W 2006 roku upłynęło 5 lat istnienia Klubu Imprez na Orientację „Inochodziec”. W związku z tym jubileuszem, Zarząd KInO „Inochodziec” ustanowił Okolicznościową Odznakę Turystyczną V lat KInO „Inochodziec”.

OOT 5 lat KInO ''Inochodziec''

1.      Celem odznaki jest uczczenie pięciolecia działalności Klubu Imprez na Orientację „Inochodziec”.

2.      Odznaka jest jednostopniowa. Odznakę mogą zdobywać wszyscy, bez względu na kategorię wiekową.

3.      Na odznakę można zaliczać udział we wszystkich imprezach na orientację organizowanych przez Klub Imprez na Orientację „Inochodziec” w 2006 r.

4.      Warunkiem zdobycia odznaki jest uzyskanie normy na popularną odznakę InO (pięć etapów) w imprezach organizowanych przez Klub Imprez na Orientację „Inochodziec” w 2006 r.

5.      Zarząd Klubu Imprez na Orientację „Inochodziec” może zadecydować o przyznaniu Odznaki, bez konieczności wypełnienia ww. wymogów, osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Klubu.

6.      Punkty zdobyte przez ubiegającego się o odznakę mogą być jednocześnie zaliczane do odznaki InO dowolnego stopnia lub OTP.

7.      Weryfikacji odznaki dokonują osoby będące jednocześnie członkami Klubu „Inochodziec” i Referatu Weryfikacyjnego odznaki InO nr 310 przy OM PTTK w Lublinie.

8.      Odznakę można nabywać na imprezach i zebraniach Klubu Imprez na Orientację „Inochodziec” do czasu wyczerpania nakładu.

9.      Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Zarządu Klubu Imprez na Orientację „Inochodziec”.

W chwili obecnej (wrzesień 2006) uprawnieni do Weryfikacji Odznaki są Koledzy (przodownicy InO – członkowie Klubu): Sławomir Frynas, Sławomir Juraszewski i Michał Krupiński.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Klub Imprez na Orientację „Inochodziec”
Oddział Miejski PTTK w Lublinie
ul. Rynek 8, 20-111 Lublin
tel. (0-81) 532-49-42
http://www.ino.lublin.pttk.pl
e-mail: pttklublin@wp.pl