Odznaka   Odznaka   OdznakaI. Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Turystyczna „Szlakami Świętego Mikołaja” (w skrócie Odznaka Św. Mikołaja), zwana dalej odznaką została ustanowiona przez Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach.

 2. Zdobywanie odznaki ma na celu zachęcenie turystów do uprawiania turystyki kwalifikowanej (pieszej, górskiej, rowerowej, motorowej, itp.) na terenie kraju, a także poza jego granicami, gdzie szczególnie był szerzony kult św. Mikołaja.

 3. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami na terenie kraju i innych państw.

II. Zasady zdobywania odznaki

 1. Zdobywanie odznaki polega na zwiedzaniu miejscowości i miejsc odosobnionych, gdzie znajdują się kościoły pw. świętego Mikołaja, kaplice, pomniki, figury, obrazy, ulice itp. miejsca związanie z kultem św. Mikołaja.

 2. Odznaka posiada trzy stopnie:

  • Brązowy,

  • Srebrny,

  • Złoty.

 3. Zasadą zdobywania odznaki jest uzyskiwanie następujących ilości punktów za odwiedzenie miejscowości związanej z kultem patrona:

  • 1 punkt za każdy odnaleziony wizerunek lub kościół pw. św. Mikołaja,

  • 1 punkt dodatkowo za dostarczoną do organizatora monografię danego miejsca (wzbogaconą o rysunek, fotografię),

  • 1 punkt za udział w imprezie turystycznej, której patronem jest św. Mikołaj.

 4. Ubiegający się o zdobycie poszczególnych stopni odznaki powinien udokumentować zdobycie następującej ilości punktów:

  • dla stopnia brązowego – 15 punktów,

  • dla stopnia srebrnego – 25 punktów,

  • dla stopnia złotego – 40 punktów.

 5. Dodatkowym warunkiem zdobycia odznaki w stopniu złotym jest odwiedzenie jednego z następujących miejsc:

  • Bari we Włoszech (bazylika i grób świętego),

  • Demre w Turcji (dawna Mira),

  • Fryburg,

  • Montserrat,

  • Pierściec,

  • Bochnia,

  • Głogów,

  • Oksa.

III. Ewidencja i poświadczenie wycieczek, weryfikacja i rejestracja zdobytych odznak

 1. Zdobywający odznakę zobowiązany jest prowadzić książeczkę ewidencji wycieczek do Odznaki Św. Mikołaja wykonaną osobiście wg załączonego wzoru lub zakupioną u organizatora.

 2. Jako książeczkę ewidencji wycieczek do odznaki zdobywający wykorzystuje dowolny zeszyt lub notes, który powinien zawierać:

  • tytuł: Książeczka ewidencji wycieczek do Odznaki Turystycznej „Szlakami Świętego Mikołaja”,

  • dane osobowe zdobywającego,

  • wolne i ponumerowane strony dla ewidencji wycieczek.

 3. Na stronach ewidencji należy podać:

  • numer kolejny wycieczki i datę,

  • nazwę miejscowości, gminę, powiat, województwo, kraj,

  • krótki opis umiejscowienia postaci patrona,

  • potwierdzenie terenowe z pieczątką danej miejscowości,

  • w przypadku braku możliwości uzyskania pieczątki potwierdzeniem może być dołączona monografia danego miejsca lub zdjęcia.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Książeczki ewidencji wycieczek, a także same odznaki można nabywać w Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach.

 2. Adres Referatu Weryfikacyjnego Odznaki Turystycznej „Szlakami Świętego Mikołaja”: Kapituła Odznaki przy Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce.

 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 4. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą III/2009 z dnia 5.02.2009 r.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załączniki:

Załącznik nr 1
O patronie słów kilka

Załącznik nr 2
Wykaz parafii św. Mikołaja w Polsce
(według województw)

Załącznik nr 3
Wzór Książeczki


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach
ul. Henryka Sienkiewicza 29
25-007 Kielce
tel. (0-41) 344-77-43
http://kielce.pttk.pl
e-mail: biuro@pttkkielce.pl