Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka§ 1

Odznaka „Główne Szlaki Górskie Polski” jest odznaką regionalną Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Nadzór nad nią sprawuje Klub Turystyki Górskiej „Świstak” Oddziału PTTK w Opolu.

§ 2

Celem ustanowienia odznaki „Główne Szlaki Górskie Polski” jest popularyzacja turystyki górskiej w Górach Świętokrzyskich, Sudetach i Beskidach, poznawanie ich walorów przyrodniczych oraz krajoznawczych, wędrowanie szlakami o najdłuższych dystansach górskich w Polsce.

§ 3

Odznaka jest czterostopniowa:

§ 4

Do odznaki zalicza się trasy przebyte od 1 stycznia 2010 r., tj. od daty wejścia w życie regulaminu odznaki.

Okres zdobywania odznaki jest ograniczony do 31 grudnia 2019 r.

§ 5

Warunkiem zdobywania odznaki GSGP jest ukończone 10 lat.

§ 6

Odznakę „Główne Szlaki Górskie Polski” uzyskuje się poprzez piesze przejście głównymi szlakami górskimi w Polsce od punków początkowych do punktów końcowych, oznaczonymi kolorem czerwonym. Dopuszcza się podzielenie tras głównych szlaków na dowolne odcinki. Odznakę można zdobywać równocześnie z innymi odznakami turystycznymi m. in. GOT PTTK, GON PTTK, Zimową Odznakę Górską PTTK, OTP PTTK, Korona Gór Polski, Korona Sudetów, Korona Sudetów Polskich, Międzynarodową Odznakę „BESKIDY”, Korona Beskidów Polskich, Korona Gór Świętokrzyskich i wielu innych odznak.

§ 7

Kolejność przejścia przez Główne Szlaki Górskie w Polsce jest dowolna:

Poszczególne odcinki szlaków można zdobywać w dowolnym czasie a weryfikować po przejściu całego szlaku, Odznaka Honorowa „Zdobywca Głównych Szlaków Górskich Polski” jest przyznana po zdobyciu wszystkich wcześniej wymienionych stopni odznak i uroczyście wręczana na jednym z głównych szlaków górskich w Polsce, podczas imprezy której organizatorem jest KTG „Świstak” PTTK Opole.

§ 8

Potwierdzenia przebycia poszczególnych szlaków dokonuje się poprzez wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty przejścia przez dane odcinki i podpisu przodownika turystyki górskiej PTTK, mającego uprawnienia na dany obszar górski lub przewodnika świętokrzyskiego, sudeckiego, beskidzkiego wraz z podaniem numeru legitymacji, oraz przystawienie na pustych stronach książeczki pieczątki najbliższego obiektu turystycznego oraz dodatkowo według własnych możliwości wklejeniu zdjęcia z trasy.

Potwierdzający ma prawo przeprowadzenia rozmowy z ubiegającym się o odznakę w celu sprawdzenia faktu przejścia danej trasy przez tę osobę.

§ 9

Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy potwierdzają przejście poszczególnych odcinków trasy poprzez przystawienie na pustych stronach książeczki pieczątki oraz wpisanie w zamieszczonej tabeli potwierdzeń daty przejścia danym odcinkiem trasy.

§ 10

Ubiegający się o odznakę „Zdobywca Głównych Szlaków Górskich Polski” po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych tras przedstawia książeczkę do weryfikacji Klubowi Turystyki Górskiej „Świstak” Oddziału Opolskiego PTTK, 45-018 Opole, ul.Krakowska15/17. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

§ 11

Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pieczątkę stwierdzającą przyznanie odznaki „Główne Szlaki Górskie Polski” oraz pieczątkę Klubu Turystyki Górskiej „Świstak” Oddziału Opolskiego PTTK wraz z podpisem przewodniczącego Klubu.

§ 12

Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznak brązowej, srebrnej i złotej, uprawnia do ich nabycia i noszenia oraz do nieodpłatnego otrzymania Odznaki Honorowej „Zdobywca Głównych Szlaków Górskich Polski”.

§ 13

Odznaki brązowa srebrna i złota nabywa się w Oddziale Opolskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

Wykupienie odznak potwierdza się pieczątką w książeczce.

§ 14

Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu, rozstrzyga Klub Turystyki Górskiej „Świstak” Oddziału Opolskiego PTTK.

§ 15

Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką „Zdobywca Głównych Szlaków Górskich Polski” można uzyskać w Oddziale Opolskim PTTK, 45-018 Opole, ul. Krakowska 15/17.

§ 16

Powyższy regulamin Odznak GSGP został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Opole PTTK w dniu 23 września 2009 r.

§ 17

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystyki Górskiej „Świstak”
PTTK Oddział Opole
ul. Krakowska 15/17, 45-018 Opole
tel. (0-77) 454-51-13, fax 441-99-65
http://www.opole.pttk.pl
e-mail: pttk.biuro@wp.pl