KAMPINOSKI PARK NARODOWY

KAMPINOSKI PARK NARODOWY został utworzony 16 stycznia 1959 r. Park powstał na obszarze Puszczy Kampinoskiej w pradolinie Wisły, w Kotlinie Warszawskiej, na północny-zachód od Warszawy. Położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy Polski, w Krainie Mazowiecko-Podlaskiej, w dzielnicy przyrodniczoleśnej Puszczy Kampinoskiej. Powierzchnia ogólna Parku wynosi 38.544 ha (jest to drugi co do wielkości park narodowy w Polsce). Lasy zajmują około 29 tys. ha (75% powierzchni Parku). Ochroną ścisłą objęto powierzchnię 4.638 ha (12%), w tym 3.720 ha powierzchni zajętej przez zespoły leśne. Wokół obszaru Parku wyznaczona została strefa ochronna, zwana otuliną, służąca zabezpieczeniu przyrody KPN przed szkodliwą urbanizacją, intensywną gospodarką rolniczą i przemysłem. Cały obszar objęto ochroną rezerwatową. Ochronie podlega cała przyroda ożywiona i nieożywiona.

Park Kampinoski reprezentuje przyrodę regionu Nizin Środkowopolskich. Krajobraz Parku jest urozmaicony. Charakterystyczne są kompleksy wydmowe śródlądowe (pokryte lasami), między którymi znajdują się duże obszary bagien porośnięte drzewostanami olszowymi. Fragmenty lasu i łąk mają charakter zbliżony do naturalnego. Pierwotne zespoły leśne Puszczy Kampinoskiej zostały znacznie zniekształcone przez gospodarkę człowieka, zmalała powierzchnia zajmowana przez gatunki liściaste (głównie dąb). Obecnie w Parku gatunkiem panującym jest sosna, która zajmuje 76% powierzchni leśnej.

Flora Parku jest bardzo bogata, od roślinności typowej dla siedlisk suchych – wydmowych, do roślinności siedlisk bagiennych i torfowych. Naturalne zasoby flory Parku obejmują około 1245 gatunków roślin naczyniowych. Ochronie gatunkowej podlega 69 gatunków roślin, w tym objęta ochroną gatunkową chamedafne północna oraz m. in.: zimoziół północny, wisienka kwaśna i wężymord stepowy. Osobliwością Parku jest występowanie brzozy czarnej. Stwierdzono też występowanie 120 gatunków mchów, 25 wątrobowców i 150 gatunków porostów. Dominujący w krajobrazie kontrast wydm z  bagnami uwydatnia szata roślinna. Na wydmach przeważają bory sosnowe i grądy, na bagnach różne typy łąk, turzycowisk oraz zarośla i lasy olchowe. Na terenie Parku występuje ponad 50 zespołów roślinnych, w tym 12 leśnych. Park prowadzi własne gospodarstwo szkółkarskie, skąd pozyskuje się materiał biologiczny (sadzonki).

Park i współczesna dolina nieuregulowanej Wisły ze starorzeczami, piaszczystymi łachami, wyspami, łęgami i zaroślami stanowią niezwykle ważne biotopy dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Fauna Parku jest bogata – według naukowców obejmuje około 16.000 gatunków, w tym tak typowe gatunki leśne, jak: łoś, dzik, lis czy zając, a także prawem chroniony bóbr, który został tu przeniesiony z terenu obecnego Wigierskiego Parku Narodowego (na zdjęciu po prawej). Występuje tu ponad 160 gatunków ptaków, a wśród nich prawem chroniony bocian czarny, żuraw, sokół wędrowny, błotniak stawowy i myszołów. Bardzo bogaty i najliczniejszy jest zespół owadów liczący ponad 2.030 gatunków oraz ptaki około 200 gatunków. Ponadto na terenie Parku występuje 6 gatunków gadów, 13 gatunków płazów i 48 gatunków ssaków.

Park ma bogate doświadczenia w zakresie restytucji: łosia – od 1951 r., bobra – od 1980 r. oraz rysia – od 1992 r. Populacja łosia w Parku rozwinęła się, a gatunek ten przeniósł się także do innych kompleksów leśnych. W Parku występują 83 gatunki zwierząt zagrożonych, wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt oraz 280 gatunków objętych ochroną gatunkową. Z terenu Parku opisano 19 gatunków zwierząt nowych dla nauki oraz 14 nowych dla Polski.

Tereny Parku mają bogatą tradycję historyczną, związaną z walkami o niepodległość. Na terenie Parku znajdują się mogiły powstańców z 1830 i 1863 r., a także cmentarze partyzanckie z czasów ostatniej wojny. Tutaj położony jest znany cmentarz Palmiry, na którym pochowane są ofiary pierwszych masowych egzekucji hitlerowskich popełnionych na mieszkańcach Warszawy. W okolicy wartościowe zabytki. Około 300 km turystycznych szlaków znakowanych. We wsi Granica – Muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego.

POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, GENEZA

Kampinoski Park Narodowy leży w województwie mazowieckim, na północny-zachód od Warszawy, z którą bezpośrednio sąsiaduje. Obejmuje fragment pradoliny Wisły w Kotlinie Warszawskiej, gdzie występuje duży kompleks leśny Puszcza Kampinoska. Idea utworzenia Parku powstała w latach 20. XX w. W latach trzydziestych utworzono w Puszczy Kampinoskiej pierwsze rezerwaty przyrody (Granica, Sieraków, Zamczysko), które obecnie mają znacznie większą powierzchnię i podlegają ochronie ścisłej. Kampinoski Park Narodowy utworzony został w roku 1959 na powierzchni 40 700 ha. Największe zasługi w jego utworzeniu mieli Roman i Jadwiga Kobendzowie, którzy pierwsi w latach 20. i 30. na terenie Puszczy Kampinoskiej prowadzili szerokie badania florystyczno-fitosocjologiczne (Roman Kobendza) i geomorfologiczno-geologiczne (Jadwiga Kobendzina).

Walory przyrodnicze Puszczy oraz prowadzone na jej terenie działania ochronne zyskały uznanie na forum międzynarodowym. W styczniu 2000 roku Kampinoski Park Narodowy został wpisany na listę rezerwatów biosfery UNESCO.

Aktualna powierzchnia Parku wynosi 38.544 ha, w tym 68 ha poza województwem mazowieckim zajmuje Ośrodek Hodowli Żubrów im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach k. Tomaszowa Mazowieckiego w województwie łódzkim. Pod ochroną ścisłą 4.638 ha (22 wydzielone obszary), wokół Parku strefa ochronna (otulina) o pow. 37.756 ha. 70% powierzchni Parku stanowią lasy. Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest sosna, a dominującym siedliskiem – bór świeży. Herbowym zwierzęciem Kampinoskiego Parku Narodowego jest łoś (na zdjęciu po lewej klępa z łoszakiem), największy ssak puszczański (250 cm długości, 200 cm wysokości, do 450 kg wagi).

Umowa o siostrzanych związkach z Parkiem Narodowym Indiana Dunes National Lakeshore (USA)

Podpisana 15 kwietnia 1998 roku w Warszawie. Park Narodowy Indiana Dunes National Lakeshore (powierzchnia 5.600 ha), położony nad brzegiem Jeziora Michigan, posiada bardzo różnorodny krajobraz – ruchome wydmy nad brzegiem jeziora, prerię oraz bogate w ptactwo tereny bagienne. Roślinność w obu siostrzanych parkach jest zbliżona. Podobieństwo jest także w położeniu – blisko dużych miast (Kampinoski Park Narodowy – Warszawa, Indiana Dunes – Chicago), co pociąga za sobą takie same problemy: wpływ urbanizacji, duża liczba turystów, zmniejszające się zasoby wody itd.

Celem umowy jest promowanie współpracy międzynarodowej, zdobywanie nowych doświadczeń i szkolenie pracowników poprzez wymianę informacji oraz wiedzy technicznej i naukowej.

PRZYRODA

Krajobraz Puszczy Kampinoskiej został ukształtowany ponad 12 tysięcy lat temu, gdy płynące z południa rzeki napotkały czoło ustępującego lądolodu skandynawskiego i skierowały się wzdłuż niego ku zachodowi, żłobiąc szerokie na około 18 km koryto. Tak powstał taras akumulacyjny pradoliny Wisły, ograniczony od wysoczyzn polodowcowych. Na północy jest to wysoka na ponad 20 m skarpa Równiny Płońskiej, na południu nieco niższa skarpa Równiny Błońskiej. Właściwy taras Puszczy Kampinoskiej zbudowany jest z piasków i żwirów rzecznych. Pod koniec epoki lodowcowej na łachach Prawisły rozwinęły się procesy eoliczne, tworząc wydmy, które sięgają do 30 m wysokości względnej i prezentują różne formy morfologiczne: łuki, parabole, wały, grzędy i zespoły wydmowe, przypominające do złudzenia mini łańcuchy górskie. Później (około 12,5 tysiąca lat temu), gdy wody ustąpiły, pozostały po dawnych nurtach grząskie tereny bagien, a po piaszczystych łachach tereny wydmowe, usypane przez wiatry. Zaczęła wkraczać roślinność... i stanowią dziś na powierzchni blisko 20 tysięcy ha unikatowy na skalę europejską twór przyrodniczy. Pasy bagienne zajmują tereny dawnego koryta Prawisły. Płynąca pradoliną Wisła zajmuje współcześnie zaledwie 1,5 km szerokości. Na płaskich terenach pasów bagiennych, a także w obrębie pasów wydmowych, w misach wywiania piasku (tzw. deflacyjnych) powstały pokłady torfu niskiego.

Wydmy i bagna są najbardziej charakterystyczne dla tutejszego pejzażu. Najładniej jest tam, gdzie sąsiadują ze sobą bezpośrednio. Wydmy wznoszą się nad powierzchnię dawnych bagien. Kontrast podkreślony jest przez odmienną szatę roślinną. Na wydmach dominują drzewostany sosnowe. Sośnie towarzyszą gatunki liściaste, przede wszystkim dęby. Dawniej dąbrowy zajmowały duże połacie wydm. Wycięto je ze względu na drewno. Obecnie leśnicy zmierzają do odbudowy dąbrów. Na bagnach występują łąki i lasy liściaste, wśród których przeważają olsy z drzewami i krzewami rosnącymi na charakterystycznych kępach, wyniesionych nad poziom wód roztopowych. Podobno te kępy dały nazwę puszczy.

W Kampinoskim Parku Narodowym spotykamy wiele unikalnych gatunków roślin. Na torfowiskach występuje reliktowe stanowisko chamedafne północnej, rośliny borealnej z okolic kręgu polarnego  (zdjęcie po lewej). Wiśnia kwaśna jest krzewem typowym dla stepów południowo-wschodniej Europy. Rosną także gatunki typowe dla, terenów górskich i typowe dla polskiego niżu, lecz gdzie indziej już występujące rzadziej. Bogactwo gatunków zadziwia zwłaszcza wiosną i wczesnym latem.

Ochroną rezerwatową objęto cały teren Parku. Około 15% powierzchni znajduje się w rezerwatach ścisłych, w których przyroda rządzi się sama, bez ingerencji człowieka. Pozostały obszar objęto ochroną częściową; w rezerwatach częściowych specjalnym zabiegom pielęgnacyjnym i przebudowie drzewostanów poddano te fragmenty, które uległy daleko idącym zmianom na skutek niewłaściwej, długoletniej działalności ludzkiej. Najbardziej charakterystyczne drzewa, długowieczne dęby i sosny, chronione są jako pomniki przyrody. Znajdują się one także poza obszarem Parku. Od wsi Łazy prowadzi ku południowi najładniejsza w okolicy aleja lipowa. Najgrubszym drzewem w Polsce jest białodrzew, tj. topola biała rosnąca obok Leszna, w pozostałościach parku Karpinek na granicy ze wsią Grądy. Drzewo to ma 10 m 80 cm obwodu na wysokości piersi dorosłego człowieka.

Żadna ze stolic europejskich i Żadne z milionowych miast Europy nie może się poszczycić taką liczbą dziko żyjącej zwierzyny w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Symbolem Parku jest łoś. Żyją tu także jelenie, sarny, dziki, bobry, lisy, borsuki, kuny leśne, tchórze, łasice, gronostaje, zające, okresowo także wilki. Niezwykle bogaty jest świat ptaków. Na bagnach można spotkać żurawie, w przepastnych lasach gniazdują czarne bociany, czaple siwe, kruki, liczne ptaki drapieżne z orlikiem krzykliwym na czele. Z płazów wymienić trzeba bardzo rzadką ropuchę paskówkę; z gadów – zaskrońca (na zdjęciu po lewej – podczas „śniadania”), żmiję, gniewosza, padalca. Obserwowano tu aż 4 tys. gatunków owadów.

WODY

Park położony jest w największym w kraju węźle wodnym, jaki wyznaczają zbiegające się w tym rejonie doliny Wisły, Bugu, Narwi, Wkry i Bzury. W Parku nie występują jeziora. W XIX i XX wieku znaczne obszary bagien zostały zmeliorowane i obecnie są przesuszone. Największym ciekiem wodnym Parku jest Łasica, dopływ Bzury, spełniająca w sieci odwadniającej rolę głównego kanału.

ZABYTKI, ARCHITEKTURA I HISTORIA

Tereny wydmowe otoczone niedostępnymi bagnami człowiek zamieszkiwał już w epoce kamiennej, tj. ok. 7.500–4.000 lat p.n.e. Najstarszym zachowanym śladem działalności człowieka jest grodzisko z X – XI w. w rezerwacie ścisłym Zamczysko. Jest to cylindryczny kopiec dawnego gródka, otoczony wałami i fosami wzmocnionymi dawniej drewnianymi ostrokołami. Grodzisko obecnie porośnięte jest lasem.

Najstarszą murowaną budowlą jest gotycki kościół obronny w Brochowie z poł. XVI w. Jego wieże, o kształcie smukłych baszt, mają wąskie okienka strzelnicze. W kościele tym brali ślub rodzice Fryderyka Chopina, a on sam był tu ochrzczony. Urodził się w pobliskiej Żelazowej Woli w 1810 r. Zamieniony na muzeum, dom urodzenia kompozytora otoczony jest pięknym parkiem; w sezonie letnim w niedziele odbywają się tu koncerty chopinowskie. Żelazowa Wola ściąga tłumy turystów krajowych j zagranicznych.

Wartościowym zespołem zabytkowym może poszczycić się Lipków: klasycystyczny dworek i kościół z końca XVIII w. otoczone są resztkami parku krajobrazowego; miejscowość o interesującej historii. Dawna własność pani Grabowskiej żony króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, potem Ormianina Paschalisa Jakubowicza, który produkował tu znane pasy szlacheckie. Właścicielami Lipkowa była następnie rodzina Szetkiewiczów, z której pochodziła żona Henryka Sienkiewicza. Pisarz umieścił w Lipkowie akcję słynnego pojedynku Wołodyjowskiego z Bohunem z „Ogniem i mieczem”. W pobliżu Lipkowa barokowy kościół z 1728 r. w Starych Babicach.

W Kampinosie znajduje się drewniany kościół z 2 poł. XVIII w., rzadki w kraju przykład naśladowania murowanej architektury sakralnej przez budownictwo drewniane. Dom wycieczkowy PTTK mieści się w klasycystycznym dworku z XIX w., który w roku 1863 był przez pewien czas siedzibą przywódcy powstańczego, Zygmunta Padlewskiego. W czasie okupacji dworek mieścił hitlerowską placówkę żandarmerii – terroryzującą okolicę.

Wiele miejsc związanych jest z powstaniami narodowymi i wydarzeniami wojennymi. Przez Brochów i Kromnów wiódł szlak wojsk małopolskich Władysława Jagiełły, zdążających w 1410 r. pod Grunwald. Mieszkańcy wiosek puszczańskich brali udział w Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 r. Dużo pamiątek zachowało się z czasów powstania styczniowego w 1863 r. Najliczniej odwiedzana jest Mogiła Powstańców koło Zaborowa Leśnego. Groby powstańcze znajdują się także w Kampinosie.

We wrześniu 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej i okolicy wiele potyczek i walk stoczyli żołnierze polscy Armii „Poznań” i „Pomorze”, wycofujący się po dramatycznej bitwie nad Bzurą w kierunku Warszawy. Brochów kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk i nie ocalał żaden dom. Do krwawych walk doszło w okolicach Górek, Sierakowa, Lasek, Łomianek. Pamiątkami tych walk są mogiły i cmentarze wojenne, największe w Granicy, Laskach, Kiełpinie. W Śladowie ustawiono pomnik na miejscu, w którym żołnierze hitlerowscy zamordowali oddających się do niewoli żołnierzy polskich i ludność cywilną z okolicznych wsi. Symbolem zbrodni hitlerowskich jest Cmentarz Palmirski z grobami ok. 2,5 tys. ofiar rozstrzelanych tutaj i w innych lasach podwarszawskich w latach 1939–1941. Przy wejściu słowa napisu z celi przy al. Szucha w Warszawie: „Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, a najtrudniej cierpieć”. Obok cmentarza muzeum pamięci narodowej.

W czasie okupacji hitlerowskiej Puszcza dawała schronienie partyzantom. W roku 1944 w rejonie wsi Wiersze istniał duży warowny obóz zgrupowania Armii Krajowej „Kampinos”, którego żołnierze spieszyli na pomoc powstańczej Warszawie i brali udział w akcjach na terenie Puszczy. Cmentarz partyzancki znajduje się obok wsi Wiersze, groby m. in. koło Pociechy.

TURYSTYKA, EDUKACJA, MONITORING ŚRODOWISKA

Wyznakowano około 360 km szlaków turystycznych, które najlepiej przebywać pieszo. Niektóre przydatne są do uprawiania turystyki rowerowej (ponad 200-kilometrowy tzw. Kampinoski Szlak Rowerowy), konnej oraz narciarstwa śladowego. Szlaki tak poprowadzono, aby można było obejrzeć wszystkie najbardziej interesujące miejsca i obiekty. Należy pamiętać, że ten sam szlak wygląda inaczej w różnych porach roku. Kilkakrotna wędrówka tą samą trasą sprzyja wyrabianiu zmysłu obserwacji i pozwala zwrócić większą uwagę na przyrodę. Znakowanie nie różni się od przyjętego w innych częściach kraju. Znaki składają się z trzech pasków malowanych farbą na drzewach, słupach itp. Dwa wewnętrzne paski są zawsze białe, środkowy jest kolorem szlaku – czerwony, niebieski, zielony, żółty lub czarny. Przy szlakach znajdują się urządzone przez dyrekcję Parku miejsca wypoczynku, miejsca biwakowe, schrony przeciwdeszczowe. Ustawiono także tablice informacyjne. W Wólce Węglowej i Dziekanowie Leśnym zaczynają się ścieżki przyrodnicze, zaopatrzone w specjalne tablice. Wycieczki zbiorowe i rajdy turystyczne muszą uzyskać zezwolenie w Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin k. Warszawy, ul. Tetmajera 38, tel. (0-prefiks-22) 722-60-01, 722-60-21, 722-65-59 oraz 721-83-91…95; dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl. Warto skorzystać z usług wyszkolonych przewodników, oprowadzających po Parku. Dla obsługi ruchu turystycznego urządzono na obrzeżach Parku 15 parkingów samochodowych, 6 pól wypoczynkowych, tereny biwakowe. Park odwiedzany jest głównie w dni wolne od pracy.

Działalność edukacyjną park prowadzi w dwu placówkach: Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym w Granicy k. Kampinosu, tel. (0-prefiks-22) 725-01-23, oraz Centrum Edukacji w Izabelinie przy ul. Tetmajera 38. Zadania naukowe spoczywają na Dziale Nauki i Monitoringu Przyrody. Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary”, wchodzi w skład państwowej sieci monitoringu środowiska.

LITERATURA

Bardziej szczegółowe informacje turystyczne i krajoznawcze można odnaleźć w przewodnikach. Są to następujące pozycje: Lechosław Herz: Przewodnik po Puszczy Kampinoskiej, wyd. Sport i Turystyka, 1980; Ewa Klosiewicz, Maria Wróblewska: Puszcza Kampinoska, wyd. Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979; Jadwiga Kobendzina: Puszcza Kampinoska; wyd. Wiedza Powszechna, 1971; Kampinoski Park Narodowy, mapa turystyczna, 1:60000, wyd. PPWK, wyd. V, 1984.

DOJAZDY

Dojazdy autobusami. Autobusy MZA z Warszawy: z pl. Wilsona – nr 110 do Wólki Węglowej i Dąbrowy Leśnej; z dworca PKS Marymont, ul. Żeromskiego – 708 do Lasek, Izabelina, Truskawia. Autobusy podmiejskie PKS z dworca PKS Marymont, ul. Żeromskiego do Palmir Łomny, Leoncina, Nowego Polesia, Nowin oraz z przesiadką na przystanku Ordona do Cybulic Dużych, Roztoki, Leszna. Autobusy podmiejskie PKS z dworca Zachodniego, Al. Jerozolimskie do Zaboroowa i Leszna, z przesiadką w Lesznie do Kampinosu, Żelazowej Woli oraz Roztoki, Cybulic Dużych. Autobusy dalekobieżne PKS z dworca Zachodniego do Leszna, Kampinosu, Żelazowej Woli. Prywatna linia autobusowa „Ł” z pl. Wilsona do Dziekanowa Leśnego.

W okresie wiosenno-letnim bardzo atrakcyjnym środkiem dojazdu na północno-zachodni skraj Parku, do Wilcza Tułowskiego, jest zabytkowa kolej wąskotorowa z Sochaczewa (w Sochaczewie przy ul. Towarowej 7 mieści się największe w Europie Muzeum Kolei Wąskotorowej).

Dojazdy pociągiem. Z dworca PKP Warszawa Śródmieście do Sochaczewa z połączeniem autobusowym do Brochowa, Tułowic, Kromnowa, Secymina oraz Żelazowej Woli, Kampinosu, Leszna. Autobusy PKS z Pruszkowa do Izabelina, Truskawia oraz Zaborowa, Leszna. Autobusy PKS z Grodziska Mazowieckiego i Błonia do Leszna, Roztoki, Cybulic Dużych oraz Kampinosu, Żelazowej Woli.

Dojazdy samochodami. Na północne obrzeże Kampinoskiego Parku Narodowego wyjazd z Warszawy drogą E-21 w kierunku Gdańska, w rejon Truskawia wyjazd przez Bielany, ul. Żeromskiego; na południowe obrzeże wyjazd z Warszawy, ul. Górczewską przez Wolę w kierunku Leszna, Kampinosu. Wjazd samochodem w głąb lasu nie jest dozwolony. Dla zmotoryzowanych wytyczono parkingi na obrzeżach Parku, skąd można iść na wycieczkę pieszo.

Często turyści (?) odwiedzający Puszczę Kampinoską – bezmyślnie chodząc poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi – niszczą wydmy, co powoduje odsłanianie korzeni sosny (patrz zdjęcia obok).