I. Postanowienia ogólne

1.   Z okazji pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika Zarząd Główny PTTK ustanawia Krajoznawczą Odznakę Szlakami Kopernika.

2.   Celem ustanowienia odznaki jest zachęcenie społeczeństwa, a szczególnie młodzieży, do poznania miejscowości związanych z życiem i działalnością Mikołaja Kopernika.

3.   Odznakę ustanawia się w trzech kategoriach: popularnej, kwalifikowanej i zbiorowej.

4.   Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 12 lat.

5.   Przyznanie odznaki kwalifikowanej jest niezależne od zdobycia odznaki popularnej.

6.   Ubiegający się o odznakę zobowiązani są do przestrzegania zasad kultury turystycznej, w szczególności ochrony przyrody i opieki nad zabytkami.

7.   Odznaki nadają komisje statutowe zarządów oddziałów lub okręgów na podstawie potwierdzeń zebranych na druku, stanowiącym jednocześnie legitymację odznaki.

8.   Krajoznawcza Odznakę Szlakami Kopernika można zdobywać w latach 1972-75.

II. Warunki zdobycia odznaki

1.   W celu zdobycia popularnej Krajoznawczej Odznaki Szlakami Kopernika należy zwiedzić przynajmniej trzy spośród następujących miejscowości: Chełmno, Elbląg, Frombork, Gdańsk, Grudziądz, Kraków, Koperniki, Lidzbark Warmiński, Malbork, Olsztyn, Pieniężno, Toruń, Chorzów (planetarium).

2.   Ubiegający się o odznakę kwalifikowaną powinien spełnić co najmniej trzy z przedstawionych poniżej warunków:

a)   uczestniczyć w rajdzie lub wycieczce na szlaku kopernikowskim,

b)   zwiedzić obserwatorium astronomiczne lub planetarium,

c)   wziąć udział w wycieczce połączonej z obserwacja nieba w terenie otwartym (poznawanie gwiazdozbiorów, ustalanie stron świata i orientacja w terenie),

d)   zorganizować imprezę krajoznawczą z programem kopernikowskim (np. wieczornicę, konkurs, prelekcję, projekcję) albo urządzić kącik kopernikowski w szkole, w zakładzie pracy, siedzibie organizacji,

e)   zapoznać się z dwiema pozycjami wybranymi z bibliografii podanej w załączniku.

3.   a)   O odznakę zbiorową mogą się ubiegać szkoły, zakłady pracy oraz organizacje młodzieżowe. Warunkiem uzyskania odznaki zbiorowej jest spełnienie wymogów podanych w rozdz. II pkt 2c, d.

b)   Szkołom odznakę zbiorową przyznaje się na wniosek dyrektora szkoły lub opiekuna szkolnego koła PTTK, SKKT lub innej organizacji działającej na terenie szkoły – zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

c)   Zakładom pracy odznakę zbiorową przyznaje się na wniosek zakładowego koła PTTK, rady zakładowej lub organizacji młodzieżowej.

d)   Jako odznakę zbiorową przyznaje się proporzec, którego miniaturkę będzie można nabywać indywidualnie.

III. Uwagi końcowe

1.   Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Krajoznawczej ZG PTTK.

2.   Regulamin Krajoznawczej Odznaki Szlakami Kopernika został zatwierdzony przez Plenum Zarządu Głównego PTTK dnia 9.04.1972 r. i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zarząd Główny PTTK

BIBLIOGRAFIA

 1. Bałdowski Jan: Śladami Kopernika, 100 pytań i odpowiedzi. Wydawnictwo PTTK, Olsztyn 1970.

 2. Baranowski Henryk: Bibliografia kopernikowska 1509-1955. PWN, Warszawa 1958.

 3. Brycz Henryk: Mikołaj Kopernik wielki uczony Odrodzenia. PWN, Warszawa 1953.

 4. Cackowski Stefan: Mikołaj Kopernik jako ekonomista. PWN, Warszawa 1970.

 5. Czubiel Lucjan: Frombork i okolice. WOIT, Olsztyn 1968.

 6. Dunajewski Henryk: Mikołaj Kopernik. PWN, Warszawa 1957.

 7. Górski Karol: Dom i środowisko rodzinne Mikołaja Kopernika. PWN, Warszawa 1968.

 8. Górski Karol: Domostwa Mikołaja Kopernika w Toruniu. Towarzystwo Bibliofilów im. Lelewela w Toruniu, Toruń 1955.

 9. Gumowski Marian: Poglądy Mikołaja Kopernika w sprawach monetarnych. Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie, Olsztyn 1968.

 10. Hartel Kazimierz: Mikołaj Kopernik. Biblioteka Toruńska, Toruń 1949.

 11. Kesten Herman: Kopernik i jego czasy. PIW, Warszawa 1961.

 12. Krajewski Władysław: Mikołaj Kopernik, twórca nowożytnej astronomii. „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1953.

 13. Kurdybacha Łukasz:, Zonn Włodzimierz: Mikołaj Kopernik. „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1951.

 14. Lipiński Edward: Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika. PWN, Warszawa 1955.

 15. Mazurkiewicz Janina: Bolonia miasto studiów Kopernika. Muzeum Okręgowe, Toruń 1969.

 16. Nowicki Andrzej: Kopernik człowiek Odrodzenia. „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1953.

 17. Nowicki Andrzej: Mikołaj Kopernik, w książce: Wielcy Polacy Odrodzenia, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1956.

 18. Pagaczewski Janusz: Obserwatoria Mikołaja Kopernika na Warmii. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”, Olsztyn 1967.

 19. Piasecki Jan: Portret z konwalią. „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1967.

 20. Przypkowski Tadeusz: Dzieje myśli kopernikowskiej. MON, Warszawa 1954.

 21. Przypkowski Tadeusz: O Mikołaju Koperniku: PWN, Warszawa 1953.

 22. Przypkowski Tadeusz: Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Przewodnik. Związek Historyków Sztuki i Kultury, Warszawa 1948.

 23. Rybka Eugeniusz, Rybka Przemysław: Mikołaj Kopernik i jego nauka. „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1953.

 24. Rymaszewski Bogdan: Toruń w czasach Kopernika, PWN Warszawa 1969.

 25. Sikorski Jerzy: Mikołaj Kopernik na Warmii. Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego (Instytut Mazurski) w Olsztynie, Olsztyn 1968.

 26. Szymański Edward: Mikołaj Kopernik. Biuro Wydawnicze „Ruch”, Warszawa 1965.

 27. Śniadecki Jan: O Koperniku. PWN, Warszawa 1953.

 28. Voise Waldemar: Mikołaj Kopernik – dzieje jednego odkrycia. PWN, Warszawa 1970.

 29. Zins Henryk: W kręgu Mikołaja Kopernika. „Wydawnictwo Lubelskie”, Lublin 1966.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF