§ 1.

 1. Górska Odznaka Abstynencka PTTK, zwana dalej w skrócie GOA została ustanowiona przez Komisję Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu.

 2. GOA ma na celu podnoszenie wiedzy o górach, krzewienie zdrowego trybu życia oraz kulturalnego i bezpiecznego uprawiania turystyki górskiej.

 3. Ustanawia się sześć podstawowych kategorii GOA: Popularną, Brązową, Srebrną, Złotą, „Za Niezłomność”, „Za Niezłomność z Brylantem” zdobywanych w takiej kolejności oraz kategorię Honorową, która może być przyznana jako szczególne wyróżnienie za działalność na polu krzewienia programowych założeń GOA.

 4. Warunkiem zdobycia GOA jest ukończenie 18 lat i uprawianie turystyki górskiej bez spożywania alkoholu.

 5. Terenem zdobywania GOA są góry Polski oraz pozostałych regionów świata.

 6. GOA zdobywa się odbywając wycieczki górskie jedno lub wielodniowe. Wycieczka wielodniowa jest sumą wycieczek jednodniowych tzn. wycieczka trzydniowa jest traktowana jak odbycie trzech wycieczek jednodniowych.

 7. Dopuszcza się równoległe zdobywanie odznak GOT PTTK i GOA.

 8. W jednym roku można zdobyć nie więcej niż dwie kategorie GOA. Nadwyżka wycieczek jest zaliczana na poczet następnej kategorii GOA. Nadwyżka nie może być większa niż pięć wycieczek.

 9. Zaliczenie wycieczek górskich wskazanych jako odbyte bez alkoholu, odbywa się na zasadzie zgody z własnym sumieniem, pisemnego świadectwa osoby towarzyszącej, pieczątek ze schronisk lub innych potwierdzeń wbijanych w książeczce GOA lub poświadczenia kadry programowej PTTK.

 10. Przyznanie GOA odbywa się na podstawie wpisów w specjalnej „Książeczce GOA PTTK”.

 11. Uprawnionymi do weryfikacji i przyznawania odznak GOA jest Referat Weryfikacyjny GOA wyłoniony z członków Klubu Turystów Abstynentów „Ostoja” przy Oddziale PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu.

 12. Odznaka kategorii Honorowej jest przyznawana na podstawie pisemnego wniosku do Zarządu Klubu Turystów Abstynentów „Ostoja” przy Oddziale PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu. Przyznanie następuje przez głosowanie jawne zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ⅓ członków Klubu „Ostoja”.

 13. Zweryfikowana „Książeczka GOA PTTK” jest legitymacją posiadanej kategorii odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

§ 2.

 1. Poszczególne kategorie GOA zdobywa się według następujących zasad:

  • Popularna – odbycie pięciu wycieczek górskich bez alkoholu począwszy od 2012 r.,

  • Brązowa – odbycie dziesięciu wycieczek górskich bez alkoholu,

  • Srebrna – odbycie piętnastu wycieczek górskich bez alkoholu,

  • Złota – odbycie dwudziestu wycieczek bez alkoholu,

  • „Za Niezłomność” – trzykrotność odznaki złotej.

 2. GOA „Za Niezłomność z Brylantem” zdobywa się wg następujących zasad:

  • posiadacz GOA „Za Niezłomność” chcący uzyskać odznakę GOA „Za Niezłomność z Brylantem” musi powtórzyć 12 razy normę GOA Złota,

  • można zweryfikować do dwóch norm (40 wycieczek) w roku kalendarzowym,

  • normy muszą być zweryfikowane do 31 stycznia następnego roku,

  • weryfikacji dokonuje TRW przy Oddziale PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu,

  • zasady nadwyżki 5 wycieczek na poczet następnych norm podczas zdobywania GOA „Za Niezłomność z Brylantem” nie stosuje się.

  • zdobywanie GOA „Za Niezłomność z Brylantem” można rozpocząć dopiero w następnym roku po zdobyciu i zweryfikowaniu GOA „Za Niezłomność”. Czas zdobywania nie jest ograniczony.

 3. Regulamin, książeczki i odznaki można nabyć bezpośrednio lub wysyłkowo w siedzibie Oddziału PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu, ul. Alojzego Pawliczka 1, 41-800 Zabrze.

§ 3.

 1. Wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji powyższego regulaminu rozstrzyga Referat Weryfikacyjny GOA PTTK.

 2. Wszelkie ingerencje dotyczące GOA PTTK oraz wykorzystanie jej do innych celów niż przewidziano w Regulaminie, wymagają zgody Zarządu Klubu Turystów Abstynentów „Ostoja” przy Oddziale PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Turystów Abstynentów „Ostoja”
Oddział PTTK „Wędrowiec” w Zabrzu
Kombinat Koksochemiczny Zabrze S.A.
ul. Alojzego Pawliczka 1, 41-800 Zabrze
tel. (+48) 512 660 713
http://www.wedrowiec-zabrze.pttk.pl
e-mail: wermaj0@poczta.onet.pl
goa.wedrowiec@gmail.com