Odznaka    Odznaka    OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Międzynarodowa Odznaka Krajoznawcza „Śladami świętego Jacka” w skrócie „Odznaka św. Jacka” została ustanowiona przez Komisję Turystyki Pieszej przy Oddziale PTTK Opole.

 2. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7. roku życia na terenie całej Europy.

II. ZASADY ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Zdobywanie odznaki polega na zwiedzaniu kościołów dominikańskich, podominikańskich, kościołów i kaplic p.w. św. Jacka Odrowąża w miejscowościach i miejscach odosobnionych, gdzie znajdują się ogólnodostępne posągi, rzeźby lub popiersia, płaskorzeźby, freski, witraże, obrazy, przenośne posążki św. Jacka itp.

 2. Odznaka posiada następujące stopnie:

  • brązowy,

  • srebrny,

  • złoty.

 3. Generalną zasadą zdobywania odznaki jest uzyskiwanie następujących ilości punktów za odwiedzenie i opisanie każdej postaci patrona:

  • 1 pkt – na terenie kraju zamieszkania zwiedzającego,

  • 2 pkt. – poza granicami kraju zamieszkania.

 4. Ubiegający się o zdobycie poszczególnych stopni odznaki powinien udokumentować zdobycie określonej liczby punktów:

  • dla stopnia brązowego – 25 pkt.

  • dla stopnia srebrnego – 50 pkt.

  • dla stopnia złotego – 85 pkt.

 5. Jako dodatkowy warunek zdobycia odznaki w poszczególnych stopniach jest odwiedzenie następujących miejsc:

  1. do stopnia brązowego odznaki – Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim – miejsce narodzin – 3 pkt.

  2. do stopnia srebrnego - grób św. Jacka w kościele p.w. Trójcy Świętej w Krakowie – 5 pkt.

  3. do stopnia złotego – w kolumnadzie wokół Placu Św. Piotra w Rzymie – panteon świętych – 15 pkt.

 6. Raz odwiedzona i opisana postać patrona nie może być zaliczana na poczet kolejnych stopni.

 7. W jednym roku kalendarzowym można zdobywać tylko jeden stopień odznaki.

 8. Nadwyżkę zdobytych punktów można zaliczyć na poczet kolejnych wyższych stopni odznaki nie więcej niż 50%.

III. EWIDENCJA I POŚWIADCZENIE WYCIECZEK, WERYFIKACJA I REJESTRACJA ZDOBYTYCH ODZNAK

 1. Zdobywający Odznakę „Śladami św. Jacka” obowiązany jest posiadać i prowadzić kronikę (książeczkę) ewidencji wycieczek.

 2. Wycieczki wpisane do kroniki (książeczki) ewidencji wycieczek powinny zawierać: udokumentowane wykonaną fotografią postaci (jeśli jest to możliwe) wraz z osobą zdobywającą, poświadczeniem kadry programowej PTTK (przewodnik, przodownik, instruktor, organizator turystyki tylko podczas wspólnego) lub wiarygodnym potwierdzeniem terenowym – pieczątką z nazwą miejscowości itp.

 3. Weryfikację i rejestrację przyznanych odznak dokonuje i prowadzi Referat Weryfikacyjny Komisji Turystyki Pieszej PTTK Oddział Opole. W celu uzyskania weryfikacji danego stopnia odznaki „Śladami św. Jacka” należy dostarczyć kronikę osobiście lub wysłać pocztą do PTTK O/Opole. W przypadku wysyłania książeczki pocztą, należy dołączyć kopertę z adresem zwrotnym i znaczkami na przesyłkę poleconą.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Odznaki można nabywać w PTTK Oddział Opole. Cena odznaki w stopniu brązowym wynosi – 12 zł (od 15 listopada 2010 r.) PTTK Oddział Opole, ul. Krakowska 9, 45- 018 Opole z dopiskiem: Odznaka Śladami św. Jacka.

 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Komisji Turystyki Pieszej PTTK Oddział Opole.

 3. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału PTTK Opole nr 5/VI/2009/ZO z dnia 6 czerwca 2009 r.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2010 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział Opole
ul. Krakowska 9, 45- 018 Opole
tel. (0-77) 454-51-13
e-mail: pttk.biuro@wp.pl
http://opole.pttk.pl