OKT ''Krajoznawca - Turysta Ziemi Tarnogórskiej''I.        Postanowienia ogólne.

1.      Odznaka „Krajoznawca – Turysta Ziemi Tarnogórskiej” ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Tarnowskich Górach na wniosek Komisji Krajoznawczej Oddziału dla upamiętnienia 100-lecia powstania „Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego” – 1906-2006. Odznakę wprowadza się w porozumieniu z władzami samorządowymi powiatu Tarnowskie Góry.

2.      Celem ustanowionej odznaki jest zachęcenie społeczeństwa do uprawiania turystyki na terenie powiatu tarnogórskiego, poznawania jego historii, krajobrazu, zabytków, obiektów krajoznawczych, szlaków turystycznych i przyrody.

3.      Odznaka ustanowiona została w 3-ch stopniach: popularny, srebrny i złoty.

4.      Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Tarnowskich Górach odznakę stopnia złotego może przyznać jako honorową dla osób zasłużonych w krzewieniu turystyki, krajoznawstwa i popularyzacji piękna Ziemi Tarnogórskiej.

II.      Warunki zdobywania odznaki.

1.      Odznakę mogą zdobywać osoby niezależnie od rodzaju uprawianej turystyki biorący udział w imprezach turystycznych, wycieczkach zbiorowych lub indywidualnych.

2.      Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7-go roku życia, młodociani obowiązkowo pod opieką osób dorosłych. Odznakę zdobywa się w kolejności ustalonych stopni.

3.      Czas zdobywaniu odznaki stopnia popularnego ustalono na jeden rok kalendarzowy, stopnia srebrnego w okresie 3-ch lat a stopnia złotego w dowolnym okresie.

Uwaga: w jednym roku kalendarzowym można zdobyć pierwszy i drugi stopień odznaki.

4.      Potwierdzenia i opisy należy dokonywać w specjalnie do tego celu założonej książeczce-kronice dowolnej formy.

5.      Potwierdzenia zwiedzanej dzielnicy miasta, miejscowości, gminy, obiektu należy dokonać pieczątką: Urzędu Gminy, Urzędu pocztowego, Oddziału PTTK, sołtysa, parafii, sklepu, biletu wstępu do muzeum, kopalni zabytkowej, Sztolni Czarnego Pstrąga itp.

Zaleca się wykonanie krótkiego opisu obiektu lub wykonanie zdjęcia.

6.      Potwierdzenia mogą również dokonać: przodownicy i przewodnicy turystyczni, piloci wycieczek, instruktorzy krajoznawstwa.

7.      Dzielnice miast, miejscowości, obiekty zaliczone na stopień niższy nie mogą być powtarzane na stopień wyższy. Obiekty zwiedzone w większej ilości od wymaganej na dany stopień przechodzą na stopień wyższy.

8.      Odznaka „Krajoznawca – Turysta Ziemi Tarnogórskiej” może być zdobywana równocześnie z innymi odznakami turystyczno-krajoznawczymi.

9.      Zdobywający odznakę czyni to na własną odpowiedzialność i powinien ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków.

III.    Tabela podająca ilość obiektów do zaliczenia na poszczególne stopnie odznaki.

Nr grupy

Nazwa obiektu

Odznaka

Popularna

Srebrna

Złota

I

Miasta

1

1

2

II

Gminy wiejskie

1

2

2

III

Obiekty krajoznawcze

2

3

5

IV

Kościoły drewniane

1

1

1

V

Pałace

2

3

5

VI

Kościoły

3

5

8

VII

Miejsca pamięci

2

3

5

Razem:

12

18

28

IV.  Weryfikacja odznaki.

1.      Weryfikacji odznak dokonuje Referat Weryfikacyjny w tym celu powołany przez Komisję Krajoznawczą a zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK.

2.      Weryfikacji dokonuje się na podstawie przedłożonej książeczki-kroniki, które należy przedłożyć do weryfikacji w biurze Oddziału PTTK w Tarnowskich Górach przy ul. Górniczej 7 „Dworek” lub przesłać na adres: Zarząd Oddziału PTTK, Komisja Krajoznawcza, ul. Górnicza 7, 42-600 Tarnowskie Góry.

3.      W przypadku przesyłki pocztą należy załączyć zaadresowaną kopertę zwrotną z naklejonymi znaczkami wg taryfy pocztowej. Na życzenie zdobywającego po uiszczeniu opłaty wręcza się lub przesyła odznakę zdobytego stopnia.

V.    Postanowienia końcowe.

1.      Odznaka „Krajoznawca – Turysta Ziemi Tarnogórskiej” ustanowiona została w porozumieniu z Władzami Samorządowymi powiatu tarnogórskiego.

2.      Interpretacja regulaminu należy do Referatu Weryfikacyjnego Komisji Krajoznawczej Oddziału.

3.      Regulamin odznaki wchodzi w życie z dniem 1-go maja 2006 roku.

4.      Regulamin i wzór odznaki został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Oddziału PTTK w Tarnowskich Górach w dniu 10 października 2005 roku.

ZAŁĄCZNIK – WYKAZ

I. Grupa – miasta

Tarnowskie Góry: Centrum miasta, Bobrowniki, Lasowice, Osada Jana, Pniowiec, Kuferki, Repty, Rybna, Stare Tarnowice, Strzybnica.

Kalety: Centrum miasta, Drutarnia, Jędrysek, Miotek, Zielona.

Miasteczko Śląskie: Centrum miasta, Bibiela, Brynica, Żyglin.

Radzionków: Centrum miasta, Rojca.

II. Grupa – Gminy wiejskie

Krupski Młyn: Krupski Młyn, Odmuchów, Potępa, Zientek.

Ożarowice: Ożarowice, Niezdara, Ossy, Tąpkowice, Zendek.

Świerklaniec: Świerklaniec, Nakło Śląskie, Nowe Chechło, Orzech.

Tworóg: Tworóg, Boruszowice, Brynek Wieś, Koty, Mikołeska, Nowa Wieś Tworska, Połomia, Świniowice, Wojska.

Zbrosławice: Zbrosławice, Czekanów, Jasiona, Kamieniec, Karchowice, Kopienice, Księży Las, Łubie, Miedary, Przezchlebie, Wieszowa, Wilkowice, Ziemięcice.

III. Grupa – obiekty krajoznawcze

1.      Muzeum Miejskie – Tarnowskie Góry.

2.      Muzeum Chleba – Radzionków.

3.      Zakład Produkcji Wody „Zawada” – Karchowie.

4.      Kopalnia Zabytkowa – Tarnowskie Góry.

5.      Sztolnia „Czarnego Pstrąga” – Tamowskie Góry.

6.      Port Lotniczy „Katowice” – Pyrzowice.

7.      Park Wodny – Tarnowskie Góry.

8.      Ośrodek Jeździecki (Stadnina koni) – Zbrosławice.

9.      Stalowy most wiszący – Krupski Młyn.

10. Schron bojowy z 1939 r. – Tąpkowice.

11. Park pałacowy – Świerklaniec.

12. Ogród botaniczny w parku pałacowym – Brynek.

13. Stadion sportowy KS „Ruch” Radzionków – Stroszek.

14. Księża Góra – Radzionków.

15. Aleja dębów (pomnik przyrody) nad Małą Panwią – Kalety Kruszczyca.

16. Zalew – Chechło – Nakło.

17. Wyrobisko „Dolomity” – Tarnowskie Góry.

18. Park w Reptach – Tarnowskie Góry – Repty.

19. Skansen Górniczy – Radzionków (dawna kopalnia).

IV. Grupa – kościoły drewniane

1.      Miasteczko Śląskie – kościół filialny pw. św. Jerzego.

2.      Księży Las – kościół filialny pw. św. Michała Archanioła.

3.      Szałsza – kościół filialny pw. NMP.

V. Grupa pałace – zamki

1.      Brynek.

2.      Kamieniec.

3.      Łubie.

4.      Miedary – Kopanina.

5.      Nakło Śląskie.

6.      Rybna.

7.      Szałsza.

8.      Świerklaniec.

9.      Tworóg.

10. Wilkowice.

11. Zielona.

12. Stare Tarnowice – zamek.

VI. Grupa – kościoły

1.      Kalety Jędrysek – św. Józefa.

2.      Kamieniec – św. Jana Chrzciciela.

3.      Karchowie – św. Katarzyny.

4.      Koty – św. Piotra i Pawła.

5.      Lubie – pw. Narodzenia NMP.

6.      Nakło Śląskie – pw. Najświętszego Serca Jezusowego.

7.      Ożarowice – św. Barbary.

8.      Potępa – pw. Grobu Chrystusa (kaplica).

9.      Radzionków – św. Wojciecha.

10. Repty – św. Mikołaja.

11. Stare Tamowice – św. Marcina (stary zabytkowy).

12. Tarnowskie Góry – św. Anny.

13. Tarnowskie Góry – św. Piotra i Pawła.

14. Tarnowskie Góry – Ewangelicki.

15. Tworóg – św. Antoniego Padewskiego.

16. Wieszowa – pw. Świętej Trójcy.

17. Zbrosławice – pw. Wniebowzięcia NMP.

18. Zendek – św. Stanisława.

19. Ziemięcice – św. Jadwigi (ruina).

20. Żyglin – pw. Narodzenia NMP.

VII. Grupa – miejsca pamięci narodowej

1.      Pomniki – Miasteczko Śląskie, Pniowiec, Radzionków.

2.      Mogiły – Miasteczko Śląskie, Strzybnica, Tarnowskie Góry, Repty.

3.      Tablice pamiątkowe – w całym rejonie (wykaz tablic w Oddziale PTTK – Tarnowskie Góry).

Uwaga: Zakład Produkcji Wody „Zawada” w Karchowicach można zwiedzać codziennie w godz. 8.00-16.00 – grupy po uzgodnieniu telefonicznym pod nr (0-32) 233-78-34.

Opracowanie regulaminu: Henryk Biały – Instruktor Krajoznawstwa Polski

Odznakę zaprojektował: Jerzy Lech


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK „Tarnowskie Góry”
ul. Górnicza 7
42-600 Tarnowskie Góry
tel. (0-32) 285-48-91, 285-48-58
http://darwit.prv.pl