Krajoznawcza Odznaka Miasta Sosnowca - srebrna Krajoznawcza Odznaka Miasta Sosnowca - złota§ 1

Zarząd Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Sosnowcu w związku ze 100-leciem nadania praw miejskich ustanawia, w porozumieniu z władzami samorządowymi miasta, „Krajoznawczą Odznakę Miasta Sosnowca”, mając na celu popularyzację jego walorów krajoznawczych.

§ 2

Odznakę może zdobywać każda osoba, która ukończyła 10 lat, po uprzednim wykupieniu niniejszej „Książeczki KOMS – Regulaminu”, zwanej w dalszej części „Książeczką KOMS”.

§ 3

Odznaka posiada dwa stopnie: I srebrny i II złoty, które należy zdobywać kolejno, przy czym w ciągu jednego roku kalendarzowego można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie, jednak nie więcej jak jeden stopień w roku. Za początek roku uważa się dzień pierwszej wycieczki.

§ 4

Zdobycie poszczególnych stopni odznaki związane jest ze zwiedzeniem określonej ilości obiektów na terenie miasta i potwierdzeniem ich zwiedzenia w „Książeczce KOMS” zawierającej wykaz tych obiektów. Dla zdobycia II stopnia odznaki wymagane jest przebycie trasy szlakiem turystycznym: Maczki – Jęzor.

§ 5

Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów na dany stopień odznaki jest dowolna, a termin (czas) zdobywania odznaki nieograniczony.

§ 6

Potwierdzenie zwiedzenia obiektu i przebycia trasy: Maczki – Jęzor, musi być dokonane w „Książeczce KOMS” poprzez uzyskanie pieczątki, potwierdzenie przez rodzica, nauczyciela, opiekuna SKKT PTTK obecnego w czasie zwiedzania oraz członka Referatu Weryfikacyjnego. Obowiązuje wpisanie daty zwiedzania obiektu.

§ 7

Wypełnioną „Książeczkę KOMS” należy przedłożyć Referatowi Weryfikacyjnemu Oddziału PTTK w Sosnowcu, który dokona weryfikacji i przyzna odznakę.

§ 8

Zweryfikowana „Książeczka KMOS” jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 9

„Książeczka KOMS – Regulamin” oraz odznaki są do nabycia w Oddziale PTTK w Sosnowcu.

§ 10

Interpretacja Regulaminu należy do Zarządu Oddziału PTTK w Sosnowcu.

§ 11

Niniejszy Regulamin przyjęty został na posiedzeniu Zarządu Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego uchwałą nr 14/XX/01 w dniu 28.11.2001 r.

OBIEKTY – STOPIEŃ I

  1. Zamek Sielecki i park nad Czarną Przemszą.
  2. Bazylika Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP.
  3. Cerkiew prawosławna p.w. Wiery, Nadieżdy i Luby.
  4. Kościół Ewangelicki przy ul. Żeromskiego.
  5. Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  6. Zespół pałacowo-parkowy Dietla przy ul. Żeromskiego.
  7. Dworzec PKP Sosnowiec Główny.
  8. Teatr Zagłębia.
  9. Miejsca pamięci po Janie Kiepurze (dom urodzenia, Klub z izbą pamięci, pomnik).
10. Budynki zabytkowe przy ul. Małachowskiego.

OBIEKTY – STOPIEŃ II

  1. Park i palmiarnia przy ul. Józefa Piłsudzkiego.
  2. Zespół pałacowo-parkowy Schoena na Środulce i Muzeum.
  3. Zespół cmentarzy przy ul. Smutnej z kaplicą, pomnikiem Powstańców Śląskich i kaplicą grobową Dietlów.
  4. Budynek dawnej Szkoły Realnej.
  5. Miejsce krwawego starcia policji carskiej z robotnikami Huty Katarzyna w 1905 r. przy ul. Staszica.
  6. Pomnik Tadeusza Kościuszki.
  7. Kościół p.w. Św. Tomasza przy ul. Orlej.
  8. Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela w Niwce.
  9. „Trójkąt Trzech Cesarzy” – połączenie Czarnej i Białej Przemszy.
10. Dom Ludowy w Ostrowach Górniczych przy ul. Klubowej.
11. Kościół p.w. Św. Joachima oraz park i dwór Mieroszewskich w Zagórzu.
12. Wyrobisko eksploatacyjne kopalni piasku Maczki-Bór.
13. Rynek w Modrzejowie z kirkutem.
14. Przebycie trasy: Maczki PKP – most na Białej Przemszy – Kozi Bród – ul. Orląt Lwowskich.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział PTTK
im. Aleksandra Janowskiego
ul. Dęblińska 3
41-200 Sosnowiec
tel. (0-32) 266-23-61, fax 266-78-09