchwała nr 11/X/2009/ZO.

Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Opolu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 stycznia 2010 roku.

Załączniki:

 1. Wykaz pomników przyrody w mieście Opolu.

 2. Wykaz rezerwatów przyrody w województwie opolskim.

Informacje dodatkowe o obiektach przyrodniczych wymienionych w Regulaminie:

http://rop.mos.gov.pl.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział Opole
ul. Krakowska 15/17, 45-018 Opole
tel. (0-77) 454-51-13, fax 441-99-65
http://www.opole.pttk.pl
e-mail: pttk.biuro@wp.pl