odznaka   odznaka   odznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kolarska Regionalna Odznaka Turystyczna PTTK „Rowerem przez lasy Otwockie” (zwana dalej Odznaką) ustanowiona została dnia 18 maja 1985 roku przez Zarząd Klubu Turystyki Kolarskiej „Wędrower”, który działał przy Oddziale PTTK w Otwocku.

 2. Odznaka ma służyć popularyzacji walorów krajoznawczych okolic Otwocka oraz turystyki kolarskiej.

 3. Odznaka jest stała i posiada trzy stopnie: brązowy srebrny i złoty, które można zdobywać tylko w tej kolejności.

 4. Odznaka może być zdobywana przez obywateli RP oraz innych państw od 10-tego roku życia, przy czym młodzież do 16-tego roku życia musi mieć zapewnioną opiekę osób pełnoletnich.

 5. Odznakę zdobywa się podczas rowerowych wycieczek indywidualnych i zbiorowych, rajdów, zlotów oraz innych imprez o charakterze turystycznym przez cały ok.

 6. Zasięg zdobywania odznaki wyznaczają następujące drogi i rzeki: od zachodu, rzeka Wisła, od południa rzeka Wieprz, od wschodu droga Warszawa Lublin, od północy Trakt Brzeski, ul. Bronisława Czecha, ul. Płowiecka, Kanał Nowa Ulga.

 7. Weryfikację i przyznawanie odznaki prowadzi Referat Weryfikacyjny Kolarskiej Odznaki Turystycznej PTTK przy Oddziale PTTK w Otwocku.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Turysta ubiegający się o Odznakę ma obowiązek zaprowadzić w tym celu książeczkę KOT, gdzie przy każdej wycieczce w rubryce liczba punktów wpisywać będzie numer ustępu i punktu z par. 9, któremu odpowiada ta wycieczka.

 2. Punktacja odznaki: wycieczki, rajdy i inne imprezy, podczas których dzienny przejazd na rowerze wyniósł ponad 15 km:

  • organizowane przez Oddział Otwocki – 20 pkt.

  • Indywidualne – 10 pkt.

  • wielodniowe – plus 50%

 3. Punkty zdobywane na granicy zasięgu zdobywania odznaki będą zaliczane pod warunkiem przebycia w trakcie tej samej wycieczki szlaku co najmniej 10 km wewnątrz określonego tą granicą terenu.

 4. Nadwyżki punktów będą zaliczane na stopień wyższy odznaki, miejsca z wykazu i szlaki typowe będą zaliczane tylko raz podczas zdobywania odznaki.

 5. Wymogi na poszczególny stopień:

Lp.

Stopień
Odznaki

Punkty

Warunki dodatkowe

1.

Brązowy

100

Zwiedzić 5 miejsc z wykazu

2.

Srebrny

300

Zwiedzić 10 miejsc z wykazu

3.

Złoty

500

Zwiedzić 15 miejsc z wykazu

 1. Nie ustala się maksymalnego czasu zdobywania odznaki.

 2. Imprezy powinny być potwierdzane zgodnie z regulaminem KOT, przy czym miejsca z wykazu powinny być potwierdzone odciskiem pieczątki lub zdjęciem, a za potwierdzenie trasy typowej uważa się odcisk pieczęci z miejsca rozpoczęcia i zakończenia trasy.

 3. W celu weryfikacji książeczkę odznaki należy przedłożyć Referatowi Weryfikacyjnemu Oddziału PTTK w Otwocku (ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock).

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Punkty uzyskane za wycieczki odbyte w ramach odznaki mogą być jednocześnie zaliczane na odpowiednie inne odznaki systemu PTTK, z wyjątkiem regionalnej odznaki turystycznej PTTK „Sympatyk Otwocka”.

 2. Odznaka nie jest przyznawana honorowo. Dokument uprawniający do jej noszenia stanowi zweryfikowana książeczka, lub potwierdzony wpis w legitymacji członkowskiej PTTK.

 3. Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wynikłe wobec zdobywających odznakę jak również za szkody wyrządzone przezeń osobom trzecim.

 4. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd Oddziału PTTK w Otwocku dnia 3.01.1985 r. i wchodzi w życie z dniem 18.05.1985 r. Punkty zdobyte przed tym terminem nie będą zaliczane na poczet odznaki.

 5. W 2000 r. Zarząd Oddziału PTTK w Otwocku na wniosek Referatu Weryfikacyjnego Odznaki Kolarskiej PTTK wprowadza modyfikację regulaminu Odznaki.

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Referatowi Weryfikacyjnemu KOT.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Michała Elwiro Andriollego
ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock
tel./fax (0-22) 779-39-33, 719-43-39
http://otwock.pttk.pl
e-mail: poczta@otwock.pttk.pl