I. Postanowienia ogólne

§ 1

Krajoznawczo-Turystyczna Odznaka „Szlakami Polski Ludowej” (KTO-SPL) została ustanowiona przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w wyniku porozumień o współpracy i współdziałaniu między PTTK, Ogólnozwiązkową Federacją Sportu, Wychowania Fizycznego i Turystyki, Związkiem Młodzieży Socjalistycznej, Związkiem Młodzieży Wiejskiej, Zrzeszeniem Studentów Polskich i Związkiem Harcerstwa Polskiego z okazji 25-lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

§ 2

KTO-SPL służy krzewieniu socjalistycznego patriotyzmu, popularyzacji wiedzy o kraju ojczystym oraz rozwijaniu zainteresowań i umiejętności turystycznych wśród społeczeństwa, zwłaszcza wśród młodzieży.

§ 3

KTO-SPL jest odznaką jednostopniową, może być zdobywana przez młodzież w wieku od 14 lat, w ciągu jednego roku.

§ 4

Do przyznawania KTO-SPL uprawnione są Komisje Zarządów Oddziałów PTTK lub Zarządy Oddziałów PTTK. KTO-SPL jest przyznawana na podstawie specjalnej książeczki, stanowiącej dokument stwierdzający spełnienie warunków zdobycia odznaki.

§ 5

KTO-SPL może być zdobywana podczas wycieczek krajoznawczych i turystycznych zorganizowanych, grupowych i indywidualnych w każdej porze roku, w ramach akcji i imprez organizowanych przez PTTK, organizacje młodzieżowe i związki zawodowe.

§ 6

KTO-SPL może być zdobywana podczas wycieczek pieszych, kolarskich, motorowych, kajakowych, narciarskich, autokarowych i innych. Wycieczki turystyki kwalifikowanej mogą być także zaliczane do warunków zdobycia odpowiednich turystycznych odznak PTTK (np. OTP, GOT, MOT, TOK, KOT), zgodnie z ich regulaminami.

§ 7

Ubiegający się o KTO-SPL i jej posiadacz obowiązani są do przestrzegania zasad kultury turystycznej, ochrony przyrody i zabytków.

II. Warunki zdobywania KTO-SPL

§ 8

Do warunków zdobycia KTO-SPL zalicza się łącznie:

1)   odbycie 6 wycieczek, w tym co najmniej 2 dwudniowych (jedna w warunkach biwakowych – nocleg pod namiotem – dotyczy osób do lat 30);

2)   zwiedzenie w czasie tych wycieczek:

a)   2 zakładów pracy,

b)   2 obiektów (zespołów) zabytkowych,

c)   2 miejsc upamiętnionych walką i męczeństwem narodu polskiego.

§ 9

Trasy wycieczek oraz zwiedzone zakłady pracy, obiekty zabytkowe i miejsca upamiętnione walką i męczeństwem narodu polskiego powinny być wpisane do książeczki KTO-SPL i poświadczone przez prowadzącego wycieczkę:

a)   przewodnika PTTK,

b)   przodownika turystyki PTTK,

c)   organizatora turystyki,

d)   kierownika obozu lub imprezy (rejon zlotu, spływu itp. lub potwierdzone pieczęcią dowolnej instytucji w miejscu wyjścia i docelowym wycieczki oraz zwiedzonych zakładów obiektów zabytkowych i miejsc upamiętnionych walką i męczeństwem.

§ 10

Odznakę tę zdobywa się w ciągu jednego roku licząc o daty pierwszej wycieczki. Książeczkę KTO-SPL wypełnioną zgodnie z § 9 należy przedłożyć do zweryfikowania w Oddziale PTTK właściwym dla miejsca zamieszkania ubiegającego się o odznakę.

III. Przepisy końcowe

§ 11

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Młodzieżowej Zarządu Głównego PTTK.

§ 12

Regulamin zatwierdzony przez Plenum ZG PTTK w dniu 26.10.1968 r. wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1969 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


ODZNAKA NIE JEST JUŻ WERYFIKOWANA