OK ''Miłośnik Kazimierza Dolnego''1.      Odznaka „Miłośnik Kazimierza Dolnego” jest krajoznawczą odznaką regionalną, ustanowioną i przyznawaną przez Oddział PTTK w Kazimierzu Dolnym.

2.      Odznaka ma na celu propagowanie walorów krajoznawczych Kazimierza Dolnego, jego tradycji historycznych i turystycznych oraz popularyzację wybitnych walorów krajobrazowych najbliższych okolic naszego miasta.

3.      Odznaka jest jednostopniowa.

4.      Odznakę można zdobywać w ciągu 2 lat.

5.      Odznakę może zdobywać każdy turysta, który ukończył 10 rok życia.

6.      Warunkiem zdobycia odznaki „Miłośnik Kazimierza Dolnego” jest spełnienie trzech spośród czterech poniższych warunków:

a.     Piesze przejście trzech znakowanych szlaków spacerowych zaczynających się w Kazimierzu. Przejście każdego szlaku winno być krótko opisane w książeczce OTP, lub osobnym w tym celu założonym zeszycie oraz potwierdzone podpisem przewodnika, przodownika, instruktora krajoznawstwa, organizatora turystyki lub kierownika grupy.

b.     Zwiedzenie miasta z przewodnikiem udokumentowane podpisem przewodnika w zeszycie odznaki.

c.      Przedłożenie samodzielnej pracy dokumentacyjnej związanej tematycznie z terenem miasta i gminy Kazimierza Dolnego, np. opisy stanu zabytków miasta, wskazania zagrożeń środowiska przyrodniczego, wspomnienia ze swego pobytu w mieście itp. Może też być zestaw fotografii (minimum 3 szt. 13x18 cm lub większych) lub zestaw przeźroczy barwnych (minimum 5 szt.). Złożone prace przy weryfikacji przechodzą na własność Zarządu Oddziału PTTK.

d.     Udział w przynajmniej dwóch imprezach turystycznych, których organizatorem lub współorganizatorem jest Oddział PTTK w Kazimierzu Dolnym. Każdorazowy udział w imprezie powinien być potwierdzony pieczątką Oddziału i podpisem organizatora w zeszycie (książeczce) odznaki.

7.      Książeczki – zeszyty należy składać do weryfikacji w Oddziale PTTK w Kazimierzu, Rynek 27, do dnia 1 czerwca (I termin) lub do dnia 1 grudnia (II termin) danego roku.

8.      Odznakę „Miłośnik Kazimierza Dolnego” przyznaje dwa razy w roku Komisja Weryfikacyjna powołana przez Zarząd Oddziału w Kazimierzu. Zeszyt (książeczka) zostaje zwrócona właścicielowi pocztą w terminie 14-dniowym od daty zatwierdzenia.

9.      Zarząd Oddziału PTTK w Kazimierzu Dolnym może przyznawać Odznakę honorowo organizacjom, instytucjom lub osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa w mieście i gminie. Odznakę przyznawaną honorowo wręcza się jednocześnie z pamiątkowym dyplomem.

10. Odznaki są wręczane uroczyście na zakończenie imprez turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Kazimierzu. Na wyraźne życzenie posiadacza mogą być także przesłane pocztą (bezpłatnie).

11. Regulamin odznaki został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK i wchodzi w życie z dniem 1.VI.1981 roku.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK im. Karola Sicińskiego
Rynek 27
24-120 Kazimierz Dolny
tel./fax (0-81) 881-00-46
e-mail: pttk_kazimierez_dolny@poczta.onet.pl