Odznaka   Odznaka



 1. Odznaka „Miłośnik Pojezierza Brodnickiego” jest krajoznawczą odznaką regionalną ustanowioną i przyznawaną przez Oddział PTTK w Brodnicy.

 2. Odznaka ma na celu propagowanie walorów krajoznawczych Pojezierza Brodnickiego, jego tradycji turystycznej i historycznej oraz popularyzacji wybitnych uroków krajoznawczych najbliższych okolic naszego regionu.

 3. Odznakę można zdobywać w ciągu 3 lat.

 4. Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 12 rok życia.

 5. Warunkiem zdobycia odznaki „Miłośnik Pojezierza Brodnickiego” jest spełnienie trzech spośród pięciu poniższych warunków:

  • piesze przejście trzech znakowanych szlaków turystycznych, znajdujących się na Pojezierzu Brodnickim. Przejście każdego szlaku winno być krótko opisane w książeczce OTP lub osobnym w tym celu założonym zeszycie oraz potwierdzone podpisem przewodnika, przodownika, instruktora krajoznawstwa lub organizatora turystyki albo kierownika grupy,

  • przepłynięcie kajakiem przez przynajmniej 10 jezior Pojezierza Brodnickiego z potwierdzeniem spełnienia warunków w książeczce TOK,

  • zwiedzenie miasta z przewodnikiem udokumentowane podpisem przewodnika lub potwierdzone w zeszycie odznaki,

  • przedłożenie samodzielnej pracy dokumentacyjnej związanej tematycznie z terenem miasta i Pojezierza Brodnickiego np.: opis stanu zabytków miasta, wskazanie zagrożeń środowiska przyrodniczego, wspomnienia ze swojego pobytu w mieście itp. Może też być zestaw fotografii minimum 3 szt. lub zestaw przeźroczy barwnych minimum 3 szt. Złożone prace przy weryfikacji przechodzą na własność Zarządu Oddziału,

  • udział przynajmniej w dwóch imprezach turystycznych organizowanych na terenie Pojezierza Brodnickiego. Każdorazowy udział w imprezach powinien być potwierdzony pieczątką Oddziału i podpisem organizatora w zeszycie.

 6. Książeczkę, zeszyt należy składać do weryfikacji w Oddziale PTTK w Brodnicy przy ul. Kościuszki 12.

 7. Odznakę „Miłośnik Pojezierza Brodnickiego” przyznaje komisja weryfikacyjna powołana przez Zarząd Oddziału PTTK w Brodnicy.

 8. Zeszyt, książeczka zostaje zwrócona właścicielowi.

 9. Zarząd Oddziału PTTK w Brodnicy ma prawo przyznawać odznakę honorową organizacjom instytucjom lub osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa w mieście i na Pojezierzu Brodnickim. Odznakę wręcza się bezpłatnie z pamiątkowym dyplomem.

 10. Odznaki są wręczane uroczyście na zakończenie imprez turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK. Na wyraźne życzenie posiadacza mogą być także wysłane pocztą.

 11. Regulamin odznaki został zatwierdzony przez rezydium Zarządu Oddziału, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezydium ZG.

Informacje dotyczące szlaków na Pojezierzu Brodnickim można znaleźć między innymi w:

 1. „Szlaki Drwęcy” – Józef Rusiecki, Krajowa Agencja Wydawnicza;

 2. „Brodnica i okolice” – wydane przez IT;

 3. „Znakowane szlaki piesze woj. toruńskiego” – wyd. przez ZW Toruń;

 4. „Pojezierze Brodnickie” – Lechosław Herz.

Regulamin zatwierdzony uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 194 z dn. 23.09.89.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK w Brodnicy
ul. Tadeusza Kościuszki 12
87-300 Brodnica
(Wieża Mazurska)
tel. (0-56) 498-28-28
http://brodnica.pttk.pl
e-mail: poczta@brodnica.pttk.pl