Odznaka   Odznaka   Odznaka 1. Zarząd Oddziału PTTK w Łodzi ustanawia z dniem 5 lutego 1973 r. Łódzką Odznakę Turystyczną. Odznaka ta, zwana dalej ŁOT, ustanowiona zostaje dla uczczenia 550-lecia nadania praw miejskich Łodzi i 100-lecia zorganizowanej turystyki polskiej.

 2. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację naszego miasta, jego walorów historyczno-krajoznawczych oraz zapoznania z tradycjami walk rewolucyjno-wyzwoleńczych i osiągnięciami w Polsce Ludowej.

 3. ŁOKT może być przyznawana turystom polskim i zagranicznym, po spełnieniu wymogów niniejszego regulaminu.

 4. O zdobycie ŁOT ubiegać się można po ukończeniu 12 lat życia.

 5. ŁOT jest trzystopniowa: brązowa, srebrna, złota.

 6. Warunkiem zdobycia ŁOT w stopniu brązowym jest:

  1. udział w wycieczce prowadzonej przez przewodnika (przodownika) lub zwiedzanie Łodzi indywidualnie czy grupowo, potwierdzone wpisaniem przebiegu trasy do książeczki odznaki i udokumentowanie pieczątkami świadczącymi o jej przebyciu, lub podpisem przewodnika (przodownika) prowadzącego wycieczkę,

  2. zwiedzenie jednego zakładu pracy, muzeum łódzkiego lub izby pamięci narodowej udokumentowane pieczątką w książeczce odznaki. Przez zakład pracy rozumie się zakład udostępniony do zwiedzania; przez muzea – muzeum ogólnodostępne (w tym ogród zoologiczny i botaniczny).

 7. Warunkiem zdobycia ŁOT w stopniu srebrnym jest:

  1. zwiedzenie dwóch dzielnic Łodzi podczas co najmniej trzech wycieczek, potwierdzone wpisaniem przebiegu trasy do książeczki odznaki i udokumentowanie pieczątkami świadczącymi o jej przebiegu, lub podpisem przewodnika (przodownika) prowadzącego wycieczkę,

  2. zwiedzenie co najmniej jednego zakładu pracy (udokumentowane pieczątką w książeczce odznaki),

  3. zwiedzenie 2 izb pamięci narodowej (udokumentowane pieczątką w książeczce odznaki),

  4. zwiedzenie trzech muzeów, w tym obowiązkowo Muzeum Historii Ruchu Robotniczego lub Muzeum Historii Włókiennictwa (udokumentowane pieczątką w książeczce odznaki).

 8. Warunkiem zdobycia ŁOKT w stopniu złotym jest:

  1. zwiedzenie pozostałych dzielnic Łodzi podczas co najmniej pięciu wycieczek, potwierdzone wpisaniem przebiegu trasy do książeczki odznaki i udokumentowanie pieczątkami świadczącymi o jej przebiegu, lub podpisem przewodnika (przodownika) prowadzącego wycieczkę,

  2. zwiedzenie co najmniej jednego zakładu pracy (udokumentowane pieczątką w książeczce odznaki),

  3. zwiedzenie pozostałych muzeów (udokumentowane pieczątka w książeczce odznaki),

  4. opracowanie opisu krajoznawczego, reportażu, kroniki fotograficznej lub filmowej na temat związany z Łodzią z uwzględnieniem jej zabytków i historii na podstawie aktualnych przewodników i informatorów.

 9. Normy na dany stopień odznaki można zdobyć w ciągu jednego roku kalendarzowego nie dłużej jednak, niż w ciągu trzech lat. ŁOT w stopniu złotym nie może być przyznana w tym samym roku, w którym została zdobyta ŁOT w stopniu srebrnym. Zwiedzone zakłady pracy i muzea zaliczone na dany stopień odznaki nie mogą być zaliczone na stopnie wyższe.

 10. Po uzyskaniu normy należy składać książeczkę do weryfikacji do dnia 31 grudnia roku, w którym zostały spełnione warunki dla danego stopnia odznaki.

 11. Powołuje się Referat Weryfikacyjny ŁOT przy Zarządzie Oddziału PTTK w Łodzi. Referat weryfikacyjny sprawdza i weryfikuje książeczki, ocenia materiały przy odznace w stopniu złotym i przyznaje odznaki. Opisy krajoznawcze złożone przy weryfikacji ŁOT w stopniu złotym przechodzą na własność Oddziału.

 12. Udział w wycieczkach prowadzonych przez przewodników (przodowników) winien być potwierdzony przez prowadzącego. Wycieczki indywidualne po Łodzi zaliczone będą mogły być przez członków Referatu Weryfikacyjnego na podstawie zebranych w książeczce potwierdzeń przebytej trasy.

 13. Wzory książeczki i odznaki ŁOT stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

 14. Za wybitne i wieloletnie zasługi w popularyzowaniu turystyki i krajoznawstwa na terenie Łodzi może być przyznana ŁOT w stopniu złotym.

 15. Wnioski o przyznanie odznaki składać mogą wszystkie instytucje i organizacje społeczne. referat Weryfikacyjny, po zaopiniowaniu, przekazuje je do Zarządu Oddziału, który przyznaje odznakę.

 16. Zmiany i uzupełnienia regulaminu odznaki wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału Łódzkiego PTTK.

 17. Regulamin niniejszej odznaki został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału Łódzkiego PTTK w dniu 7.07.1975 r.

 18. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Referatu Weryfikacyjnego Łódzkiej Odznaki Turystycznej.

Regulamin Łódzkiej Odznaki Turystycznej (ŁOT PTTK)
(obowiązujący od 2023 r.)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Łódzki PTTK
im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi
ul. Stanisława Wigury 12a, 90-301 Łódź
tel. (42) 636-15-09, 636-87-64
http://www.lodz.pttk.pl
e-mail: pttk.lodz@wp.pl


WERYFIKACJA ODZNAKI BEZTERMINOWO ZAWIESZONA