Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka



Postanowienia ogólne:

 1. Celem popularyzacji turystyki konnej Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ustanawia odznakę w dwóch wariantach:

  • Jeździecką Odznakę Turystyki Górskiej (JOTG)

  • Jeździecką Odznakę Turystyki Nizinnej (JOTN)

 2. PTTK sprawuje nadzór nad zdobywaniem tej odznaki za pośrednictwem Komisji Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego.

 3. Odznakę można zdobywać na terenie Polski na nizinach i w górach.

 4. O uzyskanie odznaki może ubiegać się każdy, kto ukończył 10 rok życia (stopień popularny) i 14 lat (pozostałe stopnie) oraz spełnił warunki niniejszego regulaminu.

 5. Poniższy regulamin jest wspólny dla obu wariantów odznaki.

 6. Jeździecka Odznaka Turystyki Górskiej i Nizinnej jest odznakę czterostopniową.

I STOPIEŃ – odznaka popularna

Stopień uzyskiwany przez osoby powyżej 10 lat.

I.1   Wiadomości teoretyczne:

I.1.1   podstawowe części ciała konia,

I.1.2   typy, główne rasy i maści koni hodowanych w Polsce,

I.1.3   podstawowe zasady bezpieczeństwa pracy przy koniach przed i po jeździe,

I.1.4   podstawowe zasady bezpieczeństwa jazdy,

I.1.5   główne części rzędu końskiego (ogólnoużytkowe),

I.1.6   ogólne wiadomości o zasadach żywienia koni. (czas szkolenia 4 x 45 min.)

I.2   Umiejętności praktyczne:

I.2.1   podstawowe czynności pielęgnacyjne przed jazdą i po jeździe, narzędzia i przybory do pielęgnacji konia,

I.2.2   siodłanie i zakładanie ogłowia, zdejmowanie siodła i ogłowia, czyszczenie po jeździe,

I.2.3   wykonywanie podstawowych ćwiczeń rozluźniających w siodle,

I.2.4   ruszanie z miejsca i zatrzymanie konia,

I.2.5   utrzymywanie równowagi w stępie, w kłusie i w galopie. (czas szkolenia 10 x 45 min.)

I.3   Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

I.3.1   zwiedzenie jednego obiektu zabytkowego, jednego obiektu przyrodniczego, (pomnik przyrody, rezerwat, Park Narodowy),

I.3.2   znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych okolic ośrodka jeździeckiego,

I.3.3   odbycie jednodniowej wycieczki konnej.

II STOPIEŃ – odznaka brązowa

Stopień uzyskiwany przez osoby, które ukończyły 14 lat.

II.1   Wiadomości teoretyczne:

II.1.1   podstawowe wiadomości o anatomii konia,

II.1.2   znajomość rodzajów rzędów końskich i ich części, bieżąca konserwacja rzędu,

II.1.3   maści, odmiany, typy i rasy koni hodowanych w Polsce,

II.1.4   podstawowe zasady żywienia konia, podstawowe pasze,

II.1.5   zasady stosowania pomocy jeździeckich,

II.1.6   powodowanie koniem w podstawowych chodach (minimum wiadomości o mechanice ruchu układu „koń-jeździec”),

II.1.7   zasady bezpieczeństwa w stajni, na ujeżdżalni i w terenie,

II.1.8   zasady pielęgnacji koni, zapobieganie podstawowym urazom i najczęściej występującym chorobom koni,

II.1.9   zasady udzielania ludziom pomocy przedmedycznej. (czas szkolenia 4 x 45 min.)

II.2   Umiejętności praktyczne:

II.2.1   jazda stępem, kłusem roboczym i anglezowanym oraz galopem, zachowanie płynności chodów,

II.2.2   utrzymywanie równowagi w tych chodach,

II.2.3   wykonywanie wolty,

II.2.4   jazda w zastępie,

II.2.5   przejazd przez drążki,

II.2.6   prowadzenie konia po łukach w chodach podstawowych. (czas szkolenia 10 x 45 min.)

II.3   Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

II.3.1   znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej,

II.3.2   dla JOTG znajomość jednego pasma górskiego (wg GOT) dla JOTN znajomość walorów przyrodniczo-krajoznawczych terenu w promieniu 30 km od ośrodka,

II.3.3   odbycie 2 wycieczek konnych jednodniowych (nie mogą być po tej samej trasie),

II.3.4   odbycie dwudniowego biwaku.

III STOPIEŃ – odznaka srebrna

Stopień poprzedzony zdobyciem odznaki brązowej.

III.1   Wiadomości teoretyczne:

III.1.1   wiadomości o chodach koni (sposób stawiania nóg),

III.1.2   umiejętność rozpoznawania głównych wad budowy koni,

III.1.3   podstawowe zasady bezpieczeństwa jazdy w terenie i na postojach (popasach),

III.1.4   podstawowe wiadomości turystyczne o rejonie jazdy terenowej,

III.1.5   podstawowe wiadomości o przygotowaniu konia do jazdy terenowej,

III.1.6   podstawowe wiadomości z zakresu weterynarii,

III.1.7   wybrane zagadnienia z „Kodeksu Drogowego” dotyczące poruszania się końmi po drogach publicznych. (czas szkolenia 4 x 45 min.)

III.2   Umiejętności praktyczne:

III.2.1   jazda chodami zebranymi i wyciągniętymi z zachowaniem płynności ruchu,

III.2.2   wykonywanie podstawowych figur na ujeżdżalni (w zastępie i indywidualnie),

III.2.3   przejeżdżanie przez cavaletti,

III.2.4   skoki przez przeszkody o wys. do 40 cm,

III.2.5   jazda w terenie otwartym i zadrzewionym z pokonywaniem przeszkód naturalnych do wys. 40 cm oraz stromych podjazdów i zjazdów, przekraczanie przeszkód wodnych. (czas szkolenia 10 x 45 min.)

III.3   Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

III.3.1   dla JOTG – znajomość jednej grupy górskiej (Beskid Wschodni, Beskid Zachodni, Sudety Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska; dla JOTN – znajomość jednego regionu (Pomorze Zachodnie Pomorze Wschodnie, Warmia – Mazury – Suwalszczyzna, Ziemi Lubuska, Wielkopolska, Bydgoskie Mazowsze Podlasie, Łódzkie Kieleckie, Lubelskie, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolska Zachodnia, Małopolska Wschodnia),

III.3.2   odbycie 6 wycieczek jednodniowych,

III.3.3   odbycie 2 rajdów dwudniowych lub 1 rajdu czterodniowego.

IV STOPIEŃ – odznaka złota

Stopień obowiązkowo poprzedzony uzyskaniem odznaki srebrnej.

IV.1   Wiadomości teoretyczne:

IV.1.1   racjonalne żywienie i pielęgnowanie konia w stajni i na rajdach,

IV.1.2   podstawowe wiadomości weterynaryjne – zapobieganie chorobom koni, rozpoznawanie pierwszych objawów najczęściej występujących chorób, wykonywanie podstawowych zabiegów (opatrunki, okłady, masaże), działanie przed przybyciem lekarza weterynarii,

IV.1.3   przygotowanie konia do transportu i prezentacji oraz umiejętność prezentacji konia, załadunek i rozładunek koni,

IV.1.4   zasady doboru i przygotowania (treningu) koni do rajdów turystycznych,

IV.1.5   podstawowe wiadomości o zasadach rozgrywania konkurencji rekreacyjnych i sportowych. (czas szkolenia 10 x 45 min.)

IV.2   Umiejętności praktyczne:

IV.2.1   poprawne wykonanie elementów jazdy maneżowej (czworobok typu L),

IV.2.2   płynne pokonywanie na parkurze przeszkód o wys. do 60 cm,

IV.2.3   pokonywanie przeszkód terenowych (grząski teren, przeszkody wodne itp.),

IV.2.4   umiejętność biwakowania z końmi w terenie.

IV.3   Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

IV.3.1   dla JOTG – znajomość dwóch grup górskich (Beskid Wschodni, Beskid Zachodni, Sudety, Góry Świętokrzyskie, Jura Krakowsko-Częstochowska); dla JOTN – znajomość dwóch regionów (Pomorze Zachodnie, Pomorze Wschodnie, Warmia – Mazury – Suwalszczyzna, Ziemia Lubuska, Wielkopolska, Bydgoskie, Mazowsze, Podlasie, Łódzkie, Kieleckie, Lubelskie, Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolska Zachodnia, Małopolska Wschodnia),

IV.3.2   przygotowanie i zasady odbywania biwaków i wielodniowych rajdów turystycznych,

IV.3.3   wiadomości z zakresu kartografii turystycznej i posługiwania się mapami oraz przewodnikami turystycznymi w terenie; znajomość walorów turystycznych głównych regionów Polski,

IV.3.4   odbycie 10 wycieczek konnych jednodniowych,

IV.3.5   odbycie 2 rajdów trzydniowych lub 1 sześciodniowego,

IV.3.6   udział w biegu myśliwskim,

IV.3.7   pokonywanie toru przeszkód „ścieżka huculska” – dla JOTG, udział w turnieju rycerskim lub przejazd ścieżki terenowej – dla JOTN.

Potwierdzenie i weryfikacja:

 1. Podstawą weryfikacji jest książeczka JOTG/JOTN, w której powinny być potwierdzenia odbytych szkoleń (umiejętności jeździeckie) i wycieczek, podpisane przez osoby uprawnione:

  • przodownika turystyki jeździeckiej I st. w przypadku potwierdzeń na odznakę popularną,

  • przodownika turystyki jeździeckiej II st. w przypadku potwierdzeń na pozostałe stopnie odznaki.

 2. Weryfikacji odznaki dokonuje Komisja Turystyki Jeździeckiej ZG PTTK najpóźniej w okresie 2 miesięcy od daty złożenia książeczki. Odznaki nabywa się (po okazaniu książeczki z adnotacją o zweryfikowaniu odznaki):

  • popularne u przodownika turystyki jeździeckiej,

  • brązowe, srebrne, złote – górskie w siedzibie Podkomisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej, 31-010 Kraków, Jagiellońska 6/6A,

  • brązowe, srebrne, złote – nizinne w siedzibie Podkomisji Nizinnej Turystyki Jeździeckiej, 87-400 Golub Dobrzyń, Zamek, ul. PTTK.

Postanowienia końcowe:

 1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komis Turystyki Jeździeckiej Zarządu Głównego PTTK.

 2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dniu 25 czerwca 1999 r. (uchwała nr 172/99) i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999 r. Traci moc Uchwała Prezydium ZG PTTK nr III/97 z 21 marca 1997 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF