Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka   Odznaka

Idea odznaki powstała wśród młodzieży Koła PTTK nr 24 „Młodzi Silni Weseli” d. przy 108 Grunwaldzkiej Drużynie Harcerskiej „Dreptaki” im. prof. Romana Kobendzy w Warszawie, która idąc za wezwaniami Ojca Świętego Jana Pawła II pragnie propagować uniwersalne wartości chrześcijaństwa.

Odznaka ma zachęcać do aktywnego spędzania wolnego czasu podczas wędrówek śladami Ojca Świętego – Członka Honorowego PTTK, a także zapoznać z wielkim bogactwem kulturowym narodu polskiego oraz poprzez treści w niej zawarte wychowywać młode pokolenia. Odbywając wędrówki po ziemi ojczystej, odwiedzając miejsca, związane z osobą Karola Józefa Wojtyły, obcując przy tym z pięknem natury, uczestnicy mogą zbliżyć się do Tego, któremu dedykowana jest odznaka.

Regulamin odznaki został tak skonstruowany, aby umożliwić jej zdobywanie każdemu zainteresowanemu, niezależnie od przynależności organizacyjnej, poglądów politycznych, religijnych, możliwości fizycznych, czy miejsca zamieszkania.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Pielgrzymia Odznaka Krajoznawcza „Śladami Jana Pawła II” (zwana dalej POK) została ustanowiona i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK w Warszawie w celu zachęcania społeczeństwa do uprawiania turystyki kwalifikowanej podczas wędrówek do miejsc związanych z osobą Karola Wojtyły (1920-2005), poznawania kraju ojczystego, jego historii, kultury i tradycji, współczesnego dorobku oraz piękna krajobrazu i przyrody.

 2. Ustanawia się pięć stopni odznaki, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:

  • Popularna,

  • Brązowa,

  • Srebrna,

  • Złota,

  • Wielka.

 3. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania POK i jej odpowiednią rangą.

WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. O POK może ubiegać się każdy kto ukończył 7 lat, po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem.

 2. Czas zdobywania poszczególnych stopni POK nie jest ograniczony.

 3. Kolejne wyższe stopnie POK nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach i można je zdobywać również ratalnie.

 4. Wyższe stopnie POK można zdobywać po zweryfikowaniu stopnia niższego.

 5. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia POK, nie będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.

 6. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień POK.

 7. Wielką POK można zdobyć po trzykrotnym wypełnieniu wymagań na stopień złoty POK.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Podstawą przyznania POK jest zdobycie ustalonej dla danego stopnia odznaki liczby punktów oraz spełnienie warunków dodatkowych określonych niniejszym Regulaminem.

 2. Punkty na POK można zdobywać w czasie wycieczek pieszych (nizinnych i górskich), kolarskich, narciarskich, wodniackich (kajakowych i żeglarskich), motorowych oraz autokarowych.

 3. POK zdobywa się odwiedzając określone miejsca związane z osobą Karola Wojtyły, uczestnicząc w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach, imprezach turystyczno-krajoznawczych oraz spotkaniach kultury chrześcijańskiej.

 4. Wymagane do zwiedzenia miejsca i obiekty podzielono na 3 grupy:

  1. Miejsca i miejscowości związane z Patronem Odznaki:

   • Miejsca związane z życiem Karola Wojtyły – w tym miejsca upamiętnione pomnikiem lub tablicą.

   • Miejscowości odwiedzane przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas VIII pielgrzymek do Polski wg załączonego wykazu.

  2. Obiekty związane z Patronem Odznaki:

   • Sanktuaria – miejsca szczególnego kultu Jezusa Chrystusa, Matki Bożej lub Świętych. Należy podać przedmiot kultu.

   • Zabytkowe kościoły – zabytkowe obiekty sakralne.

   • Nowoczesne kościoły – obiekty sakralne wybudowane po II wojnie światowej.

  3. Uwaga! Przy obiektach grupy II w punktach dotyczących kościołów należy podać patrona.

   • Kapliczki i krzyże przydrożne, których wybudowanie wiąże się ze szczególnym wydarzeniem. Należy podać to wydarzenie i krótki opis obiektu.

   • Muzea sakralne.

   • Cuda natury – pomniki przyrody, jaskinie, kopalnie, wywierzyska itp.

   • Miejsca pamięci narodowej – pomniki, tablice pamiątkowe w miejscach wielkich zwycięstw, walk i bitew oraz straceń.

   • Cmentarze – miejsca spoczynku zmarłych wszystkich wyznań.

  1. Inne obiekty – pomniki, ulice i place poświęcone Janowi Pawłowi II oraz obiekty sakralne innych wyznań (cerkwie, synagogi, meczety).

 5. Zaliczane będą również miejscowości i obiekty nie ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, pod warunkiem udokumentowania ich związku z osobą Jana Pawła II.

 6. Poczynając od srebrnej POK dopuszcza się zaliczenie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym liczba uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji na dany stopień Odznaki. Ograniczenie nie dotyczy Wielkiej POK.

ZADANIA DO WYKONANIA

Rodzaj obiektów

Stopień Odznaki

Popularny

Brązowy

Srebrny

Złoty

I. Miejsca i miejscowości związane z Patronem Odznaki

Miejsca związane z życiem Karola Wojtyły

2

3

5

10

Miejscowości odwiedzane przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas VIII pielgrzymek do Polski

5

10

15

20

II. Obiekty związane z Patronem Odznaki

Sanktuaria

1

2

3

4

Zabytkowe kościoły

5

10

20

30

Nowoczesne kościoły

3

7

10

15

Krzyże i kapliczki przydrożne

2

3

5

10

Muzea sakralne

1

2

3

4

Cuda natury

1

2

3

5

Miejsca pamięci narodowej

1

3

5

7

Cmentarze

1

3

4

5

III. Inne obiekty

Pomniki, ulice i place poświęcone Janowi Pawłowi II oraz obiekty sakralne innych wyznań

3

5

7

10

ŁĄCZNA LICZBA MIEJSC I OBIEKTÓW

25

50

80

120

 1. Warunkiem dodatkowym zdobycia POK jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów za przejścia piesze (licząc 1 punkt za 1 km) lub podczas wycieczek narciarskich, kolarskich i kajakowych. Punkty zaliczane będą wg regulaminów odznak turystyki kwalifikowanej (do wyboru OTP, GOT, NON, GON, KOT, TOK). Nie będą natomiast zaliczane na POK dodatkowe punkty za zwiedzanie miejscowości i obiektów przewidziane w/w regulaminami.

Stopień POK

Wymagana
liczba punktów

Popularny

50

Brązowy

100

Srebrny

150

Złoty

200

 1. Punkty uzyskane podczas zdobywania POK mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie POK jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie.

 2. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wędrówek, który powinien zawierać datę wycieczki, grupę wg tabeli regulaminowej, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów lub miejscowości, w których się znajdują oraz bilety wstępu.

 3. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 2 mogą być zastąpione opisem obiektu, szkicem, rysunkiem lub samodzielnie wykonaną fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania POK, książeczkę-kronikę należy złożyć w biurze Oddziału Wolskiego PTTK, ul. Srebrna 10, 00-810 Warszawa, lub przesłać na wskazany adres załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony, jak przy nadaniu.

 2. Po zweryfikowaniu wpisów w książeczce-kronice i nadaniu POK zostaje wydana legitymacja uprawniająca do wykupienia i noszenia odpowiedniej odznaki.

 3. POK można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.

 4. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz wychowania młodzieży POK w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej POK powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK w Warszawie.

 2. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej POK wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

 3. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK w Warszawie w dniu 4 kwietnia 2005 r.

WYKAZ MIEJSOWOŚCI ODWIEDZONYCH PRZEZ OJCA ŚWIĘTEGO
PODCZAS VIII PIELGRZYMEK DO OJCZYZNY
ORAZ INNYCH MIEJSC I WAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW

 1. Bardo (Sanktuarium Maryjne, Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny; figurka Matki Bożej Strażniczki Wiary; Kaplica Górska na Górze Bardzkiej 582 m. n.p.m. – tzw. Kalwaria – miejsce objawienia Matki Bożej Płaczącej) – 4.09.1957.

 2. Bełżec (Kościół NMP Królowej Polski) – wizyta duszpasterska ks. Kardynała Karola Wojtyły na uroczystościach Nawiedzenia NMP w symbolach świecy i ewangelii 6-7.08.1971.

 3. Biała Podlaska (Kościół oo. franciszkanów p.w. Św. Antoniego – pomnik Jana Pawła II).

 4. Białystok (Stolica Archidiecezji Białostockiej; Archikatedra NMP; Prawosławna Katedra Św. Mikołaja; pomnik Jana Pawła II) – IV Pielgrzymka 5.06.1991.

 5. Bielsko-Biała (Stolica Diecezji Bielsko-Żywieckiej; Kościół Opatrzności Bożej; Dworzec PKS) – V Pielgrzymka 22.05.1995.

 6. Bydgoszcz (Katedra Św. Marcina i Mikołaja; Kościół św. Wincentego a Paulo) – VII Pielgrzymka 7.06.1999.

 7. Częstochowa (Stolica Archidiecezji Częstochowskiej; Kościół i klasztor obronny zakonu oo. paulinów na Jasnej Górze – Sanktuarium Maryjne, główny ośrodek kultu maryjnego w Polsce, Bazylika p.w. Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny; kaplica NMP z cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej; Muzeum 600-lecia Cudownej Ikony w Sanktuarium z darami Jana Pawła II; Droga Krzyżowa; Dom Pielgrzyma im. Jana Pawła II; bastion Św. Trójcy – pomnik Jana Pawła II; Katedra Św. Rodziny) – I Pielgrzymka 3-6.06.1979, II Pielgrzymka 19.06.1983, III Pielgrzymka 12-13.06.1987, IV Pielgrzymka 15-16.08.1991, VI Pielgrzymka 4.06.1997, VII Pielgrzymka 17.06.1999.

 8. Dębowiec k/Jasła (kościół księży Saletynów, na skwerku pod krzyżem – tablica upamiętniająca uroczystości jubileuszowe 125-lecia zjawienia MB w La Salette, 120-lecia zgromadzenia zakonnego oraz 70-lecia przybycia Saletynów do Polski, w których uczestniczyli Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski oraz Karol Kardynał Wojtyła) – 17.09.1972 r.

 9. Drohiczyn (Stolica Diecezji Drohiczyńskiej; Wyższe Seminarium Duchowne; zespół klasztorny Benedyktynek) – VII Pielgrzymka 10.06.1999.

 10. Dukla (zespół klasztorny Bernardynów; kościół z grobem bł. Jana z Dukli; Krzyż Pojednania, pomnik Jana Pawła II) – VI Pielgrzymka 9.06.1997.

 11. Elbląg (Stolica Diecezji Elbląskiej; Katedra Św. Mikołaja; pomnik Jana Pawła II; Wzgórze Św. Anny w Parku Romualda Traugutta – krzyż papieski) – VII Pielgrzymka 6.06.1999.

 12. Ełk (od 1528 r. ośrodek luteranizmu; od XVI w. ośrodek polskości na Mazurach; stolica Diecezji Ełckiej; Katedra Św. Wojciecha; pomnik Jana Pawła II; Osiedle Jeziorna) – VII Pielgrzymka 8.06.1999.

 13. Gdańsk (Stolica Archidiecezji Gdańskiej; Stare Miasto; Bazylika Mariacka; Katedra Oliwska; Kościół Opatrzności Bożej na Placu III Tysiąclecia, pomnik Jana Pawła II; Kościół Św. Brygidy – pomnik Jana Pawła II; Pomnik Poległych Stoczniowców – Ofiar Grudnia 1970; Dzielnica Zaspa, pomnik Jana Pawła II) – III Pielgrzymka 12.06.1987, VII Pielgrzymka 5.06.1999.

 14. Gdańsk-Westerplatte (Półwysep nad Zatoką Gdańską – spotkanie z młodzieżą; Pomnik Bohaterów Obrony Westerplatte) – III Pielgrzymka 11.06.1987.

 1. Gdynia (Kościół Matki Bożej Bolesnej; Kościół NMP, pomnik Jana Pawła II; pomnik Pamięci Ofiar Grudnia 1970; Skwer Tadeusza Kościuszki) – III Pielgrzymka 11.06.1987.

 2. Gębarzewo – I Pielgrzymka 2-10.06.1979.

 3. Gietrzwałd (Sanktuarium Maryjne z cudownym obrazem Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej) – 11.09.1977.

 4. Gliwice (Stolica Diecezji Gliwickiej; Lotnisko) – VII Pielgrzymka 17.06.1999.

 5. Gniezno (Stolica Archidiecezji Gnieźnieńskiej; Katedra, grobowce prymasów i kanoników, srebrna trumna Św. Wojciecha; kolegiata Św. Jerzego; pomnik Św. Wojciecha – ul. Chrobrego; Muzeum Archidiecezji Gnieźnieńskiej; Wzgórze Lecha; Prymasowskie Seminarium Duchowne; Muzeum Początków Państwa Polskiego) – I Pielgrzymka 3.06.1979, VI Pielgrzymka 3.06.1997.

 6. Goleniów (Kościół Św. Jerzego – pomnik Jana Pawła II).

 7. Gorczyca k/Augustowa nad jez. Orle (Kaplica Miłosierdzia Bożego, Dom Katechetyczny im. Jana Pawła II) – VII Pielgrzymka 9.06.1999.

 8. Gorzów Wielkopolski (Katedra Wniebowzięcia NMP; Kościół Pięciu Braci Męczenników, pomnik Jana Pawła II) – VI Pielgrzymka 2.06.1997.

 9. Góra Św. Anny (Kościół franciszkanów p.w. Św. Anny i klasztor; kaplice kalwaryjne; pomnik Jana Pawła II) – II Pielgrzymka 21.06.1983.

 10. Kalisz (Stolica Diecezji Kaliskiej; Plac Kilińskiego; Kościół Wniebowzięcia NMP – Sanktuarium Św. Józefa; pomnik Jana Pawła II na Pl. Św. Józefa; Katedra Św. Mikołaja) – VI Pielgrzymka 4.06.1997.

 11. Kalwaria Zebrzydowska (Sanktuarium Męki Pańskiej, kościół i klasztor oo. Bernardynów; kaplica Matki Bożej; wokół na wzgórzach kalwaria: 42 kościółki i kaplice – Zespół odpustowy fundacji Zebrzydowskiego wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO; pomnik Jana Pawła II) – I Pielgrzymka 7.06.1979, VIII Pielgrzymka 19.08.2002.

 12. Katowice (Stolica Archidiecezji Katowickiej; drewniany kościół przeniesiony z Syryni) – II Pielgrzymka 20.06.1983.

 13. Kielce (Stolica Diecezji Kieleckiej; Pałac Biskupów Krakowskich – obecnie Muzeum Narodowe; Bazylika Katedralna; pomnik Jana Pawła II; kościół i klasztor Bernardynów na Karczówce) – IV Pielgrzymka 3.06.1991.

 14. Koszalin (Stolica Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej; Kościół Ducha Świętego; bazylika NMP, obecnie katedra, pomnik Jana Pawła II; kaplica Św. Gertrudy; kościół, dawniej Cysterek, następnie kościół zamkowy, obecnie cerkiew prawosławna Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy) – IV Pielgrzymka 1-2.06.1991.

 15. Kraków (Najbogatsze w zabytki i muzea miasto w Polsce; wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO; stolica Archidiecezji Krakowskiej; Stare Miasto; Rynek Główny; Bazylika – Kościół Mariacki; kościoły: jezuicki Św. Św. Piotra i Pawła, Św. Anny; Św. Floriana; Św. Szczepana; Św. Królowej Jadwigi; oo. kamedułów na Bielanach, oo. benedyktynów w Tyńcu; oo. karmelitów – grób Brata Alberta; oo. paulinów na Skałce; sióstr sercanek; Dobrego Pasterza – pomnik Jana Pawła II; na Kazimierzu tzw. Stara Synagoga; Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego; Zamek Królewski na Wawelu, Katedra Św. Stanisława i Wacława z Kaplicą Zygmuntowską i kryptą Św. Leonarda; Muzeum Archidiecezjalne; pałac arcybiskupów krakowskich; Biblioteka Papieskiej Akademii Teologicznej; Pomnik Grunwaldzki na Placu Jana Matejki; cmentarz Rakowicki – miejsce spoczynku rodziców i brata Jana Pawła II, Park Strzelecki Bractwa Kurkowego – pomnik Jana Pawła II; Synagoga – ul. Szeroka; Instytut Jana Pawła II) – I Pielgrzymka 6-10.06.1979, II Pielgrzymka 21-23.06.1983, III Pielgrzymka 10.06.1987, IV Pielgrzymka 13-14,16.08.1991, VI Pielgrzymka 7-10.06.1997, VII Pielgrzymka 14-17.06.1999, VIII Pielgrzymka 16-19.08.2002.

 16. Kraków-Błonia – I Pielgrzymka 8-10.06.1979, II Pielgrzymka 21-23.06.1983, III Pielgrzymka 10.06.1987, VI Pielgrzymka 8-10.06.1997, VII Pielgrzymka 15.06.1999 (z powodu choroby papież nie odprawił mszy świętej; mszę celebrował w zastępstwie kard. Angelo Sodano, papieską homilię odczytał kard. Franciszek Macharski), VIII Pielgrzymka 18.08.2002.

 17. Kraków-Łagiewniki (Kościół Miłosierdzia Bożego – sanktuarium Św. Faustyny Kowalskiej) – VIII Pielgrzymka 17.08.2002.

 18. Kraków-Mistrzejowice (Kościół Św. Maksymiliana Marii Kolbego, pomnik Jana Pawła II) – II Pielgrzymka 22.06.1983.

 19. Kraków-Nowa Huta (Kościół Królowej Pokoju „Arka” – Nowa Huta-Bieńczyce) – I Pielgrzymka 9.06.1979.

 1. Kraśnik (Kościół Świętego Ducha – pomnik Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego).

 2. Krosno (Fara; Kościół Św. Piotra i Św. Jana z Dukli; Krzyż Papieski na ul. Bieszczadzkiej, pomnik Jana Pawła II) – VI Pielgrzymka 10.06.1997.

 3. Kudowa-Zdrój (Kudowa-Czermna – Kaplica Czaszek, tablica pamiątkowa; Szopka; klasztor Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Służebniczek NMP) – Piesza wędrówka po Ziemi Kłodzkiej 1.07.1955., 15.04.1974 r.

 4. Legnica (Stolica Diecezji Legnickiej; Katedra Św. Piotra i Pawła, pomnik Jana Pawła II; kościół Św. Jana, Mauzoleum Piastów) – VI Pielgrzymka 2.06.1997.

 5. Leszczewo (wieś nad jez. Wigry; dom państwa Bożeny i Stanisława Milewskich) – VII Pielgrzymka 8-10.06.1999.

 6. Leżajsk (Sanktuarium oo. bernardynów – pomnik Jana Pawła II) – wizyta arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły 28.05.1965.

 7. Licheń (sanktuarium maryjne – bazylika Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, pomnik Jana Pawła II; Golgota z drogą krzyżową i kaplicami; kościół Św. Doroty, pomnik Jana Pawła II) – VII Pielgrzymka 7-8.06.1999.

 8. Limanowa (Sanktuarium Maryjne, Bazylika Matki Boskiej Bolesnej; pomnik Jana Pawła II) – koronacja Pani Limanowskiej koroną papieską przez ówczesnego metropolitę krakowskiego arcybiskupa Karola Wojtyłę 11.09.1966, wizyta ks. Kardynała Karola Wojtyły 8.12.1967, VII Pielgrzymka 16.06.1999.

 9. Lubaczów (od 1945 r. ośrodek administracji apostolskiej – pozostałość archidiecezji lwowskiej Kościoła rzymskokatolickiego; Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej; Konkatedra Św. Jakuba) – IV Pielgrzymka 2-3.06.1991.

 10. Lublin (Stolica Archidiecezji Lubelskiej; Kościół Jezuitów, od 1918 r. katedra Św. Jana z obrazem Matki Boskiej Płaczącej; zamek królewski z kaplicą Św. Trójcy; Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, pomnik Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego; Państwowe Muzeum na Majdanku) – III Pielgrzymka 9.06.1987.

 11. Ludźmierz (ośrodek pielgrzymkowy; kościół parafialny z otoczonym kultem religijnym posągiem Matki Bożej Królowej Podhala; Ogród Różańcowy – pomnik Jana Pawła II) – VI Pielgrzymka 7.06.1997.

 12. Łomża (Stolica Diecezji Łomżyńskiej; Katedra Św. Michała Archanioła; Kościół Miłosierdzia Bożego; Wyższe Seminarium Duchowne – pomnik Jana Pawła II) – IV Pielgrzymka 5.06.1991.

 13. Łowicz (Stolica Diecezji Łowickiej; Rynek; Bazylika Katedralna NMP; pomnik Jana Pawła II; Wyższe Seminarium Duchowne Najświętszej Marii Panny Niepokalanej) – VII Pielgrzymka 14.06.1999.

 14. Łódź (Stolica Archidiecezji Łódzkiej; Archikatedra Św. Stanisława Kostki; pomnik Jana Pawła II; Mauzoleum na Radogoszczu; Łódzkie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „Uniontex”) – III Pielgrzymka 13.06.1987.

 15. Masłów k/Kielc (Lotnisko aeroklubu) – IV Pielgrzymka 3.06.1991.

 16. Mrągowo (Pomnik Jana Pawła II przed Ratuszem).

 17. Niegowić k/Bochni – woj. małopolskie (pierwsza parafia, w której posługę pełnił ks. Karol Wojtyła; kościół parafialny; pomnik Jana Pawła II).

 18. Niepokalanów (jeden z największych w świecie zespołów klasztornych założony przez Św. Maksymiliana Marię Kolbego; kościół Matki Bożej Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask – sanktuarium maryjne) – II Pielgrzymka 18.06.1983.

 19. Nowy Targ (Kościół Św. Katarzyny; drewniany kościół cmentarny; Muzeum Podhalańskie) I Pielgrzymka 9.06.1979.

 20. Olsztyn (Stolica Archidiecezji Olsztyńskiej; Stare Miasto; Katedra Św. Jakuba) – IV Pielgrzymka 5-6.06.1991.

 21. Oświęcim (Kościoły: parafialny i podominikański z kaplicą Św. Jacka; Auschwitz-Birkenau, 1940-45 największy hitlerowski obóz koncentracyjny i zagłady, uznany za Pomnik Męczeństwa Narodu Polskiego i Innych Narodów, a w 1979 r. wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO – Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka; cela śmierci Św. Maksymiliana Marii Kolbego; Międzynarodowy pomnik męczeństwa) – I Pielgrzymka 8.06.1979.

 22. Pabianice (Kościół Św. Maksymiliana Marii Kolbego – pomnik Jana Pawła II).

 23. Pelplin (Stolica Diecezji Pelplińskiej; Opactwo Cystersów, Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; Muzeum Diecezjalne – jedyny w Polsce egzemplarz 2-tomowej Biblii Gutenberga; Wyższe Seminarium Duchowne; Góra Papieska: pamiątkowy podświetlany krzyż, droga krzyżowa; pomnik Jana Pawła II) – VII Pielgrzymka 6.06.1999.

 24. Piła (Kościół salezjanów p.w. Świętej Rodziny – pomnik Jana Pawła II).

 25. Piotrków Trybunalski (Park Jana Pawła II – pomnik Jana Pawła II).

 26. Płock (Stolica Diecezji Płockiej; Katedra Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – pierwszy renesansowy kościół w Polsce; pomnik Jana Pawła II; kościół Św. Michała i kolegium Jezuitów) – IV Pielgrzymka 7.06.1991.

 27. Poznań (Stolica Archidiecezji Poznańskiej; Bazylika Archikatedralna Św. Apostołów Piotra i Pawła; pomnik Jana Pawła II; kolegiata NMP; Plac Adama Mickiewicza; Park Kultury; Akademia Muzyczna; Pomnik Ofiar Czerwca 1956 r.) – II Pielgrzymka 20.06.1983, VI Pielgrzymka 3.06.1997.

 28. Przemyśl (Stolica Archidiecezji Przemyskiej; Archikatedra Wniebowzięcia NMP i Św. Jana Chrzciciela; Archikatedra greckokatolicka Najświętszego Serca Jezusowego; kościół Św. Stanisława w dzielnicy Lipowica – pomnik Jana Pawła II) – IV Pielgrzymka 2.06.1991.

 29. Puławy (Kościół Matki Bożej Różańcowej – pomnik Jana Pawła II).

 30. Rabka Zdrój (głaz-pomnik Papieża Turysty).

 31. Radom (Stolica Diecezji Radomskiej; Kościół Św. Jana; Wyższe Seminarium Duchowne, pomnik Jana Pawła II; pomnik Ofiar 1976) – IV Pielgrzymka 4.06.1991.

 32. Radzymin (Kościół Przemienienia Pańskiego; cmentarz żołnierzy poległych w 1920 r.) – VII Pielgrzymka 13.06.1999.

 33. Rzeszów (Stolica Diecezji Rzeszowskiej; Kościół Chrystusa Króla, pomnik Jana Pawła II) – IV Pielgrzymka 2.06.1991.

 34. Sandomierz (Stolica Diecezji Sandomierskiej; Bazylika Katedralna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny; Pałac Biskupi; Kościół Św. Michała; Collegium Gostomianum – dawne gimnazjum jezuickie; most na Wiśle) – VII Pielgrzymka 12.06.1999.

 35. Siedlce (Stolica Diecezji Siedleckiej; Katedra; pomnik Jana Pawła II) – VII Pielgrzymka 10.06.1999.

 36. Skawina k/Krakowa (Kościół Miłosierdzia Bożego; Dom Pielgrzyma) – VIII Pielgrzymka 19.08.2002.

 37. Skoczów (Wzgórze Kaplicówka) – V Pielgrzymka 22.05.1995.

 38. Sochaczew (Kościół Św. Józefa Robotnika – pomnik Jana Pawła II).

 39. Solec Kujawski (Kościół Św. Stanisława BM – pomnik Jana Pawła II).

 40. Sopot (Kościół Zesłania Ducha Świętego, pomnik Jana Pawła II; Hipodrom) – VII Pielgrzymka 5.06.1999.

 41. Sosnowiec (Stolica Diecezji Sosnowieckiej; Katedra; Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa; Plac Papieski na terenie parafii NMP Różańcowej; Centrum Pediatrii w Klimontowie im. Jana Pawła II) – VII Pielgrzymka 14.06.1999.

 42. Stalowa Wola (Konkatedra NMP – pomnik Jana Pawła II).

 43. Stary Sącz (Kościół Św. Piotr i Pawła – pomnik Jana Pawła II wykonany ze słynnego strzegomskiego granitu).

 44. Stary Wielisław (Sanktuarium Maryjne, Kościół Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, figurka Matki Bożej Bolesnej) – 4.09.1957 r.

 45. Strzegom (Klasztor Klarysek fundacji bł. Kingi z kościołem, Dom Kapelana) – VII Pielgrzymka 16.06.1999.

 46. Studzieniczna k/Augustowa (Kościół Matki Boskiej Studzieniczańskiej; „Kaplica na wodzie” – pomnik Jana Pawła II) – VII Pielgrzymka 9.06.1999.

 47. Szczecin (Stolica Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej; Katedra Św. Jakuba; Jasne Błonia, pomnik Jana Pawła II) – III Pielgrzymka 11.06.1987.

 48. Szczecinek (Kościół Św. Franciszka – pomnik Jana Pawła II).

 49. Świdnica (Stolica Diecezji Świdnickiej; Bazylika Św. Stanisława i Św. Wacława – Plac Jana Pawła II) – 1956 r.

 50. Tarnobrzeg (Wielowieś – dzielnica Tarnobrzega, gdzie usytuowane było papieskie lądowisko podczas wizyty Jana Pawła II w Sandomierzu; pomnik Jana Pawła II przed Szkołą Podstawową nr 9) – VII Pielgrzymka 12.06.1999.

 51. Tarnów (Stolica Diecezji Tarnowskiej; Katedra, pomnik Jana Pawła II; zespół kanonii, m. in. tzw. Dom Mikołajewski, obecnie Muzeum Diecezjalne) – III Pielgrzymka 9-10.06.1987.

 52. Tomaszów Lubelski (Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej) – wizyta ks. Kardynała Karola Wojtyły 7.08.1971.

 53. Toruń (Stolica Diecezji Toruńskiej; Stare Miasto; Katedra Św. Św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty; pomnik Jana Pawła II; Kościół Bożego Miłosierdzia; Drzewo Życia; Uniwersytet Mikołaja Kopernika) – VII Pielgrzymka 7.06.1999.

 54. Wadowice (miasto rodzinne Karola Wojtyły; Rynek; Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II; Bazylika Ofiarowania NMP; kościół Św. Piotra Apostoła; pomnik Jana Pawła II) – I Pielgrzymka 7.06.1979, V Pielgrzymka 14.08.1991, VII Pielgrzymka 16.06.1999.

 55. Wałcz (Kościół Św. Mikołaja; Tablica zwana popularnie „plackiem” nad jez. Krępsko – usytuowana dokładnie w miejscu w którym „Wujek” odprawiał mszę na ułożonym do góry dnem kajaku, krzyż zrobiony był z dwóch związanych wioseł. Jest to zapewne pierwszy na świecie pomnik Jana Pawła II).

 56. Wambierzyce (Bazylika NMP – Sanktuarium Maryjne zwane Dolnośląską Jerozolimą z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem – Królowej Rodzin; Kalwaria z 74 kaplicami; Św. Wilgefortis, kobieta na krzyżu; ruchoma szopka) – 4.07.1955 r.

 57. Warszawa (Stolica Archidiecezji Warszawskiej; Stare i Nowe Miasto; Zamek Królewski; Bazylika Archikatedralna Św. Jana Chrzciciela, grób Sł. Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego; klasztor jezuitów i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Patronki Warszawy; klasztor i kościół oo. augustianów – ob. franciszkanek służebniczek krzyża p.w. Św. Marcina; kościół Narodzenia NMP; klasztor bernardynów z kościołem Św. Anny – akademicki; Świątynia oo. bazylianów; kościół oo. kapucynów – urna z sercem Jana III Sobieskiego; Pałac Prymasowski; Kościół MB Królowej Polski – Katedra Polowa WP; Kościół Środowisk Twórczych p.w. Św. Brata Alberta i Św. Andrzeja Apostoła; kościół Wizytek Opieki p.w. Św. Józefa, pomnik Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego; kościół Św. Krzyża; kościół Św. Stanisława Kostki, grobowiec-mauzoleum Sł. Bożego ks. Jerzego Popiełuszki; Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie; kościół Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim; pomnik Jana Pawła II; kościół Św. Powstańców na Bielanach – Pomnik Jana Pawła II; kościół Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na Chomiczówce – Kaplica PTTK; Ewangelicki Kościół Przenajświętszej Trójcy; Pałac Namiestnikowski; Plac marszałka Józefa Piłsudskiego*, Grób Nieznanego Żołnierza pod arkadami dawnego Pałacu Saskiego; Teatr Wielki – Opera Narodowa; nowa Biblioteka Uniwersytecka; Pomnik Armii Krajowej; Pomnik Sybiraków; Pomnik Bohaterów Getta; Umschlagplatz; Muzeum Więzienia Pawiak; Belweder; Gmach Sejmu RP; Plac Defilad; gmach dawnego Banku Polskiego i Giełdy – ob. siedziba Kolekcji Malarstwa im. Jana Pawła II – dar J. i Z. Porczyńskich; Stadion Dziesięciolecia) – I Pielgrzymka 2-3.06.1979, II Pielgrzymka 16-18.06.1983, III Pielgrzymka 8,13-14.06.1987, IV Pielgrzymka 8-9.06.1991, VII Pielgrzymka 12-14.06.1999.

 58. *Tu padło słynne wezwanie: „Niech zstąpi duch Twój i odmieni oblicze ziemi, Tej ziemi”. Wezwanie, po którym dzieje Polski zasadniczo się odmieniły. Na tym placu mieszkańcy stolicy spontanicznie żegnali Jana Pawła II, kiedy od nas odszedł. Na tym placu stanie wkrótce pomnik Papieża Polaka.

 1. Warszawa-Praga (Stolica Diecezji Warszawsko-Praskiej; Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego; Katedra Św. Michała i Św. Floriana) – IV Pielgrzymka 8.06.1991, VII Pielgrzymka 13.06.1999.

 2. Wieliczka (Kopalnia Soli; Muzeum Żup Krakowskich; pierwszy na świecie pomnik Jana Pawła II wykuty w soli).

 3. Wigry (Wigierski Park Narodowy; Klasztor Kamedułów z kościołem i eremami nad jez. Wigry; Kanał Augustowski) – VII Pielgrzymka 8-10.06.1999.

 4. Włocławek (Stolica Diecezji Włocławskiej; Katedra MB Wniebowziętej) – IV Pielgrzymka 6-7.06.1991.

 5. Wrocław (Stolica Archidiecezji Wrocławskiej; Stare i Nowe Miasto: kościół Św. Elżbiety; Ostrów Tumski: kościół katedralny Św. Jana Chrzciciela; Piasek: zespół klasztorny Augustianów – kościół NMP na Piasku; kościół Św. Wincentego; Hala Ludowa; Panorama Racławicka; pomnik Jana Pawła II na przedmieściu Leśnica) – II Pielgrzymka 21.06.1983, VI Pielgrzymka 31.05-1.06.1997.

 6. Zakopane (Drewniany kościół Matki Bożej Częstochowskiej, dawniej Św. Klemensa; kościół Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach – pomnik Jana Pawła II; kościół Niepokalanego Serca Maryi; zabytkowy Cmentarz Zasłużonych dla Podhala na Pęksów Brzysku; kościół kam. Najświętszej Rodziny, drewniany kościół Św. Jana Ewangelisty, dawniej Św. Anny na Habendzie; drewniana kaplica w Jaszczurówce i Św. Krzyża z klasztorem Albertynów, obecnie Albertynek na Kalatówkach; kościół Świętej Rodziny na Krupówkach; skocznia narciarska „Wielka Krokiew”; „Księżówka” – Dom Rekolekcyjny Episkopatu Polski – pomnik Jana Pawła II) – VI Pielgrzymka 5-7.06.1997.

 7. Zakrzówek k/Krakowa (kamieniołom – miejsce pracy Karola Wojtyły podczas II wojny światowej – od 09.1940 do 10.1941).

 8. Zamość (Stolica Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej; Rynek – perła architektury renesansowej w Europie, Ratusz; Katedra p.w. Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła; pomnik Jana Pawła II) – VII Pielgrzymka 12.06.1999.*

 9. Zawiercie (Kolegiata Św. Piotra i Pawła – pomnik Jana Pawła II).

 10. Zielonki k/Krakowa (Kościół Narodzenia NMP – pomnik Jana Pawła II).

 11. Złoty Stok (Skwer Jana Pawła II – pomnik papieża).

 12. Żywiec (Konkatedra; kaplica Komorowskich; kościół filialny Św. Krzyża) – V Pielgrzymka 22.05.1995.

 13. *To wtedy padły papieskie słowa: „Kiedy wędruję po polskiej ziemi, od Bałtyku, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię i Mazury, kolejne ziemie wschodnie od Białostockiej aż do Zamojskiej, i kontempluję piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tutaj z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tutaj śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku. A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i świata. (...) Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli miłujecie ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!”

GÓRY, LASY, RZEKI I JEZIORA CZYLI PAPIESKIE SZLAKI

 1. Beskid Niski (Szymbark – Magura Małastowska – Małastów – Świątkowa – Polany – Dukla – Wołosań; Chyrowa – Kąty – Magura Wątkowska – Mereszka – Hańczowa) – wycieczki górskie 1952, 1953 r.

 2. Beskid Sądecki (Jaworzyna 890 m n.p.m., tzw. „Groń Jana Pawła II”; pomnik Jana Pawła II; Wielka Radziejowa; Schronisko PTTK na Przehybie; Krościenko).

 3. Beskid Wyspowy ((Limanowski Szlak Papieski: Przełęcz Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego – Mogielica 1170 m n.p.m. – Limanowa; Rabczańsko-Mszański Szlak Papieski: Rabka Zdrój – Zaryte – Luboń Wielki 1022 m n.p.m. – Mszana Dolna) – wycieczka górska 24-25.06.1953.

 4. Beskid Żywiecki (Babiogórski Park Narodowy; Zawoja; Markowe Szczawiny, schronisko PTTK, Muzeum Turystyki Górskiej; Babia Góra 1725 m n.p.m., Hala Krupowa; Polica 1369 m n.p.m.; Przełęcz Krowiarki – tablica upamiętniająca ostatnią górską wycieczkę Karola Wojtyły z 8.09.1978 r.; Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej – tablica pamiątkowa na domu Misińców, gdzie Karol Wojtyła kwaterował w 1938 r.) – 1938 r., wycieczki górskie 15-25.09.1953, 8.09.1978.

 5. Bieszczady (Bieszczadzki Park Narodowy, Tarnica 1346 m n.p.m. – tablica upamiętniająca wyprawę ks. Karola Wojtyły z 5.08.1953, krzyż) – 1953 r., 1958 r., 1963 r.

 6. Bory Tucholskie (Brda, jez. Charzykowskie) – 1953 r., 1966 r., 1972 r.

 7. Gorce (Gorczański Park Narodowy; Turbacz 1310 m n.p.m., Schronisko PTTK; Hala Rusnakowa; kaplica Matki Boskiej Królowej Gorców; Gorczański Szlak Papieski: Ludźmierz – Hala Długa pod Turbaczem) – wycieczka górska 15-25.09.1953.

 8. Mazury (Szlak Krutyni – jeden z najbardziej znanych szlaków kajakowych Europy; Czarna Hańcza; jez. Studzieniczne; jez. Jeziorak) – legendarny spływ kajakowy lipiec/sierpień 1957 r.

 9. Pieniny (Pieniński Park Narodowy; Trzy Korony 982 m n.p.m., przełom Dunajca) – spływ kajakowy na Dunajcu w 1953 r.

 10. Podhale (Podhalański Szlak Papieski: Rabka Zdrój – Piątkowa – Raba Wyżna).

 11. Pojezierze Drawskie (Drawieński Park Narodowy; Czaplinek, Złocieniec; Krzyż; szlak Drawy im. Jana Pawła II) –spływy kajakowe 1955, 1961, 1967 r.

 12. Sudety (Góry Stołowe: Kudowa Zdrój – Karłów – Wambierzyce – Duszniki Zdrój – wycieczka piesza; Świeradów Zdrój – Świdnica – wycieczka rowerowa; Bardo; Stary Wielisław; Masyw Śnieżnika: Międzygórze, Śnieżnik 1425 m n.p.m.; Igliczna 847 m n.p.m., Sanktuarium Matki Boskiej Śnieżnej, tablica pamiątkowa) 2-6.07.1955 r., 09.1956 r., 4.09.1957 r., 20.08.1961 r., 1968 r., 15.04.1974 r.

 13. Tatry – ukochane góry Ojca Świętego (Tatrzański Park Narodowy; Dolina Chochołowska, medalion papieża na Niżnej Bramie; Schronisko PTTK na Polanie Chochołowskiej – spotkanie z Lechem Wałęsą 23.06.1983; Dolina Jarząbcza; Rusinowa Polana; kaplica na Wiktorówkach, Hala Gąsienicowa; Dolina Pięciu Stawów; Morskie Oko, Schronisko PTTK; Kasprowy Wierch; Giewont; oznaczony biało-żółtym kolorem Szlak Papieski: Dolina Chochołowska – Dolina Jarząbcza) – II Pielgrzymka 23.06.1983, VI Pielgrzymka 5-7.06.1997.

 14. Warmia (Łyna; Olsztyn – stolica Warmii; Lidzbark Warmiński – wielowiekowa siedziba biskupów warmińskich; Pasym – biwak) – spływ kajakowy „Biskupią Rzeką” 1958 r.

Oczywiście to nie wszystkie miejsca w Polsce związane z Karolem Wojtyłą. Zachęcamy do poszukiwania nowych i nie ujętych tutaj miejsc, pozwoli to na stworzenie w przyszłości pełniejszego spisu miejsc i obiektów poświęconych Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


PTTK Oddział Wolski w Warszawie
im. gen. Józefa Sowińskiego
ul. Srebrna 10, 00-810 Warszawa
tel. (0-22) 620-28-78
e-mail: pttk-owolski@o2.pl