Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1.1 Międzynarodowa Odznaka Turystyczna „Szlakami Świętego Jana Nepomucena” w skrócie Odznaka Jana Nepomucena zwana dalej odznaką została ustanowiona przez Komisję Turystyki Pieszej przy Oddziale Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

 2. 1.2 Zdobywanie odznaki ma na celu:

  1. zachęcenie turystów krajowych i zagranicznych do uprawiania turystyki pieszej, górskiej, motorowej i autokarowej na terenie krajów, w których szczególnie był szerzony kult patrona Pragi Czeskiej św. Jana z Nepomuk,

  2. nawiązanie wzajemnych kontaktów, znajomości i przyjaźni pomiędzy turystami krajów Europy Środkowej,

  3. zwrócenie uwagi i zainteresowanie się zabytkami i ich ochroną w celach krajoznawczych, kulturalnych oraz kulturowych.

 3. 1.3 Odznakę można zdobywać po ukończeniu 8. roku życia.

2. ZASADY ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. 2.1 Zdobywanie Odznaki polega na zwiedzaniu miejscowości i miejsc odosobnionych, gdzie znajdują się ogólnodostępne rzeźby, płaskorzeźby oraz obrazy św. Jana Nepomucena zwane dalej postaciami.

 2. 2.2 Odznaka posiada następujące stopnie:

  1. brązowy – odznaka w kolorze brązu,

  2. srebrny – odznaka w kolorze srebrnym,

  3. złoty – odznaka w kolorze złotym,

  4. diamentowy – odznaka w kolorze fioletowym z cyrkoniami w miejscu gwiazd, wręczana w sposób uroczysty.

 3. 2.3 Generalną zasadą zdobywania odznaki jest uzyskiwanie następujących ilości punktów za odwiedzenie każdej postaci patrona:

  1. 1 pkt – na terenie województwa zamieszkania zdobywającego,

  2. 2 pkt – poza województwem zamieszkania zdobywającego,

  3. 3 pkt – poza granicami kraju zamieszkania zdobywającego.

 4. 2.4 Ubiegający się o zdobycie poszczególnych stopni odznaki powinien udokumentować zdobycie określonej liczby punktów:

  • dla stopnia brązowego – 10 pkt.

  • dla stopnia srebrnego – 30 pkt.

  • dla stopnia złotego – 50 pkt.

  • dla stopnia diamentowego – 100 pkt.

 5. 2.5 Jako dodatkowy warunek zdobycia odznaki w stopniu diamentowym ustala się:

  1. wykonanie fotografii zdobywającego wraz z następującymi postaciami:

   • na Moście Karola w Pradze,

   • na moście przez fosę przy Bramie Michała w Bratysławie,

   • na Rynku w Chełmsku Śląskim (powiat kamiennogórski, woj. dolnośląskie);

  2. odwiedzenie grobu św. Jana Nepomucena w katedrze św. Wita w Pradze oraz wykonanie fotografii zdobywającego na tle katedry św. Wita.

 6. 2.6 Raz odwiedzona postać patrona nie może być zaliczana na poczet wyższych stopni odznaki.

 7. 2.7 W jednym roku kalendarzowym można zdobywać tylko jeden stopień odznaki, ale nadwyżkę zdobytych punktów można zaliczyć na poczet kolejnych wyższych stopni odznaki. Nie dotyczy stopnia brązowego, który może być przyznany w jednym roku z odznaką w stopniu srebrnym.

3. PODSTAWA WERYFIKACJI ODZNAKI

 1. 3.1 Podstawą weryfikacji odznaki są prowadzone przez zdobywającego:

  1. Kronika wycieczek do odznaki Jana Nepomucena,

  2. Rejestr wycieczek do odznaki Jana Nepomucena.

 2. 3.2 Kronika wycieczek do odznaki Jana Nepomucena powinna zawierać:

  1. 1) Dla każdej z postaci patrona należy przeznaczyć jedną stronę.

  2. 2) Na każdej stronie należy podać:

   1. nr kolejny postaci patrona (dla danego stopnia odznaki) i datę wycieczki,

   2. miejscowość, gminę, powiat, województwo, za granicą nazwę kraju, gdzie znajduje się dana postać,

   3. krótki opis lokalizacji postaci.

  3. 3) Jeśli dla każdej z odwiedzonych postaci patrona zdobywający nie może wkleić do kroniki fotografii własnej osoby na tle danej postaci to powinien:

   1. uzyskać potwierdzenie terenowe pieczątką z nazwą miejscowości, gdzie znajduje się dana postać, oraz pieczątką przodownika lub instruktora PTTK, tylko jeśli jest obecny na wycieczce, a ponadto alternatywnie,

   2. fotografię tej postaci lub szczegółowy jej opis (wielkość, materiał, barwę, atrybuty, inskrypcje, rodzaj postumentu, cokołu, itd.).

  4. 4) Dla stopnia diamentowego, konieczne jest ponadto spełnienie wymogów pkt 2.5 niniejszego regulaminu.

 3. 3.3 Rejestr postaci do odznaki Jana Nepomucena należy sporządzić osobno dla danego stopnia odznaki. Winien on zawierać:

  1. Dane zdobywającego: imię i nazwisko, adres zamieszkania (kod, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania, oraz dane umożliwiające kontakt ze zdobywającym – telefon, kom. e-mail itp.

  2. Miejsce na klauzulę weryfikacyjną,

  3. wykaz odwiedzonych zgodnie z przedstawioną kroniką postaci patrona tzn.:

   • Liczbę porządkową postaci,

   • Miejscowość, województwo, za granicą nazwę kraju,

   • Ilość zdobytych punktów dla danej postaci i narastająco dla danego stopnia.

 4. 3.4 Materiały stanowiące podstawę weryfikacji odznaki danego stopnia tj. kronikę i rejestr należy nadsyłać najpóźniej do 30 stycznia roku następnego, w którym zdobywano dany stopień na adres: Oddział PTTK Ziemi Wałbrzyskiej, ul. Marii Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych.

 5. Do przesyłki należy bezwzględnie dołączyć: rejestry zweryfikowanych dotychczas postaci patrona, oraz kopertę zwrotną z naklejonymi znaczkami przesyłki poleconej.

 6. 3.5 Weryfikację i rejestr przyznanych odznak prowadzi Referat Weryfikacyjny Odznaki przy Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 4.1 Za szczególne zasługi w propagowaniu celów określonych w pkt. 1.2 regulaminu – ustanawia się odznakę honorową, przyznawaną na wniosek KTP Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu.

 2. 4.2 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu. Wszelkich informacji udziela Oddział PTTK Ziemi Wałbrzyskiej, ul. Marii Konopnickiej 19, 58-300 Wałbrzych, tel. (0-74) 842-40-52.

 3. 4.3 Regulamin Odznaki Szlakiem Świętego Jana Nepomucena wprowadzony chwałą Zarządu Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej PTTK nr 4/III/03 z dnia 10.03.2003 r. – obowiązuje wraz ze zmianami zatwierdzonymi przez Zarząd Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej PTTK w Wałbrzych nr 56/IV/2009 z dnia 13.01.2009 r. dla odznak zdobywanych od dnia 1.01.2009 r.

 4. 4.4 Regulamin obowiązuje zdobywających odznakę od dnia 1.01.2009 r. począwszy od stopnia brązowego.

Stary Regulamin RMOT „Szlakami Świętego Jana Nepomucena”
dla osób, które rozpoczęły zdonbywanie odznaki przed 1.01.2009 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej”
58-300 Wałbrzych
ul. Marii Konopnickiej 19
tel. (0-74) 842-40-52; fax 842-59-00
http://walbrzych.pttk.pl
e-mail: oddzial@pttk.walbrzych.pl