Ziemia jest jak księga, a kto nie podróżuje czyta tylko jedną stronę.

Św. Augustyn

Kto podróżuje, ten dwa razy żyje.

Hans Christian Andersen

OTK PTTK Polskie „Naj” nie jest zwykłą odznaką krajoznawczą, czy turystyczną jakich wiele funkcjonuje w PTTK, czy w innych organizacjach. Jej szczególna osobliwość wynika z wielu przyczyn, z których na pierwszym miejscu należy wymienić oryginalną tematykę.

„Bohaterami” odznaki są polscy „rekordziści” – obiekty, które mają tytularny przedrostek „naj”. Turysta znajdzie tu więc obiekty najstarsze, największe, najmniejsze, najwyższe, najdłuższe, najgłębsze, najwyżej położone i inne w najróżniejszych kategoriach. Są wśród nich osobliwości przyrody, prawdziwe perły architektury i obiekty rozsławiające naszą Ojczyznę na całym świecie, ale są również i obiekty przeciętne, a nawet banalne, które znalazły się w kanonie krajoznawczym tylko ze względu na owe „naj”.

Myślę, że mimo wszystko warto je poznać, traktując to jako dobrą zabawę podczas wędrówek po naszym pięknym kraju.

Głównym motywem podejmowania trudów wędrówek powinny być moim zdaniem względy natury poznawczej, estetycznej i emocjonalnej. Odznaka jest natomiast swoistą, materialną nagrodą za trud tej wędrówki, za trud włożony w poznanie największych skarbów polskiej ziemi. Gorąco zachęcam do podjęcia tego trudu, przeżycia niezwykłej przygody i zdobycia jedynej w swoim rodzaju odznaki, która zapewne stanie się niezwykłą pamiątką i wspomnieniem naszych turystycznych podróży.

Roman Henryk OrliczI. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza PTTK Polskie „Naj” (zwana dalej PLN) została ustanowiona i jest nadawana przez Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w celu spopularyzowania walorów krajoznawczych, turystycznych i historycznych oraz współczesnego dorobku Polski, a także ocalenia od zapomnienia, przynajmniej niektórych polskich „rekordzistów”.

 2. Ustanawia się dwanaście stopni PLN w sześciu kategoriach, które można uzyskać jedynie w podanej kolejności:

  • Popularna PLN (bez stopni);

  • Mała PLN w stopniach: brązowy, srebrny i złoty;

  • Duża PLN w stopniach: brązowy ze szmaragdem, srebrny z rubinem i złoty z perłą;

  • Wielka Korona PLN z jantarem;

  • Specjalna PLN z diamentem;

  • Honorowa PLN z wawrzynem w stopniach: brązowy, srebrny i złoty.

 3. Wielką Koronę PLN z jantarem może uzyskać osoba, która zaliczy wszystkie 300 obiektów wymienionych w kanonie krajoznawczym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (z możliwością skorzystania z listy dodatkowej na zasadach określonych w rozdz. IV pkt. 1 i 2).

 4. Specjalną PLN z diamentem może uzyskać osoba, która zaliczy 60 obiektów z listy dodatkowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 5. Honorową PLN z wawrzynem może uzyskać osoba, która zaliczy kolejne obiekty z listy dodatkowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w liczbie: 65 na stopień brązowy, 70 na stopień srebrny i 75 na stopień złoty.

 6. Wygląd, wymiary oraz materiał, z jakiego jest wykonana PLN określa Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 7. Ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania PLN i jej odpowiednią rangą.

II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. PLN może zdobyć każdy kto ukończył 7 lat i spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, również nie będąc członkiem PTTK.

 2. Osoby niepełnoletnie mogą zdobywać PLN tylko pod opieką osób dorosłych.

 3. Czas zdobywania poszczególnych stopni PLN nie jest ograniczony.

 4. Wyższe stopnie PLN można zdobywać bezpośrednio po spełnieniu wymagań na stopień niższy odznaki.

 5. Obiekty zwiedzone ponad normę, ustaloną dla danego stopnia PLN, będą zaliczane na poczet odznaki wyższego stopnia.

 6. Dopuszcza się zaliczenie na poczet PLN udokumentowanych obiektów zwiedzonych przez turystę przed ustanowieniem PLN i wejściem w życie Regulaminu, w liczbie do 50% na każdy stopień odznaki.

 7. Dokumentacja, o której mowa w pkt. 6. powinna być sporządzona zgodnie z zasadami zawartymi w rozdz. IV. Honorowane będą wszystkie potwierdzenia uzyskane przez turystę w toku zdobywania innych odznak, np. w formie kserokopii odpowiednich stron w książeczkach-kronikach tych odznak.

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Podstawą przyznania PLN jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia odznaki liczby obiektów wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.

 2. PLN można zdobywać uprawiając różne formy turystyki kwalifikowanej, np. w czasie wycieczek pieszych (nizinnych i górskich), kolarskich, narciarskich, wodniackich (kajakowych i żeglarskich), motorowych oraz wycieczek krajoznawczych, np. autokarowych.

 3. PLN zdobywa się zwiedzając określoną w tabeli liczbę obiektów uczestnicząc w indywidualnych wędrówkach oraz zbiorowych imprezach turystyczno-krajoznawczych.

 4. Minimalna liczba obiektów potrzebna do zdobycia PLN nie może być mniejsza niż liczba przedstawiona w tabeli. Kolejność i dobór zwiedzanych obiektów jest dowolna, z tym, że na każdy stopień odznaki należy zaliczyć obiekty co najmniej z 3. grup (nie licząc listy dodatkowej).

Rodzaj i stopień PLN

Liczba
obiektów

Popularna

20

Mała brązowa

25

Mała srebrna

30

Mała złota

35

Duża brązowa ze szmaragdem

40

Duża srebrna z rubinem

45

Duża złota z perłą

50

Wielka Korona z jantarem

55

Specjalna z diamentem

60

Brązowa Honorowa z wawrzynem

65

Srebrna Honorowa z wawrzynem

70

Złota Honorowa z wawrzynem

75

 1. Zaliczane będą jedynie obiekty wymienione w kanonie krajoznawczym, stanowiącym załącznik nr 1 oraz obiekty z listy dodatkowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 2. Obiekty zaliczone na jeden stopień PLN nie są zaliczane na wyższe stopnie odznaki.

 3. Punkty uzyskane podczas zdobywania PLN mogą być jednocześnie zaliczone na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w regulaminach tych odznak.

IV. LISTA DODATKOWA

 1. W celu umożliwienia zdobycia wszystkich stopni PLN przez osoby, które z różnych powodów nie mogły, lub obecnie nie są w stanie zaliczyć niektórych obiektów wymienionych w kanonie krajoznawczym, stanowiącym załącznik nr 1 wprowadza się listę dodatkową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 2. Zamiast obiektów wymaganych regulaminowo z kanonu krajoznawczego można wybrać obiekty z listy dodatkowej w sytuacjach kiedy:

  • obiekt obecnie nie spełnia dawnych kryteriów umieszczenia go w kanonie krajoznawczym (np. odkryto obiekt starszy od dotychczas uważanego za najstarszy w Polsce, lub obiekt nie jest już największym / najmniejszym, najdłuższym, najwyższym / najwyżej położonym, itp. obiektem tego typu w Polsce, gdyż powstał nowy obiekt, który jest większy / mniejszy, dłuższy, wyższy / wyżej położony, itp. od dotychczasowego „rekordzisty”),

  • obiekt obecnie już nie istnieje (np. dąb „Napoleon”),

  • osobom niepełnosprawnym, osobom starszym oraz osobom mającym trudności w poruszaniu się, wiek lub stan zdrowia uniemożliwia wykonanie niektórych zadań (np. wejście na Rysy lub Śnieżkę),

  • osoba zdobywająca odznakę ma trudności z dotarciem do obiektu (np. trudna lokalizacja i dostępność, brak zgody właścicieli na zwiedzanie, nieprzychylność właściciela obiektu prywatnego itp.),

  • osoba zdobywająca dany stopień odznaki osiągnęła limit 50% udokumentowanych obiektów zwiedzonych przed ustanowieniem PLN i wejściem w życie Regulaminu (zgodnie z rozdz. II., pkt. 6) i zechce skorzystać z limitu uzupełniającego (10% obiektów z listy dodatkowej na tych samych zasadach).

 3. Kanon krajoznawczy zawierający 300 obiektów podstawowych to wykaz zamknięty, natomiast lista dodatkowa jest otwarta i może być uzupełniana w miarę potrzeb.

 4. Prawo uzupełniania listy dodatkowej przysługuje wyłącznie Komisji Weryfikacyjnej OTK PTTK Polskie „Naj” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

V. ZASADY POTWIERDZANIA ZADAŃ

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie PLN jest książeczka-kronika, wykonana samodzielnie przez zdobywającego odznakę w dowolnej formie.

 2. Dopuszcza się elektroniczną wersję książeczki-kroniki zapisaną na dowolnym nośniku pamięci masowej, np. na płycie CD-R, DVD-R, BD-R, lub w pamięci USB (pendrivie).

 3. W książeczce-kronice należy sporządzić wykaz odbytych wypraw, który powinien zawierać datę wycieczki, nazwę zwiedzanego obiektu, potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK (przodownicy, przewodnicy, instruktorzy wg posiadanych uprawnień, organizatorzy turystyki – tylko jeżeli byli obecni na danej wycieczce) oraz instruktorów harcerskich i kierowników wycieczek. Honorowane będą również odciski pieczęci ze zwiedzanych obiektów i bilety wstępu.

 4. Potwierdzenia, o których mowa w pkt. 3. mogą być zastąpione opisem obiektu, samodzielnie wykonaną fotografią, lub fotografią turysty na tle zwiedzanego obiektu.

 5. Z obowiązku uzyskania potwierdzeń zwolnieni są wszyscy przodownicy i instruktorzy PTTK (należy podać rodzaj uprawnień i nr legitymacji).

 6. Z zapisów w książeczce-kronice musi jednoznacznie wynikać, że ubiegający się o PLN osobiście oglądał i poznał obiekty wymagane regulaminowo.

VI. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania PLN, książeczkę-kronikę należy złożyć w biurze Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu AK „Parasol” 3A, 01-120 Warszawa, lub przesłać na adres korespondencyjny (do prezesa) – Roman Henryk Orlicz, ul. Monte Cassino 3 m. 19, 01-121 Warszawa – załączając kopertę zwrotną ze znaczkiem na list polecony, jak przy nadaniu.

 2. Zweryfikowana książeczka-kronika jest zarazem legitymacją posiadanej PLN i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

 3. PLN przyznawana w trybie regulaminowym jest odpłatna.

 4. PLN można nabyć w wyżej wskazanym miejscu osobiście, lub drogą pocztową. Opłaty pokrywa zamawiający.

 5. Ewidencję zweryfikowanych i przyznanych odznak prowadzi Komisja Weryfikacyjna OTK PTTK Polskie „Naj”.

 6. Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie może w drodze uchwały przyznać osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa oraz ochrony przyrody i zabytków PLN w dowolnym stopniu honorowo z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.

 7. PLN przyznaną honorowo wręcza się wraz z pamiątkowym dyplomem bezpłatnie.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobywanie PLN odbywa się na własny koszt i ryzyko. Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których można doznać w trakcie zdobywania PLN, jak również za szkody wyrządzone przez zdobywającego odznakę osobom trzecim.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Komisji Weryfikacyjnej OTK PTTK Polskie „Naj” powołanej przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie.

 3. Decyzje Komisji Weryfikacyjnej OTK PTTK Polskie „Naj” wydane w zakresie jej działania są ostateczne.

 4. Regulamin został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wolskiego PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie w dniu 29 maja 2017 r. i obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r. Tym samym traci moc Regulamin OTK PTTK Polskie „Naj” z dnia 1 lipca 2008 r.

 5. Odznaki zdobyte przed dniem 1 lipca 2017 r. zachowują swoją ważność.

 6. Osoby, które zaczęły zdobywać PLN według Regulaminu z dnia 1 lipca 2008 r. mogą kontynuować zdobywanie danego stopnia odznaki na poprzednio obowiązujących zasadach. Przy zdobywaniu kolejnych stopni PLN obowiązują zapisy niniejszego Regulaminu.

Regulamin opracował Roman Henryk Orlicz – Instruktor Krajoznawstwa Polski, Instruktor Ochrony Przyrody i Przodownik Turystyki Pieszej II st.

Wszelkich informacji o Odznace udziela autor, tel. (+48-0) 501-094-576, e-mail: romi@o2.pl

Załącznik nr 1
KANON KRAJOZNAWCZY

Załącznik nr 2
LISTA DODATKOWA

Poprzedni Regulamin Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK Polskie „Naj”
(obowiązujący w latach 2008-2017)


Pobierz Regulamin Odznaki MS Word lub PDF


TYMCZASOWY BRAK WZORU ODZNAKI

Oddział Wolski PTTK
im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie
ul. Batalionu AK „Parasol” 3a
01-120 Warszawa
tel. (22) 252-11-64
e-mail: pttk-owolski@o2.pl

Adres korespondencyjny (do prezesa)
Roman Henryk Orlicz
ul. Monte Cassino 3 m. 19
01-121 Warszawa
mobile: (+48) 501 094 576
e-mail: romi@o2.pl

INFORMACJE – Oddział Wolski PTTK im. gen. Józefa Sowińskiego w Warszawie, ul. Batalionu AK „Parasol” 3a, 01-120 Warszawa, tel. (22) 252-11-64, e-mail: pttk-owolski@o2.pl; prezes Roman Henryk Orlicz, mobile: (+48) 501 094 576, e-mail: romi@o2.pl