Odznaka   Odznaka   OdznakaW obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, jako żołnierz powołany do służby specjalnej przysięgam, że poświęconego mi sprzętu, poczty i pieniędzy strzec będę nie tylko jako dobra państwowego, ale i jako środków i pieniędzy przeznaczonych dla odzyskania wolności Ojczyzny, a tajemnicy służby specjalnej dochowam, nawet wobec moich przełożonych i kolegów w konspiracji i nie zdradzę jej nikomu, aż do końca wojny. Tak mi Panie Boże dopomóż.

 1. Odznaka „Cichociemni – Spadochroniarze Armii Krajowej” (zwana dalej Odznaką) została ustanowiona przez Prezydium ZG PTTK na wniosek Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

 2. Celem Odznaki jest:

  1. przybliżenie mało znanych sylwetek 316 bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, ich dokonań oraz powojennych losów,

  2. zachęcenie turystów do zapoznawania się z historią formacji,

  3. popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK.

 3. Ustanawia się następujące stopnie Odznaki: brązowy, srebrny i złoty.

 4. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 10. roku życia, podczas wycieczek w dowolnej formie.

 5. Dla uzyskania Odznaki należy uzyskać niżej wymienioną liczbę punktów:

  • dla stopnia brązowego – 100,

  • dla stopnia srebrnego – 200,

  • dla stopnia złotego – 316.

 6. Warunkiem dodatkowym zdobycia Odznaki w stopniu srebrnym jest odwiedzenie jednego, a w stopniu złotym – kolejnych dwóch spośród następujących muzeów: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, Muzeum Spadochroniarstwa i Wojsk Specjalnych w Wiśle, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej w Krakowie oraz Muzeum Historyczno-Wojskowe w Toruniu.

 7. Zasady punktacji:

  • pomniki upamiętniające formację oraz jej żołnierzy, w tym miejsca zrzutów – 10 pkt.

  • wystawy stałe, izby pamięci oraz ekspozycje muzealne tematycznie nawiązujące do historii formacji i jej żołnierzy – 8 pkt.

  • pojedyncze groby lub zbiorowe mogiły Cichociemnych – 5 pkt.

  • miejsca i obiekty związane z działalnością bojową i życiem poszczególnych Cichociemnych (upamiętnione tablicą lub udokumentowane w inny sposób) – 3 pkt.

  • ulice, place, osiedla, parki oraz inne obiekty poświęcone spadochroniarzom AK – 2 pkt.

 8. Obiekty zaliczone na jeden stopień Odznaki nie będą zaliczane na wyższe stopnie.

 9. Odznakę przyznaje Terenowy Referat Weryfikacyjny Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest prowadzona w dowolnej formie kronika. W przypadku formy elektronicznej, kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płycie CD.

 10. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko, data urodzenia oraz miejsce zamieszkania zdobywającego Odznakę, nazwa obiektu wraz z krótkim jego opisem oraz potwierdzenie zwiedzania obiektu (np. bilet wstępu, zdjęcie na tle obiektu, pieczątka z obiektu, w przypadku małych miejscowości - pieczęć instytucji/firmy z nazwą miejscowości lub podpis członka kadry programowej PTTK, w szczególności Instruktora Krajoznawstwa PTTK).

 11. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 12. Przy ubieganiu się o wyższy stopień Odznaki należy przedłożyć kroniki ze zweryfikowanymi uprzednio stopniami. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki jest nieograniczony.

 13. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko zdobywającego. Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania Odznaki, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego Odznakę osobom trzecim.

 14. Dystrybucję Odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa).

 15. Wzór Odznaki stanowi załącznik do Regulaminu.

 16. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

 17. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium ZG PTTK uchwałą nr 45/XVIII/2015 w dniu 10 marca 2015 r.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
http://www.om.warszawa.pttk.pl
e-mail: info@om.pttk.pl