Dla upamiętnienia 90-lecia działalności Górnośląskiego Oddział PTTK w Katowicach – spadkobiercy tradycji i dorobku ideowego Towarzystwa Turystycznego „Beskid”, Górnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Zarząd Oddziału ustanawia okolicznościową Jubileuszową Odznakę „90 lat Górnośląskiego Oddziału PTTK”, zwaną dalej Odznaką.

  1. Odznaka jest jednostopniowa.

  2. Warunkiem zdobycia Odznaki jest udział w minimum trzech imprezach ujętych w kalendarzu imprez statutowych Górnośląskiego Oddziału PTTK potwierdzony w karcie Odznaki.

  3. Odznakę można zdobywać w okresie od 1.09.2012 r. do 30.06.2013 r.

  4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystycznych.

  5. Odznaka przyznawana jest na podstawie złożonej do zweryfikowania w Biurze Oddziału karty potwierdzającej spełnienie wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

  6. Odznakę należy zweryfikować w terminie do 31 lipca 2013 r.

  7. Dystrybutorem Odznaki jest Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach.

  8. Zdobywcy Odznaki otrzymują ją nieodpłatnie.

  9. Wykaz imprez statutowych znajduje się na stronie www.pttk.katowice.pl w dziale działalność statutowa.

  10. Ostateczna interpretacja regulaminu Odznaki przysługuje Zarządowi Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach
ul. Staromiejska 4, 40-013 Katowice
tel. (32) 259-83-14, tel./fax (32) 258-87-29
http://pttk.katowice.pl
e-mail: pttk@pttk.katowice.pl


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI