Odznaka   Odznaka   OdznakaI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Krośnieńska Odznaka Krajoznawcza jest odznaką Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ustanowioną przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Krośnie za zgodą Zarządu Głównego PTTK.

Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o województwie krośnieńskim.

§ 2

Krośnieńska Odznaka Krajoznawcza jest ustanowiona w trzech stopniach: brązowym, srebrnym i złotym.

§ 3

Nadanie odznaki następuje przez wręczenie odpowiedniej legitymacji.

II. WARUNKI ZDOBYCIA KOK

§ 4

Krośnieńską Odznakę Krajoznawczą mogą zdobywać osoby, które ukończyły 12-ty rok życia. W ciągu jednego roku, począwszy od pierwszego zapisu w kronice KOK można zdobywać jeden stopień.

§ 5

KOK w stopniu brązowym może uzyskać osoba spełniająca wymogi § 4 po zgromadzeniu 100 pkt. zgodnie z regulaminem poszczególnych rodzajów odznak turystyki kwalifikowanej na terenie województwa krośnieńskiego. Warunkiem przyznania odznaki jest zwiedzenie co najmniej 10 obiektów z terenu województwa krośnieńskiego na odznakę krajoznawczą.

§ 6

Odznakę w stopniu srebrnym może uzyskać osoba po zgromadzeniu 200 pkt. zgodnie z § 5. Warunkiem jej przyznania jest zwiedzenie 20-tu obiektów na odznakę krajoznawczą z terenu województwa krośnieńskiego.

§ 7

Odznakę w stopniu złotym może uzyskać osoba po zgromadzeniu 400 pkt. zgodnie z § 5. Warunkiem jej przyznania jest zgromadzenie dodatkowo 60 pkt. na odznakę krajoznawczą.

§ 8

1 punkt w odznace jest równy punktowi w poszczególnych rodzajach odznak turystyki kwalifikowanej pod warunkiem przestrzegania zasad regulaminowych.

§ 9

W przypadkach szczególnych Prezydium ZW PTTK w Krośnie może nadać odznakę w stopniu złotym z pominięciem stopni niższych.

§ 10

KOK musi być zdobywana na terenie województwa krośnieńskiego podczas indywidualnych wędrówek lub na wycieczkach prowadzonych przez przewodników, instruktorów krajoznawstwa, przodowników i opiekunów SKKT PTTK, którzy mają prawo potwierdzenia odbytych wycieczek w kronice.

§ 11

Zdobywanie odznaki winno być udokumentowane w ten sposób, aby można było stwierdzić jednoznacznie na podstawie kroniki, że osoba ubiegająca się o odznakę poznała przez autopsję województwo krośnieńskie.

§ 12

Osoba ubiegająca się o odznakę składa kronikę w biurze Zarządu Oddziału PTTK na terenie województwa krośnieńskiego lub w biurze Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Krośnie.

§ 13

Weryfikacji kroniki dokonuje się w ciągu 1-go miesiąca od daty złożenia kroniki.

Weryfikacji dokonują:

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Krośnie.

§ 15

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1982 r.

Prezydium
Zarządu Wojewódzkiego PTTK
w Krośnie


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział w Krośnie
ul. Krakowska 9, 38-400 Krosno
tel. (0-13) 432-11-75, fax 432-12-58
http://www.krosno.pttk.prv.pl
e-mail: pttkkrosno@neostrada.pl


TYMCZASOWY BRAK INFORMACJI O KONTYNUACJI ODZNAKI