Odznaka  1. Komisja Imprez na Orientację ZG PTTK, z okazji 50. rocznicy utworzenia komisji (28.10.1960 r.), ustanawia okolicznościową odznakę „50 lat Komisji InO ZG PTTK” zwaną dalej Odznaką.

  2. Warunkiem zdobycia Odznaki jest uczestnictwo w 5 dowolnych Imprezach na Orientację organizowanych przez PTTK w okresie 1.09.2010 r. – 31.12.2011 r.

  3. Odznaka jest jednostopniowa.

  4. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną Odznakę.

  5. Odznakę mają prawo przyznawać wszystkie Referaty Weryfikacyjne OInO, na podstawie potwierdzeń w książeczkach InO, do dnia 31.12.2011 r.

  6. Imprezy zaliczone do Odznaki, mogą być jednocześnie zaliczane do dowolnego stopnia odznaki InO lub innych odznak PTTK zgodnie z ich regulaminami.

  7. Referaty Weryfikacyjne wpisują do książeczki InO numer weryfikacji i datę przyznania oraz potwierdzają przyznanie Odznaki pieczątką Referatu.

  8. Ewidencję przyznanych Odznak prowadzą Referaty Weryfikacyjne OInO.

  9. Dystrybucja Odznak będzie prowadzona przez Referaty Weryfikacyjne OInO na warunkach ogłoszonych na stronie internetowej Komisji http://ino.pttk.pl

  10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji InO ZG PTTK.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Główny Referat Weryfikacyjny
Komisji InO ZG PTTK w Warszawie
ul. Senatorska 11
00-075 Warszawa
http://ino.pttk.pl
e-mail: ino@ino.pttk.pl