Odznaka 1. Kruszwicka Odznaka Krajoznawcza, zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Zarząd Oddziału Nadgoplańskiego PTTK w Kruszwicy.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych regionu rozumianego szeroko jako obszar nadgoplański i zachęcanie do ich systematycznego poznawania.

 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta, także osoba niebędąca członkiem PTTK, po ukończeniu 7. roku życia podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.

 4. Okres zdobywania odznaki jest nielimitowany.

 5. Odznakę można zdobywać równolegle wraz z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi, pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji (kroniki), oddzielnej dla każdej ze zdobywanych odznak.

 6. Odznaka jest jednostopniowa.

 7. Odznaka może być, uchwałą Zarządu Oddziału Nadgoplańskiego PTTK, przyznana także jako odznaka honorowa za znaczące zasługi i osiągnięcia w działalności na rzecz krajoznawstwa.

 8. Odznakę zdobywa się zwiedzając 20 obiektów (miejsc) w tym co najmniej 8 obiektów obowiązkowych wyszczególnionych w kanonie wg uznania zdobywającego.

 9. Weryfikowane są jedynie obiekty znajdujące się w kanonie, stanowiącym załącznik do regulaminu.

 10. Wpis obiektu do dokumentacji winien zawierać co najmniej następujące dane: datę zwiedzenia obiektu (miejsca, miejscowości), nazwę obiektu, nazwę zwiedzanej miejscowości.

 11. Dokumentacja powinna zawierać również następujące dane personalne zdobywającego: imię i nazwisko, adres i datę urodzenia.

 12. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane poprzez pieczątkę z obiektu lub najbliższej instytucji (parafia, poczta, sołtys, sklep, posterunek policji itp.) wraz z datą lub pieczątkę i podpis przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora PTTK obecnego na wycieczce. Honorowane oraz zalecane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej i wklejenie jej do kroniki wraz z krótkim opisem.

 13. Forma prowadzenia dokumentacji (kronika, skoroszyt, książeczka, arkusik) jest dowolna. Nie dopuszcza się jednak prowadzenia kroniki w formacie cyfrowym, na nośnikach komputerowych (CD-Rom, DVD-Rom, pendrive, itp.).

 14. Nośnik cyfrowy z fotografiami obiektów może stanowić jedynie uzupełnienie wymaganej dokumentacji. Niedopuszczalne jest umieszczanie w kronice jako formy potwierdzenia pieczątek kserowanych lub wycinanych i wklejanych.

 15. Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów do zdobycia odznaki należy przedstawić do weryfikacji Zespołowi Weryfikacyjnemu Oddziału Nadgoplańskiego PTTK w Kruszwicy.

 16. Odznakę przyznaje i rejestr prowadzi Zespół Weryfikacyjny Oddziału Nadgoplańskiego PTTK w Kruszwicy.

 17. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w dokumentacji zdobywcy odznaki.

 18. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Przyznaną odznakę można nabyć odpłatnie w siedzibie Oddziału Nadgoplańskiego PTTK w Kruszwicy.

 19. Odbiór zweryfikowanej dokumentacji może nastąpić osobiście po uprzednim uzgodnieniu w siedzibie Oddziału Nadgoplańskiego PTTK w Kruszwicy chyba, że zdobywca uzgodnił inną formę.

 20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Zespołu Weryfikacyjnego Oddziału Nadgoplańskiego PTTK w Kruszwicy.

 21. Oddział Nadgoplański PTTK w Kruszwicy zastrzega sobie prawo do uzupełniania kanonu o nowe obiekty, które zawarte będą w kolejnych wznowieniach regulaminu.

 22. Pomysłodawcą wprowadzenia odznaki, twórcą jej regulaminu i kanonu oraz autorem wizerunku odznaki jest kol. Lech Springer.

 23. Regulamin wprowadzono w życie Uchwałą nr 6/2023 Zarządu Oddziału Nadgoplańskiego PTTK w Kruszwicy z dnia 22 marca 2023 roku.

 24. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik
Kanon obiektów do Kruszwickiej Odznaki Krajoznawczej

Lp.

Miejscowość

Miejsca i obiekty

Wiek lub rok
powstania

Obowiązkowe

1.

Góra

Kościół pw. Świętej Trójcy oraz grobowiec Stanisława Przybyszewskiego na przykościelnym cmentarzu

XIX

2.

Inowrocław

Bazylika pw. Najświętszej Maryi Panny

XII

3.

Kobylniki

Eklektyczny pałac i park w stylu angielskim

1900

4.

Kościelec Kujawski

Kościół pw. św. Małgorzaty

XII

5.

Kościeszki

Drewniany kościół pw. św. Anny

XVIII

6.

Kruszwica

Bazylika kolegiacka św. Apostołów Piotra i Pawła oraz Narodzenia NMP

XII

7.

Kruszwica

Pozostałości zamku króla Kazimierz III Wielkiego – „Mysia Wieża”

XIV

8.

Kruszwica

Nadgoplański Park Tysiąclecia – wystawa historyczno przyrodnicza

1967

9.

Krzywosądz

Drewniany kościół pw. Wniebowzięcia NMP; miejsce bitwy powstania styczniowego, gdzie oddziałem polskim dowodził gen. Ludwik Mierosławski

1863

10.

Markowice

Bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

XVIII

11.

Mogilno

Kościół farny pw. św. Jakuba Większego Apostoła

XVI

12.

Pierania

Drewniany kościół pw. św. Mikołaja Biskupa

XVIII

13.

Piotrków Kujawski

Kościół pw. św. Jakuba

XVI

14.

Radziejów

Kościół pw. Znalezienia Krzyża Świętego przy klasztorze oo. franciszkanów

XIV

15.

Rechta

Drewniany kościół pw. św. Barbary i NMP Matki Kościoła

XVIII

16.

Strzelno

Kościół pw. Świętej Trójcy i Najświętszej Maryi Panny

XII

17.

Złotowo

Przeprawa promowa przez jezioro Gopło na półwysep Potrzymiech

 

Pozostałe

1.

Broniewo

Kościół pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika i św. Barbary

1860

2.

Brześć nad Gopłem

Kościół pw. św. Wojciecha

1936

3.

Chełmce

Kościół pw. św. Katarzyny

1843

4.

Chrosno

Drewniany wiatrak typu koźlak „Gustaw”

XIX

5.

Głębokie

Zespół dworski (dwór, park, kaplica grobowa)

XIX

6.

Gocanowo

Zespół dworski „Pałac”

XIX

7.

Inowrocław

Kościół farny pw. św. Mikołaja

XV

8.

Jeziora Wielkie

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

XIX

9.

Kościelna Wieś

Kościół pw. św. Wawrzyńca

XII

10.

Kruszwica

Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Rysiówka” Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia na półwyspie Potrzymiech

 

11.

Mietlica

Starosłowiańskie grodzisko będące ośrodkiem plemiennym Goplan

IX

12.

Mogilno

Kościół pw. św. Jana Apostoła przy klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej

XI

13.

Ostrowo nad Gopłem

Kościół pw. św. Mateusza

XIV

14.

Ostrówek

Kamień zwany „głazem ognia” – pomnik przyrody nieożywionej

 

15.

Parchanie

Dworek gen. Władysława Sikorskiego „Rządcówka” oraz mural na ścianie Szkoły Podstawowej w Parchaniu

 

16.

Parchanie

Kościół pw. św. Wojciecha

XIX

17.

Płowce

Pomnik na polu bitwy wojsk króla Władysława Łokietka z wojskami zakonu krzyżackiego

1331

18.

Polanowice

Kościół pw. św. Marka Ewangelisty oraz grobowiec komandora Stanisława Przybyszewskiego na cmentarzu parafialnym

XIX

19.

Połajewo

Kościół pw. św. Michała Archanioła

XIX

20.

Radziejów

Kościół farny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

XIV

21.

Radziejów

Izba Regionalna Towarzystwa Miłośników Kujaw

 

22.

Rzeszynek

Drewniany spichrz w zespole dworskim; dwór Amrogowiczów (ob. szkoła)

1709

23.

Skulsk

Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz Izba Pamięci

XIX

24.

Sławsk Wielki

Kościół pw. św. Bartłomieja

XIX

25.

Strzelno

Romańska rotunda pw. św. Prokopa

XII

26.

Szymborze

Dom rodzinny Jana Kasprowicza

 

27.

Warzymowo

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika

XV

28.

Wronowy

Kościół pw. św. Ignacego Loyoli

1933

29.

Wylatowo

Drewniany kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

XVIIIPobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Nadgoplański Oddział PTTK w Kruszwicy
ul. Podzamcze 1, 88-150 Kruszwica
tel./fax (0-52) 351-53-03
tel. (0-52) 351-53-80
http://www.pttk-kruszwica.pl
e-mail: biuro@pttk-kruszwica.pl