Odznaka 1. Górska Odznaka Turystyczna Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego „Ku Wierchom” (zwana dalej GOT PTT „Ku Wierchom”) jest jednostopniowa.

 2. GOT PTT „Ku Wierchom” przeznaczona jest dla dzieci od 8 do 14 lat (w ciągu całego roku kalendarzowego).

 3. Celem GOT PTT „Ku Wierchom” jest:

  1. zachęcenie dzieci do poznawania polskich gór, uprawiania turystyki i krajoznawstwa oraz zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej,

  2. informacja o istnieniu i działalności PTT.

 4. GOT PTT „Ku Wierchom” można zdobywać w Karpatach, Sudetach i Górach Świętokrzyskich w ciągu całego roku, w dowolnym okresie czasu.

 5. Warunkiem zdobycia GOT PTT „Ku Wierchom” jest spędzenie 12 godzin na szlakach górskich (wg czasu przewodnikowego).

 6. GOT PTT „Ku Wierchom” można zdobywać podczas wycieczek rodzinnych, szkolnych, rajdów, w czasie „zielonych” i „białych” szkół i innych imprez turystycznych.

 7. Zdobycie normy do przyznania GOT PTT „Ku Wierchom” mogą potwierdzić czytelnym podpisem: rodzice, nauczyciele-kierownicy wycieczek i innych turystycznych imprez szkolnych, przewodnicy, przodownicy turystyki kwalifikowanej, przewodnicy GOT PTT. Podpisy powinny być uzupełnione numerem legitymacji (dotyczy przewodników i przodowników) oraz pieczątką (w wypadku posiadania).

 8. Odznakę GOT PTT „Ku Wierchom” przyznają:

  1. Oddziałowe Komisje GOT PTT,

  2. przewodnicy GOT PTT.

 9. Wykaz przyznanych odznak zawierający imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania zdobywcy odznaki składają w macierzystej Oddziałowej Komisji GOT PTT, lub – w wypadku braku takowej – w Komisji GOT ZG PTT z siedzibą w Radomiu; adres: ul. Wośnicka 32 a m. 13, 26-600 Radom.

 1. Nadzór nad GOT PTT „Ku Wierchom” sprawuje Komisja GOT ZG PTT.

 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez ZG PTT.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF